Løntilskud

Del artikel:

Som ledig har du mulighed for at blive ansat i et job med løntilskud. Du kan blive ansat i både det private og det offentlige, men der gælder forskellige regler for din ansættelse.

Et job med løntilskud kan være en effektiv vej til et fast job og give dig erfaring og netværk. Når du er ansat i et løntilskudsjob, indgår du på lige fod med de andre ansatte, og den erfaring, du opnår i jobbet, er lige så værdifuld som ved enhver anden ansættelse. Det er derfor vigtigt, at du sikrer dig, at stillingens indhold er relevant og opkvalificerende.

DM kan hjælpe dig med at definere relevant stillingsindhold for dig. Kontakt os på 38 15 66 00 eller dm@dm.dk. Har du spørgsmål til ansættelse i løntilskudsjob, skal du i stedet kontakte din a-kasse.

Hvornår og hvor længe i løntilskudsjob?

Du har mulighed for at komme i job med løntilskud efter seks måneder som ledig. Er du fyldt 50 år, eller er du enlig forsørger, kan du blive ansat med løntilskud fra første dag i din ledighedsperiode.

Løntilskudsjobbet kan vare op til seks måneder i en privat virksomhed og op til fire måneder i en offentlig virksomhed.

Løntilskudsordningen er bestemt af loven om aktiv beskæftigelsesindsats

Dine ansættelsesvilkår

Som udgangspunkt skal dine ansættelsesvilkår enten følge andre ansatte med et tilsvarende arbejde eller arbejdspladsens gældende overenskomster eller lokale aftaler.

Dit job i løntilskud bør ikke forhindre dig i at få et job på normale ansættelsesvilkår. Det betyder, at du skal have ret til at fratræde uden opsigelsesvarsel, hvis du får et job – fuldtid eller deltid – på almindelige vilkår. Du skal også have ret til at tage orlov uden løn fra løntilskudsjobbet, hvis du får et midlertidigt job på almindelige vilkår.

Jobcenteret og den virksomhed, du bliver ansat i med løntilskud, skal indgå en formel aftale om din ansættelse. Det er et krav til virksomheden, at ansatte med løntilskud skal medføre en nettoudvidelse af antallet af medarbejdere - det kaldes krav om merbeskæftigelse.

Løn og vilkår i privat virksomhed

Bliver du ansat i en privat virksomhed på en individuel ansættelseskontrakt, skal du selv forhandle dine ansættelsesvilkår. Dine ansættelsesvilkår skal fremgå af din kontrakt. Husk, at en ansættelse med løntilskud i det private højst kan vare seks måneder.

DM anbefaler, at du anvender DM's standardkontrakt som tjekliste til at sikre dine vilkår. Du kan også kontakte en rådgiver i DM på 38 15 66 00. 

Download standardkontrakt

Der er stor forskel på din løn, afhængig af om du bliver ansat i en privat eller en offentlig virksomhed.

En privat arbejdsgiver modtager et tilskud på 82,90 kroner i timen. Tilskuddet må over en periode på seks måneder ikke overstige 50 procent af de samlede lønomkostninger.

Din løn skal følge gældende overenskomst eller lokal lønaftale på arbejdspladsen. Hvis lønaftalen indebærer, at der skal aftales en individuel løndel, må din løn ikke være lavere end kollegernes i sammenlignelige stillinger. 

Hvis der ikke er nogen lønaftale eller overenskomst, skal der tages udgangspunkt i relevant lønstatistik, der kan vise lønniveauet for akademikere på private arbejdspladser. Virksomheden bør anvende DM’s lønstatistik for privatansatte til at fastlægge din løn. Men du har mulighed for at forhandle dig til en højere løn.

Løn og vilkår i det offentlige

Bliver du ansat i en offentlig virksomhed, vil du være omfattet af den gældende overenskomst eller lokale aftaler på arbejdspladsen på lige fod med andre. Du bør sikre dig, at du bliver omfattet af AC-overenskomsten. Husk, at en ansættelse med løntilskud i det offentlige højst kan vare fire måneder. 

Under din ansættelsesperiode i løntilskudsjob optjener du anciennitet, som følger med i en ny offentlig ansættelse.

Du har mulighed for at søge om befordringsgodtgørelse.

Hvis du bliver ansat i en offentlig virksomhed, får du en løn, der svarer til din normale dagpengesats samt pension. Arbejdstiden vil blive beregnet i forhold til din dagpengesats. Er du på dimittendsats og er forsørger, er arbejdstiden på 31 timer/uge. Er du på nedsat dimittendsats uden forsørgerpligt, er arbejdstiden på 27 timer/uge. Er du på maksimumsats, vil den ugentlige arbejdstid være på 37 timer/uge. Du har mulighed for at søge befordringsgodtgørelse, mens du er ansat i en offentlig løntilskudsordning.

Du har ret til fuldt pensionsbidrag – det vil sige både dit og arbejdsgivers bidrag af det løntrin, som du normalt ville være blevet indplaceret på. Pensionen bliver beregnet, som om du er ordinært ansat.

Har du overarbejdstimer, skal de afspadseres, da du ikke må få dem udbetalt kontant.

Du skal fortsat søge job i løntilskud 

Når du er ansat i løntilskud, skal du fortsat søge job, og du har ret til at få fri til at gå til jobsamtale i den normale arbejdstid. Husk at give din arbejdsgiver besked.

Kontakt din a-kasse eller jobcenteret, som kan vejlede dig om regler og rettigheder, mens du er i job med løntilskud.

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}