Til indhold

Planlæg din barsel

Barselloven giver forældre ret til at være fraværende fra arbejdet på grund af barsels- og adoptionsorlov. Barselsloven giver forældre med tilknytning til arbejdsmarkedet ret til at modtage dagpenge fra kommunen under orloven.

Forældre som bor sammen ved fødslen, har som udgangspunkt hver ret til 24 ugers orlov med barselsdagpenge efter fødslen. Herudover har Mor ret til fire ugers graviditetsorlov før terminsdatoen. 

(Mange lønmodtagere har ret til løn under orloven. Du/I kan derfor tjekke jeres overenskomst og ansættelseskontrakt og skabe et overblik over, hvilke perioder er med løn, og hvilke er uden løn.) 

I har mulighed for at planlægge jeres barsel, så den passer til jeres arbejds- og familieliv. I kan derfor vælge at overdrage nogle af orlovsugerne til hinanden. Det betyder, at en forælder efter fødslen kan holde mere end 24 ugers orlov med barselsdagpenge, hvis den anden forælder har overdraget orlov til ham eller hende.

Graviditetsorlov

Mor har ret til fire ugers graviditetsorlov før terminsdatoen. Denne ret følger af barselsloven. Herudover giver nogle overenskomster mor ret til orlov to til fire uger oveni, så mor opnår ret til op til otte ugers graviditetsorlov.   

 • Ansat i staten: 6 uger 
 • Ansat i kommune eller region: 8 uger 
 • Privatansat: Afhænger af den konkrete overenskomst, dog minimum 4 uger.

Overdragelse af orlov 

De uger med barselsdagpenge, som ikke er øremærket, kan forældrene vælge at overdrage til hinanden. 

Er man lønmodtager, kan man som udgangspunkt vælge at overdrage op til 13 uger med barselsdagpenge til den anden forælder. 

Er man ikke lønmodtager, men i stedet fx selvstændig, ledig eller studerende, er man ikke omfattet af reglerne om øremærkning. Der gælder derfor nogle andre regler for overdragelse af orloven. 

Er man som mor ledig eller studerende, kan man overdrage op til 14 orlovsuger til den anden forælder. Men hvis man som mor er selvstændig, kan man overdrage yderligere otte orlovsuger til den anden forælder (8+14 uger). 

Hvis man som far eller medmor er ledig, selvstændig eller studerende, er det derimod muligt at overdrage op til 22 orlovsuger til den anden forælder.

Hvornår kan man overdrage orlov 

Du kan først overdrage orlov til den anden forælder, når barnet er født. Derudover skal I begge være registreret som forældre, før I kan overdrage orlov til hinanden. 

Hvis I ikke er gift ved fødslen, skal du registrere dig som far eller medmor til barnet. 

Som far kan du allerede registrere dig som forælder, inden barnet er født. Læs mere her.

Hvis begge forældre er lønmodtagere 

Hver forælder har som udgangspunkt ret til 24 ugers orlov med barselsdagpenge efter fødslen, hvor i alt 11 uger (2+9 uger) er øremærket, mens de resterende 13 uger kan overdrages til den anden forælder. 

Hvis den ene eller begge forældre er selvstændige

Hvis forældrene er lønmodtagere, selvstændige eller ledige, har de som udgangspunkt hver 24 ugers orlov med barselsdagpenge efter fødslen. 

Reglerne om ni ugers øremærket orlov med barselsdagpenge gælder kun for lønmodtagere. Er man ikke lønmodtager, kan man derfor vælge at overdrage op til 22 ugers orlov (24-2 uger) med barselsdagpenge til den anden forælder. 

Hvis man ved siden af sin selvstændige virksomhed eller sine studier har arbejde af et vist omfang som lønmodtager, vil man blive anset for at være lønmodtager med den konsekvens, at man er omfattet af den øremærkede orlov.

Udskyde orlov 

Ud af de 24 ugers orlov med barselsdagpenge har hver forælder mulighed for at udskyde op til 5 ugers barselsdagpenge til afholdelse på et senere tidspunkt, inden barnet bliver 9 år gammelt.  

Begge forældre har desuden mulighed for at lave en aftale med deres arbejdsgiver om, at et antal uger udskydes til senere afholdelse. Det er vigtigt at være opmærksom på, at aftalen om udskydelse er med den konkrete arbejdsgiver, og at en eventuel ny arbejdsgiver ikke er forpligtet til at skulle acceptere aftalen. 

Genoptage arbejdet delvist 

Det er muligt at genoptage arbejdet delvist, og forlænge orloven med den tid som arbejdet genoptages med – hvis du forlænger orloven ved at genoptage arbejdet så kan du ikke forlænge din orlov med 8 eller 14 uger. Derved strækkes orloven ved at arbejde færre timer om ugen eller fx holde enkelte ugedage fri i en periode. Som udgangspunkt er der ret til barselsdagpenge for det antal timer, der afholdes orlov. På den måde kan orloven forlænges med den tid, hvor arbejdet er genoptaget. Det er et krav, at der er indgået aftale med arbejdsgiver herom. Vær opmærksom på, at de 9 ugers øremærkede barselsdagpenge, for lønmodtagere, skal være afholdt inden et år efter barnets fødsel, medmindre der er særlige forhold, som gør, at det ikke er muligt at afholde orloven. 

Som mor er det orloven, der ligger fra den 3. uge efter fødslen plus eventuel overdraget orlov fra far eller medmor, du kan forlænge ved at starte arbejde på nedsat tid. Som far eller medmor må du arbejde på nedsat tid under hele barslen.  

Er du selvstændig, kan arbejdet kun genoptages til halvdelen af den normale ugentlige arbejdstid. 

