Til indhold

Når du er på barsel

Alt efter om du er offentligt ansat, privatansat, studerende eller ledig, gælder der særlige regler for ferie, sygdom og bibeskæftigelse, samt for optjening af ferie, anciennitet og afskedigelse, når du er gravid og på barsel.

Ferie

Du kan som udgangspunkt ikke holde orlov og ferie samtidig, da barsels- og adoptionsorlov ifølge ferieloven er en feriehindring. Din arbejdsgiver kan derfor ikke varsle ferie for en periode, hvor du er på barsels- og adoptionsorlov.

Overfør ferie

Hvis barsels- eller forældreorloven ligger op til hovedferiens udløb den 30. september eller ferieårets udløb den 30. april, har du ret til at få tilgodehavende feriedage udbetalt, uden at ferien er holdt.

Alle har mulighed for at overføre 1 uges ferie til det efterfølgende ferieår i henhold til ferieloven.

Som offentlig ansat har du mulighed for at aftale med din arbejdsgiver at overføre ikke afholdte feriedage til det efterfølgende ferieår. Aftalen skal være skriftlig og skal indgås inden ferieårets udløb.

Som privatansat kan du også overføre ferie, hvis du er en del af en kollektiv overenskomst eller aftale.

Udskyd ferie

Ønsker du at holde ferie i en periode med barselsorlov, kan orloven i stedet udskydes til senere afholdelse.

Undtagelse

Hvis du har valgt at genoptage arbejdet delvist på hele dage, kan restferie holdes de dage, hvor arbejdet er genoptaget.


Sygdom

Sygdom og fravær under graviditet

Hvis du under din graviditet går til forebyggende graviditetsundersøgelser hos læge eller jordemoder i din arbejdstid, har du ret til fravær og dagpenge for den tid du bruger. Det er dog en betingelse, at undersøgelserne ikke kan finde sted uden for den normale arbejdstid. Det samme gælder ved fravær fra arbejdet på grund af undersøgelser med henblik på behandling for barnløshed. Dagpengene udbetales af din arbejdsgiver – og ikke det offentlige. De fleste vil dog have ret til fuld løn til disse undersøgelser.

Hvis lægen vurderer, at graviditeten har et sygeligt forløb, eller hvis dit arbejde medfører en risiko for fostret, har du som gravid kvinde ret til fravær fra arbejdet og dagpenge fra det offentlige i en periode før graviditetsorloven.

Sygdom under orlov

Bliver du som mor syg i din barselssorlov forlænges overloven ikke.

Hvis du som mor har sygefravær fra arbejdet efter barselsorlovens udløb, betragtes dette fravær som almindelig sygdom, også selvom sygdommen er begrundet i fødslen. Der skelnes således ikke mellem sygdom, som kan føres tilbage til fødslen og anden sygdom.

I særlige tilfælde kan far indtræde i mors fraværs- og dagpengeret i 14-ugersperioden, hvis mor dør eller på grund af sygdom bliver ude at stand til at passe barnet. Kontakt Udbetaling Danmark eller se på Borger.dk for nærmere oplysninger.

Barns sygdom

Bliver barnet indlagt på sygehus inden for de første 46 uger – og I som forældre ikke vælger at genoptage arbejdet - forlænges den periode, hvor I har ret til fravær og dagpenge med indlæggelsesperioden. Perioden kan dog højst forlænges i 3 måneder. Forlængelse af fraværs- og dagpengeretten gælder ikke farens/den ene adoptants 2 uger inden for de første 14 uger.

Hvis I vælger at genoptage arbejdet under barnets indlæggelse, udsættes retten til fravær og dagpenge for den resterende periode til efter udskrivelsen. Det er dog en betingelse, at barnet bliver udskrevet inden 60 uger efter fødslen/modtagelsen.

Barnets død eller bortadoption 

Hvis barnet er dødfødt, dør eller bliver bortadopteret inden den 32. uge efter fødslen, har mor ret til fravær og dagpenge i 14 uger efter barnets død eller bortadoption. Hvis barnet dør inden den 32. uge efter fødslen bevarer far retten til fravær og dagpenge i 2 uger.

Hvis et adopteret barn dør inden den 32. uge efter modtagelsen af barnet, har én af de adoptionssøgende forældre ret til fravær og dagpenge i 14 uger efter barnets død.


Bibeskæftigelse

Hvis du har lønnet bibeskæftigelse under din barselsorlov, vil barselsdagpengene fra det offentlige blive nedsat. Dette gælder uanset, om du har haft mere end 37 timers beskæftigelse pr. uge før barselssorloven.

Nedsættelsen af dagpengene kan have betydning for din eventuelle lønret hos din arbejdsgiver. Det gælder eksempelvis i de offentlige barselsaftaler, at lønretten bliver reduceret eller bortfalder, hvis du som ansat er skyld i, at dagpengene bliver nedsat.

Deltager du under din orlov i undervisning, kurser eller lignende, vil dette som udgangspunkt ikke berøre din ret til barselsdagpenge fra det offentlige. Der kan være undtagelser, hvis du deltager i undervisning på dit arbejde, hvor du normalt ville have modtaget løn.

Kontakt os på dm@dm.dk, hvis du er i tvivl om, hvorvidt disse regler gælder i din situation.