Til indhold

Løn under barsel

Din ret til løn under barsel afhænger af, hvilken overenskomst, aftale eller lov, du er omfattet af som lønmodtager.

 • Ansat i stat, region og kommune

  Som ansat i det offentlige er du omfattet af overenskomsten for stat, region eller kommune og dertilhørende barselsaftaler.

  Løn under barsel i kommuner og regioner

  Mors ret til fuld løn:

  • 8 uger før fødsel
  • 14 uger efter fødsel (barselsorlov)
  • 6 uger efter fødsel (forældreorlov)
  • eventuel fælles lønret se nedenfor.

  Fars eller medmors ret til fuld løn:

  • 2 uger (fædreorlov)
  • 7 uger (forældreorlov)
  • eventuel fælles lønret se nedenfor.

  Løn under barsel i staten

  Mors ret til fuld løn:

  • 6 uger før fødsel
  • 14 uger efter fødsel (barselsorlov)
  • 6 uger efter fødsel (forældreorlov)
  • eventuel fælles lønret se nedenfor.

  Fars eller medmors ret til fuld løn:

  • 2 uger (fædreorlov)
  • 7 uger (forældreorlov)
  • eventuel fælles lønret se nedenfor.

  Fælles lønret

  Både ansatte i kommuner, regioner og stat har ud over den øremærkede orlov 6 uger til deling mellem mor og far/medmor (forældreorlov) ud over det, der i forvejen er øremærket til far/medmor.

  Den fælles lønret er i praksis kun fælles for forældre, der er ansat under samme barselsaftale/overenskomst. Hvis I er ansat på to forskellige barselsaftaler/overenskomster med fælles lønret, kan I begge gøre brug af de 6 uger.

  Vær opmærksom på reglerne for fleksibilitet i planlægningen af din barsel og de forskellige muligheder for også at udskyde løn.

  Læs mere om planlægning af barsel

  Retten til fuld løn under barsel forudsætter, at din arbejdsgiver modtager de dagpenge, du vil være berettiget til fra det offentlige (refusion).

 • Ansat i det private

  Som privatansat vil din løn under barsel være reguleret af funktionærloven, eventuelt en privat overenskomst samt din individuelle ansættelseskontrakt eller arbejdspladsens personalepolitik.

  Ifølge funktionærloven har du som gravid ret til halv løn 4 uger før fødslen og 14 uger efter fødslen.

  Alle akademiske medarbejdere er som udgangspunkt dækket af funktionærloven.

  Barselsfond og barselsudligning

  Private arbejdsgivere skal være tilmeldt barselsfonden eller barselsudligningsordningen. Ordningen betyder, at din arbejdsgiver modtager refusion, når de udbetaler hel eller delvis løn under barsel til en medarbejder, som er berettiget til barselsdagpenge.

  Refusionen udgør forskellen mellem barselsdagpenge og løn under barsel inden for et fast samlet refusionsloft på pt. 209,16 kroner pr. time inkl. feriepenge (sats 2023). Det vil derfor være omkostningsfrit for din arbejdsgiver at udbetale dig det ekstra beløb.

  Du kan finde de til enhver tid gældende satser her på virk.dk.

  Din arbejdsgiver kan få refusion fra barselsfonden  i følgende perioder:

  Mor: Arbejdsgiver kan få refusion fra barselsfonden, hvis de udbetaler dig løn i op til 4 uger før fødsel, 2 uger efter fødsel og op til 25 uger efter fødsel til deling med far/medmor (fællesorloven).

  Far/medmor: Arbejdsgiver kan få refusion fra barselsfonden, hvis de udbetaler dig løn i 2 ugers fædreorlov efter fødsel, 3 uger efter fædreorloven, hvis jeres barn er født den 1. okotber 2020 eller senere, og op til 25 uger efter fødsel til deling med mor (fællesorloven).