Forlænge orloven 

Som forælder, der er lønmodtager, kan du forlænge orloven og være fuldt fraværende fra dit arbejde uden at få barselsdagpenge. Du har efter den 10. uge efter fødslen ret til at være fraværende i 32 uger efter fødslen. Du kan forlænge denne periode med enten 8 uger eller 14 uger.  

Du vil ikke modtage barselsdagpenge i den periode, hvor du forlænger din orlov og er fuldt fraværende fra dit arbejde. 

Den forlængede orlov skal holdes i sammenhæng og i forbindelse med de første ti uger efter fødslen. Den må kun afbrydes af perioder, hvor den anden forælder er på barsel. Det er udelukkende friheden, der forlænges, og det er således ikke muligt at ’udstrække’ barselsdagpengene så udbetalingen af barselsdagpengene bliver fordelt over flere uger end de angivne uger nedenfor. 

Hvis du er ledig, kan du kun forlænge med 8 uger.

Lav din barselsplan og få udregnet dine frister

Når du laver din barselsplan på DM's barselsberegner, får du automatisk udregnet dine frister. Find dem på oversigten ved at klikke på 'Frister', når planen er klar.

 • Regler for fravær
  • Som mor har du pligt til at være fraværende fra arbejdet de første 2 uger efter barnets fødsel. 
  • Som far/medmor har du ret til orlov 2 uger efter fødslen, eller efter aftale med arbejdsgiver inden for de første 14 uger. 
  • Medmor har ret til fædreorlov og delt forældreorlov, hvis hun har adopteret sin registrerede partners barn allerede fra fødslen, barnet er blevet til ved kunstig befrugtning, og partnerne boede sammen på tidspunktet for den kunstige befrugtning. 
  • Fædreorloven skal som udgangspunkt (medmindre andet aftales med arbejdsgiver) holdes i sammenhæng og kan ikke deles op i flere perioder 
  • Lønnet orlov skal afholdes før ulønnet orlov.
 • Udskyde orlov

  Der er to måder, du kan udskyde din orlov på: 

  1. Udskydelse, som alle har ret til 
  2. Udskydelse efter aftale med arbejdsgiver 

  For at udskyde orloven til efter barnet er fyldt 1 år, skal du genoptage dit arbejde på fuld tid i en periode, hvor du ellers havde ret til barselsdagpenge. 

  Som mor betyder det, at du skal genoptage arbejdet mellem den 3. uge efter fødslen og 1 år efter barnets fødsel, og som far eller medmor skal du genoptage arbejdet i løbet af det første år efter barnets fødsel. 

  Når du senere skal afholde orloven, skal du opfylde betingelserne for at få barselsdagpenge.  

  Du skal også være i arbejde dagen inden du vil holde den udskudte orlov. Vær opmærksom på, at du som lønmodtager har 9 ugers orlov, som ikke kan overdrages, og som du selv skal holde inden 1 år efter barnets fødsel, medmindre du på grund af særlige forhold er forhindret. 

  1. Udskydelse, som alle har ret til

  Du har som hovedregel ret til at genoptage arbejdet på fuld tid og udskyde op til 5 uger af din orlov uden aftale med din arbejdsgiver. Der er forskellige regler for, hvilken del af orloven du kan udskyde, alt efter om du er mor eller far eller medmor til barnet, og om I vælger at overdrage orlov til hinanden. 

  Som mor har du ret til at udskyde op til 5 uger af den orlov, der som udgangspunkt ligger efter de første 10 uger efter barnets fødsel. 

  Selvom du har ret til mere orlov eller fået overdraget orlov fra den anden forælder, kan du ikke udskyde mere end 5 ugers orlov uden aftale med din arbejdsgiver.  

  Som far eller medmor kan du udskyde op til 5 uger af den orlov, der som udgangspunkt ligger efter de første 2 ugers orlov ved fødslen. 

  Selvom du har ret til mere orlov eller fået overdraget orlov fra den anden forælder, kan du ikke udskyde mere end 5 ugers orlov uden aftale med din arbejdsgiver. Brug orloven, inden barnet fylder 9 år. 

  Den udskudte orlov skal holdes efter 1 år efter fødslen.  Den skal være holdt inden barnet fylder 9 år. Orloven behøves ikke afholdes samlet. 

  Som en beskæftiget lønmodtager har du garanti for at kunne holde orloven senere, hvis du varsler orloven og længden af orloven til din arbejdsgiver senest 8 uger før orloven starter. Det gælder også, selvom du har skiftet arbejdsgiver. 

  2. Udskydelse efter aftale med arbejdsgiver 

  Du kan altid aftale med din arbejdsgiver at genoptage arbejdet på fuld tid og udskyde orloven med den tid, arbejdet har været genoptaget. 

  Udskudt orlov kan overdrages 

  Hvis du har udskudt noget af din orlov til efter barnets første år, men ikke selv vil gøre brug af den, har du mulighed for at overdrage den til den anden forælder. Den anden forælder kan derved holde orloven, inden barnet fylder 9 år. 

  Når barnets anden forælder vil holde den udskudte orlov, som du har overdraget, skal forælderen selv opfylde nogle betingelser for at kunne holde orloven. 

  Barnets anden forælder skal være omfattet af dansk social sikring eller have lovligt ophold i Danmark. Derudover skal forælderen selv have genoptaget sit arbejdet inden for det første år efter barnets fødsel i et omfang, der svarer til den udskudte orlov, som du har overdraget. 

  Derudover skal forælderen være i beskæftigelse som lønmodtager eller som selvstændig erhvervsdrivende og opfylde beskæftigelseskravet for at kunne få barselsdagpenge på det tidspunkt, hvor forælderen ønsker at afholde den udskudte orlov. Læs mere under ’Kan jeg få barselsdagpenge?’.

; ;