Til indhold

Honorar og timeløn

Hvis du er honorar- eller timelønnet, kan du her få et overblik over lønsatserne samt hvordan dine tillæg forhandles.

 • Bedømmelseshverv

  På universiteter og højere læreanstalter ydes vederlag til bedømmelsesudvalgsmedlemmer, der ikke er ansat ved den institution, som har nedsat udvalget. 

  På sektorforskningsområdet kan der ikke ydes vederlag til medlemmer af faglige bedømmelsesudvalg, der er ansat under samme ministerområde som institutionen. Det samlede vederlag udregnes ved brug af taksterne for censorarbejde.

  Professorbedømmelse - 15 censortimer + 3 timer pr. ansøger, dog 45 timer som maksimum. 

  Lektor/seniorforskerbedømmelse - 8 censortimer + 2 timer pr. ansøger, dog 38 timer som maksimum. 

  Adjunkt/forskerbedømmelse - 8 censortimer + 1 time pr. ansøger, dog 23 timer som maksimum. 

  Disputatsbedømmelse - 20 censortimer. 

  Ph.d.-bedømmelse - 16 censortimer. 

  Prisopgavebedømmelse - 10 censortimer. 

  Ekstern lektorbedømmelse - 5 censortimer + 1 time pr. ansøger, dog 20 timer som maksimum. 

 • Censorvirksomhed

  Virksomhed som beskikket eller særlig tilkaldt censor er som hovedregel uhonoreret (tjenestepligt), når man censurerer ved mundtlig eksamen ved egen institution eller inden for eget undervisningsområde. Lærere ved universiteter og højere læreanstalter har dog ikke pligt til at udføre censorarbejde; de bliver derfor honoreret herfor. 

  For skriftlige opgaver og for censorvirksomhed ved mundtlig eksamen uden for tjenestepligt ydes der honorar. I alle tilfælde beregnes honoraret på grundlag af et på forhånd fastsat antal timer/minutter pr. eksaminand eller pr. opgave.

  Honorar pr. censortime Grundniveau
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  1. oktober 2023
  Universiteter/højere læreranstalter mv. 414,4 480,37
  Lærer- og husholdningsøkonomuddannelsen 342,87 397,45
  Gymnasium/HF 285,11 330,50

  Der ydes ikke særskilt betaling ved forberedelse.

  Censorformænd og /-næstformænd ved visse videregående uddannelser vederlægges særskilt for den tid, der medgår til fordeling af opgaver, udarbejdelse af den årlige beretning, rådgivning med tilknytning til censorvirksomheden, kontaktmøder, indstilling af censorer m.v. Vederlaget udgør pr. time 1/1924 af lønnen i lønramme 37 (incl. generelt tillæg) forhøjet med 25 procent. 

  Der ydes som sædvanlig feriepenge heraf med 12,5 procent.

  Honorar for censorformænd Grundniveau
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  1. oktober 2023
  Vederlaget udgør pr. medgået time 247,01 286,33
 • Foredrag

  Der findes ingen aftaler for honorering af foredragsvirksomhed.

  Generelt anbefales det at træffe forudgående aftale om honorering

  En aftale om honorering bør indeholde:

  • Et honorar for foredraget, dette vil typisk være et beløb mellem 2.700 og 3.500 kroner for et foredrag på 45-60 minutter.
  • Betaling af udgifter til materialer og AV-udstyr.
  • Betaling af udgiften til befordring, hotel og andre afholdte omkostninger.

  Udgifterne til befordring, forplejning og hotel vil typisk kunne aftales, at følge statens regler.

  Påtager man sig at holde foredrag, uden at der forud er truffet aftale om honoreringen, er man berettiget til at sende en rimelig regning.

  Læs også: Minimumstakst for foredrag/forelæsninger

 • Forfatterhonorar

  Der findes ingen regler for honorering af forfattervirksomhed. Påtager man sig forfatteropgaver, er man berettiget til at sende en rimelig regning.

  Forlagskontrakter

  Forlagsaftalen og vejledning til forlagsaftale om udgivelse af videnskabelige og populærvidenskabelige værker kan rekvireres i sekretariatet eller findes UBVA's hjemmeside.

  Udvalget til beskyttelse af videnskabeligt arbejde

  Biblioteksafgift

  Finansloven har en årlig bevilling til biblioteksafgift, der fordeles som støtte til forfattere, oversættere og andre, hvis værker i bogform inkl. musikalier (noder), benyttes i folke- og skolebibliotekerne. Biblioteksafgiften ydes også til forfattere af litterære værker, som er indlæst på lydbånd mv. Det er en betingelse at bøgerne er skrevet og udgivet på dansk. Afgiftsordningen omfatter herudover to rådighedsbeløb, et til skabende og udøvende kunstnere, hvis grammofonplader mv. benyttes på bibliotekerne og et til billedkunstnere, som er repræsenteret på bibliotekerne med diasserier, grafik mv. 

  Find yderligere oplysninger, tilmeldingsskemaer til biblioteksafgift og ansøgningsskemaer hos Kulturstyrelsen

 • Konsulentarbejde

  Uden for undervisnings- og forskningsområdet gælder ingen aftaler om aflønning for videnskabeligt/fagligt arbejde.

  Hvis du påtager dig at udføre honorararbejde, uden at der er truffet aftale om honoreringen, er du berettiget til at sende en rimelig regning, som bør tage udgangspunkt i medgået tid.

 • Oversættelsesarbejde

  Der findes ingen aftaler for honorering af oversættelsesarbejde.

  Generelt anbefales det at træffe forudgående aftale om honorering og vilkårerne for opgavens løsning.

  En beregning af en rimelig timeløn må tage udgangspunkt i et overslag over det antal timer det forventes at opgaven tager.

  Påtager man sig oversætteropgaver, uden at der forud er truffet aftale om honoreringen, er man berettiget til at sende en rimelig regning.

  Visse ydelser er fritaget fra momspligt. Læs mere om dette på virk.dk

  Der gælder også nogle særlige regler om momspligt for freelancejournalister, fotografer m.fl., som måske kan være relevante for dig, som arbejder med kommunikation. Læs mere på skat.dk

; ;