Når du er på barsel

Del artikel:

Alt efter om du er offentligt ansat, privatansat, studerende eller ledig, gælder der særlige regler for ferie, sygdom og bibeskæftigelse, samt for optjening af ferie, anciennitet og afskedigelse, når du er gravid og på barsel.

Ferie

Du kan som udgangspunkt ikke holde orlov og ferie samtidig, da barsels- og adoptionsorlov ifølge ferieloven er en feriehindring. Din arbejdsgiver kan derfor ikke varsle ferie for en periode, hvor du er på barsels- og adoptionsorlov. 

Hvis du ønsker at holde ferie, mens du er på orlov kræver det, at du efter aftale med din arbejdsgiver stopper med at holde orlov og holder ferie i stedet for. 

Overførsel og udbetaling af ferie

Du kan overføre op til 4 ugers ferie, hvis du er hindret i at holde ferie på grund af barselsorlov helt op til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december. Det er din arbejdsgiver, som skal give besked til Feriepengeinfo om, hvor mange dage der skal overføres.

Overførsel af ferie

Alle ansatte har mulighed for at overføre 1 uges ferie til det efterfølgende ferieår i henhold til ferieloven.

Feriehindret 

Hvis du har været feriehindret på grund af længerevarende barsel, kan du i særlige tilfælde få udbetalt feriepenge samtidig med, at du modtager barselsdagpenge. Det kræver dog, at du har været feriehindret i to ferieafholdelsesperioder i træk. Det betyder, at du skal have været feriehindret frem til den 31. december i den første ferieafholdelsesperiode og stadigvæk være ferieforhindret den 31. december året efter.  

Hvis orloven er afbrudt mellem de to ferieafholdelsesperioder, kan ferien ikke udbetales.  Det samme er gældende, hvis du får udbetalt feriegodtgørelse fra et ophørt ansættelsesforhold.

Feriekonto

Hvis du har spørgsmål til udbetaling af feriepenge på grund af feriehindring, anbefaler DM, at du kontakter FerieKonto.

Sygdom

Sygdom under orlov 

Hvis du som mor bliver syg under din barselssorlov, forlænges overloven ikke. 

Hvis du som mor har sygefravær fra arbejdet efter barselsorlovens udløb, betragtes dette fravær som almindelig sygdom, også selvom sygdommen måtte være begrundet i fødslen. Der skelnes således ikke mellem sygdom, som kan føres tilbage til fødslen og øvrig sygdom. 

I særlige tilfælde kan far indtræde i mors fraværs- og dagpengeret, hvis mor dør eller på grund af sygdom bliver ude at stand til at passe barnet. Kontakt Udbetaling Danmark eller se på Borger.dk for nærmere oplysninger. 

Hvis mor bliver syg inden for de første 10 uger af orloven 

Hvis du som mor bliver for syg til at passe jeres barn inden for de første 10 uger efter fødslen, kan far eller medmor holde orlov i perioden såfremt I begge opfylder betingelserne for at holde orlov med barselsdagpenge. 

I skal have dokumentation fra lægen om, at moren ikke kan passe barnet og hvor længe. 

Hvis du som mor bliver syg efter de første 10 uger af orloven 

Hvis du som mor bliver syg efter de første 10 uger efter fødslen, eller som far eller medmor bliver syg efter de første 2 uger efter fødslen, kan du vælge at overdrage en del af den resterende orlov til den anden forælder. 

Du skal dog være opmærksom på, at du som lønmodtager ikke kan overdrage 9 af ugerne.

Barns sygdom (hospitalsindlæggelse) 

Som forældre kan I forlænge orloven, hvis jeres barn bliver indlagt på hospitalet. Det gælder dog kun indtil barnet er 46 uger, og hvis I ikke går på arbejde imens. 

Orloven kan forlænges med den periode, barnet er indlagt. I kan højst forlænge orloven i 3 måneder tilsammen. 

Det kun er selve indlæggelsen på hospitalet, der giver denne mulighed. Bliver barnet sendt hjem på fx tidligt hjemmeophold (THO), bliver de dage ikke regnet med.

For at du kan udsætte orloven med ret til barselsdagpenge, skal du sende dokumentation for barnets indlæggelse fra hospitalet. Det er vigtigt, at indlæggelses- og udskrivelsesdatoen står på dokumentationen.

Særligt for far eller medmor

Bliver dit barn indlagt under dine 2 ugers orlov ved fødslen, kan du afbryde orloven og starte på dine op til 22 ugers orlov i stedet, da de 2 ugers orlov ved fødslen ikke kan forlænges. De 2 ugers orlov ved fødslen skal i øvrigt være afholdt, inden barnet er 10 uger, ellers mistes de. 

Du skal kontakte din arbejdsgiver og aftale det, hvis du vil bruge af dine 22 ugers orlov, mens barnet er indlagt. Husk også at give din arbejdsgiver besked med det samme, når barnet kommer hjem fra hospitalet.

Hvis I vil arbejde under indlæggelsen

Hvis I går tilbage på arbejde, mens barnet er indlagt, kan I i stedet udsætte den resterende orlov med barselsdagpenge til efter udskrivelsen. For at bruge den mulighed skal jeres barn være udskrevet senest 60 uger efter fødslen. Det gælder også for far eller medmors 2 ugers orlov ved fødslen.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje