Til indhold

Ferie, pension og anciennitet under barsel

Der gælder særlige regler alt efter om du er offentligt ansat, ansat i regioner og kommuner eller er privatansat.

 • Pension

  Statsansatte

  Din arbejdsgiver indbetaler det aftalte arbejdsgiverbidrag til din pensionsordning i hele orlovsperioden. Hvis du er tjenestemand optjener du pensionsalder i hele orlovsperioden. Dette gælder dog ikke hvis du forlænger din barselssorlov. Hvis du har forlænget din forældreorlov med 8 eller 14 uger, omfatter retten til pension dog ikke disse uger.

  Ansatte i regioner/kommuner

  Din arbejdsgiver indbetaler det aftalte arbejdsgiverbidrag til din pensionsordning i orlovs-perioden; den lønnede orlov og op til 20 uger af den ulønnede orlov. Hvis du er tjenestemand optjener du pensionsalder i samme periode. Det er en betingelse for at få pensionsindbetaling under den ulønnede orlov, at der i perioden udbetales dagpenge.

  Hvis orloven er forlænget på grund af, at barnet indlægges, barnet dør, moren får en graviditetsbetinget sygdom eller barnet bortadopteres, forlænges pensionsindbetaling og optjening tilsvarende.

  Privatansatte

  Din løn under barsel, beregnes af din fulde løn. Det betyder, at hvis du optjener pension som en del af din løn, vil pensionsdelen indgå i beregningsgrundlaget. Tjek din kontrakt eller ansættelses-aftale for yderligere information om optjening af pension.

 • Ferie

  Statsansatte

  Hvis du er fraværende fra arbejdet på grund af graviditet, barsels og adoption, optjener du ferie med løn for den periode, hvor du modtager løn fra din arbejdsgiver. Derudover optjener statsansatte ret til ferie med løn samt særlige feriedage i følgende perioder:

  Forældreorlov uden løn – med ret til pension

  I den periode, du er på ulønnet barselssorlov, optjener du som forælder fuld ferieret med løn.

  Ulønnet orlov – uden optjening af pension

  Som statsansat optjener du ret til betalt ferie de første 6 måneder af en tjenestefrihedsperiode uden løn. Dette gælder også for almindelig orlov uden løn, fx orlov til uddannelse eller andet.

  Det vil sige, at du som forælder optjener fuld ferieret med løn til det efterfølgende ferieår for hele barselsorlovsperioden, også forlængelsen på 8 eller 14 uger. Det er dog en forudsætning for fuld løn under ferie, at du vender tilbage til dit arbejde inden udløbet af det ferieår, hvori ferien skal være holdt, samt at ferien holdes inden ferieårets udløb. Hvis du har aftalt overførsel af ferie med din arbejdsgiver eller har haft en feriehindring, skal ferien dog ikke holdes inden ferieårets udløb.

  Hvis du fratræder inden ferien er afviklet, vil feriegodtgørelse i stedet blive beregnet på grundlag af din indtægt i optjeningsåret.

  Ansat i region/kommune

  Hvis du er fraværende fra arbejdet på grund af graviditet, barsels og adoption, optjener du ferie med løn for den periode, hvor du modtager løn fra din arbejdsgiver. Derudover optjener du ret til ferie med løn samt særlige feriedage for den ulønnede orlovsperiode, hvor arbejdsgiveren har indbetalt det almindelige pensionsbidrag. 

  Det vil sige, at du som forælder optjener fuld ferieret med løn til det efterfølgende ferieår for hele orlovsperioden, undtaget perioden, hvor du eventuelt har forlænget orloven med 8 eller 14 uger. 

  Det er dog en forudsætning for din ret til fuld løn under ferie, at du er ansat hos den samme arbejdsgiver, når ferien holdes. Hvis du fratræder, inden ferien er afviklet, vil feriegodtgørelse i steder blive beregnet på grundlag af din indtægt i optjeningsåret.

  Privatansat

  Efter ferieloven optjener du som privatansat ret til 2,08 dages betalt ferie for hver måneds lønnet ansættelse i optjeningsåret.

  Er du i optjeningsåret på graviditets- eller barselsorlov, optjener du ret til betalt ferie fra arbejdsgiveren, for den periode hvor der udbetales hel eller delvis løn for fraværet.

  For at optjene fuld løn under ferie, er det dog en forudsætning, at du stadig er ansat hos den samme arbejdsgiver, når ferien holdes. Er du fratrådt inden ferien er afviklet, vil feriegodtgørelse i stedet blive beregnet på grundlag af din indtægt i optjeningsåret.

  Retten til fuld løn under afvikling af ferie forudsætter desuden, at du har ret til ferie med løn. Hvis du ikke har denne ret, kan du i stedet få udbetalt feriegodtgørelse på 12,5 procent af den løn du har fået i optjeningsåret.

  Hvis du genoptager arbejdet delvist i orlovsperioden, vil din ret til fuld løn under ferie afhænge af, hvordan du fordeler arbejdstid og orlovstid.

  Hvis du i orlovsperioden hverken modtager hel eller delvis løn fra arbejdsgiveren, men alene barselsdagpenge fra det offentlige, kan du i det efterfølgende ferieår få udbetalt feriedagpenge fra a-kassen. Kontakt din a-kasse for at høre nærmere.

 • Anciennitet

  Fraværsperioder på grund af graviditet og barsel tæller med i beregningen af din anciennitet i et arbejdsforhold. Dette gælder også løn-anciennitet, og du har samme krav på tildeling af tillæg mv. som andre i sammenlignelige job efter de regler som gælder på din arbejdsplads.

 • Afskedigelse

  Ligebehandlingsloven forbyder arbejdsgivere at afskedige medarbejdere på grund af graviditet, barsel eller adoption. Både moderen og faderen er beskyttet mod opsigelse.

  Omvendt bevisbyrde

  Hvis du alligevel bliver afskediget under graviditet, barsel eller adoption, skal din arbejdsgiver godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i din graviditet, barsel eller adoption. Det kaldes omvendt bevisbyrde, og gælder i følgende situationer: 

  • Moderen afskediges, når hun har oplyst, at hun er gravid, eller efter at arbejdsgiveren er blevet bekendt med graviditeten.Forældrene opsiges under afholdelse af barselorlov.
  • Forældrene opsiges under afholdelse af den retsbaserede udskudte orlov.
  • Forældrene opsiges inden for 16-ugers varslet for afholdelse af den retsbaserede udskudte orlov.

  Delt bevisbyrde

  Hvis du kan påvise faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at opsigelsen er begrundet i din orlov eller varslingen af den, er det arbejdsgiveren der skal bevise, at opsigelsen ikke er begrundet i disse forhold.

; ;