  Barselsfond og ansættelseskontrakt

  DM anbefaler, at du får skrevet aftalen om løn under barsel i henhold til reglerne for barselsudligning ind i din ansættelseskontrakt. Du og din arbejdsgiver kan også udforme et kort tillæg til din nuværende kontrakt, så du er sikker på, at den følger reglerne.

  I kan fx skrive: Under barselsorlov får medarbejderen som minimum en løn, der svarer til den maksimale refusion i den periode, hvor virksomheden kan modtage lønrefusion i henhold til barselsudligningsloven.

  Kontakt altid DM på 38156600 eller dm@dm.dk, hvis du er i tvivl om dine muligheder og rettigheder i forbindelse med løn under barsel.

  Løn under sygdom og barsel

  Ifølge funktionærloven har du ret til fuld løn under sygdom, men kun halv løn under barsel. Derfor kan der opstå et spørgsmål om, hvorvidt der i en given sygdomsperiode før fødsel skal udbetales sygeløn eller barselsløn. Det afgørende for, om du skal have fuld løn er, om barselsorloven kan betragtes som påbegyndt eller ej.

  Hvis du bliver uarbejdsdygtig på grund af graviditeten i perioden fra 4 uger før forventet fødsel, men før det tidspunkt, hvor graviditetsorloven er varslet påbegyndt, og du genoptager arbejdet, inden du tager hul på orloven, betragtes fraværet som sygdom med deraf følgende ret til fuld løn.

  Hvis du derimod ikke genoptager arbejdet inden det tidspunkt, hvor graviditetsorloven er varslet påbegyndt, anses du for at være gået på orlov med halv løn fra det tidspunkt, hvor du blev syg.

  Hvis du bliver syg af årsager, som ikke har forbindelse med graviditeten i perioden fra 4 uger før forventet fødsel, men før det tidspunkt hvor graviditetsorloven er varslet påbegyndt, har du under alle omstændigheder ret til fuld løn, indtil det tidspunkt hvor orloven er varslet påbegyndt. Det vil sige også i de tilfælde, hvor du ikke genoptager arbejdet inden dette tidspunkt.

 • Studerende eller nyuddannet

  Studerende

  Som studerende opfylder du som udgangspunkt ikke betingelserne for udbetaling af barselsdagpenge.

  Studerende kan modtage ekstra SU-klip under barselsorlov.

  Studiejob

  Hvis du sideløbende med dit studie har så meget erhvervsarbejde, at beskæftigelseskravet i barselloven er opfyldt, kan du modtage barselsdagpenge fra det offentlige samtidig med, at du modtager ekstra SU-klip. I den situation skal du have arbejdet mindst 120 timer inden for de sidste 13 uger.

  Der er dog en grænse for, hvor meget du må tjene ved siden af SU'en. Denne grænse, også kaldet fribeløbet, er blandt andet afhængig af, hvor mange måneders SU du har fået i løbet af et år. I særlige tilfælde kan fribeløbet forhøjes, så du må tjene mere uden at skulle betale din SU tilbage.

  Hvis dit studiearbejde har funktionærstatus, det vil sige kontorlignende arbejde med minimum 8 timer i gennemsnit pr. uge, gælder funktionærlovens regler om barselsorlov. Det betyder, at du som mor har ret til halv løn 4 uger før forventet fødsel til 14 uger efter fødsel.

  Hvis din halve løn ikke overstiger den fulde dagpengesats, kan du få suppleret din løn med dagpenge. Kontakt Udbetaling Danmark for nærmere oplysninger.

  Nyuddannet

  Når du har afsluttet din uddannelse, har du ikke længere ret til at modtage SU-klip.

  Hvis du føder barnet så sent i studierne, at en del af barselsorloven ligger efter studieafslutning, har du som nyuddannet ret til barselsdagpenge fra det offentlige fra det tidspunkt, hvor du er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge fra a-kassen.

  Dimittender er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge 1 måned efter optagelsesdagen i a-kassen (karensmåneden).

  Som dimittend skal du derfor sørge for at melde dig ind i a-kassen, når du har modtaget din forhåndsgodkendelse af specialet og senest 14 dage efter uddannelsens afslutning.

  Barselsdagpengene udbetales med et beløb, der svarer til, hvad du ville få udbetalt fra a-kassen. Dimittendsatsen er 82 procent af den fulde dagpengesats.

  Får du barn efter din uddannelse er afsluttet, har du ret til barselsdagpenge fra det offentlige umiddelbart efter hvis du melder dig ind i en a-kasse senest 14 dage efter uddannelsens afslutning, eller du inden for den seneste måned har afsluttet uddannelsen.

  Læs mere hos SU-styrelsen

 • Ph.d eller ansat ved et universitet

  Ph.d.-studerende og ansatte i adjunkt-, forsker- eller post.doc-stillinger er omfattet af statens regler for barsels- og adoptionsorlov. Det vil sige, at du som forsker ansat i en af disse stillinger har ret til fuld løn på samme vilkår som andre statsansatte.

  På universitetsområdet gælder ved disse ansættelser, at du efter ansøgning har ret til at få din ansættelse forlænget, svarende til den tid du har været fraværende på grund af barsels og adoption. Du kan derfor få dit ansættelsesforhold forlænget både for den løn-baserede og den dagpengebaserede orlov.

  Hvis din ansættelsesperiode er sat til udløb under barsels- eller adoptionsorlov, forlænges din ansættelse i den resterende orlovsperiode. Ansættelsen forlænges endvidere med den tid, du har holdt orlov inden det planlagte udløb.

  Tidsbegrænset ansat

  Hvis du er offentligt ansat i en tidsbegrænset stilling, er du omfattet af reglerne for barsel og adoption, så længe du er ansat. Hvis du fratræder, inden du har holdt al din orlov med løn, vil du miste den resterende lønnede orlov.

  Ekstern lektor

  Hvis du er ansat som ekstern lektor har du ret til fuld løn under barsels og adoption efter reglerne i staten. Fuld løn under barsels, gælder dog kun for den orlov som kan afvikles inden for ansættelsesperioden.

  Hvis du i ansættelsesperioden er fuldtids- eller deltidsbeskæftiget andetsteds i et omfang, der inklusiv den timelønnede beskæftigelse udgør mere end fuld beskæftigelsesgrad, kan du dog maksimalt få løn, svarende til fuld tid.

  Undervisningsassistenter

  Hvis du er undervisningsassistent, følger du statens aftaler om barsels, såfremt der er aftalt en undervisningsperiode på mindst 4 måneder, eller et undervisningstimetal på 50 eller derover.

  Hvis du i ansættelsesperioden er fuldtids- eller deltidsbeskæftiget andetsteds i et omfang, der inklusiv den timelønnede beskæftigelse udgør mere end fuld beskæftigelsesgrad, kan du dog maksimalt få løn, svarende til fuld tid.

  Fuld løn under barsel gælder kun for den del af orloven, som du kan holde, mens du er ansat.

 • Adoptanter

  Adoptivforældre har som udgangspunkt de samme rettigheder som biologiske forældre.

  Forældre der adopterer fra udlandet har ret til op til fire ugers fravær og dagpenge før modtagelse af barnet (dette kan yderligere forlænges med op til fire uger).

  Forældre der adopterer i Danmark har ret til op til én uges fravær og dagpenge før modtagelse af barnet (dette kan yderligere forlænges med op til én uge).

  Dagpenge til adoptanter ydes de første 14 uger efter modtagelsen til én af ægtefællerne ad gangen, de 2 første uger kan afholdes i fællesskab. Det kræver dog, at adoptionen er godkendt før barnet er 14 uger gammelt. I kan modtage dagpenge i op til i alt 46 uger efter modtagelsen.

  Der gælder de samme regler for fleksibilitet som for biologiske forældre.

; ;