Til indhold

Børn og barsel

Dansk Magisterforening
© Morten Bengtsson

Både kvinder og mænd har ret til barselsorlov, når de bliver forældre. Reglerne for barsel er fleksible, men der er en del frister, der skal overholdes.

Her kan du læse mere om dine muligheder, rettigheder og pligter i forbindelse med graviditet, fødsel og forældreskab.

Når du er gravid, eller skal adoptere et barn, og være forælder, har du og din partner ret til fravær og til indtægt under barsel. De regler, der gælder for dig, fremgår af din overenskomst. Hvis du ikke er dækket af en overenskomst, vil det fremgå af din ansættelseskontrakt og af funktionærlovens regler om barsel.

Hovedprincippet i reglerne om barsel er, at forældrene tilsammen har ret til orlov og dagpenge i 52 uger. De 52 uger gælder både til orlov før og efter fødsel.

Nogle perioder er reserveret moren, andre er reserveret til partneren, og der er perioder, som dækker begge forældre. Forældrene kan tilsammen holde orlov i op til 112 uger, men får kun dagpenge i tilsammen 52 uger.

Som udgangspunkt skal du være tilknyttet arbejdsmarkedet for at få ret til fravær og dagpenge.

Du skal opfylde en af følgende betingelser for at opnå ret til dagpenge:

  • Du har været ansat på den første dag i orloven eller dagen før.
  • Du har haft 160 timers beskæftigelse inden for de seneste 4 måneder før orloven, og at du har arbejdet mindst 40 timer om måneden i 3 af de 4 måneder.
  • Du er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller en ydelse, der træder i stedet.
  • Du har inden for den seneste måned afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse, der har varet mindst 18 måneder.
  • Du er elev i lønnet praktik i et lov-godkendt uddannelsesforløb.

Øremærket barsel – ved fødsel efter 2. august

Til august bliver orlovsreglerne ændret. Alle, der har født eller adopteret børn den 2. august 2022 eller senere, bliver omfattet af de nye regler.

Det samlede antal orlovsuger med ret til barselsdagpenge er uændret. Forældre har tilsammen ret til 48 ugers orlov med barselsdagpenge efter barnets fødsel. Derudover vil mødre fortsat have ret til fire ugers orlov før fødslen med barselsdagpenge.

Som noget nyt bliver de 48 ugers orlov delt ligeligt mellem forældrene, så hver forælder som udgangspunkt har 24 ugers orlov efter fødslen med barselsdagpenge. Ud af de 24 uger skal to af ugerne ligesom i dag holdes i forbindelse med fødslen.

For lønmodtagere vil yderligere ni uger være øremærket. Det betyder, at i alt 11 orlovsuger med barselsdagpenge er øremærket og kan derfor ikke overdrages til den anden forælder. De resterende 13 uger med barselsdagpenge kan man derimod overdrage til den anden forælder, hvis man ikke selv ønsker at holde orloven.

Hvis man ikke er lønmodtager, men i stedet er selvstændig, ledig eller fx studerende, er man ikke omfattet af reglerne om ni ugers øremærkning. Det betyder, at man kan overdrage op til 22 ugers dagpenge til den anden forælder.

Nye regler om øremærket barsel

Lov om ændring af barselsloven, Lov nr. 343 af 22. marts 2022 er vedtaget, hvilket betyder, at barselsloven bliver ændret. Vi afventer nu, at ændringerne bliver implementeret i barselsloven samt på det offentlige område i forhold til finansiering af den øremærkede orlov. Vi opdaterer hjemmesiden løbende.

På Beskæftigelsesministeriets hjemmeside kan du se hvordan øremærkningen af orloven bliver fordelt mellem forældrene:

Læs mere om øremærket barsel her
DM

Prøv DM's barselsberegner

Barselsberegneren hjælper dig med at skabe et overblik over din barsel, og hvilken indkomst du har under din barsel.

Prøv barselsberegneren
DM

Nedsat kontingent på barsel

Er du gået på barsel og modtager barselsdagpenge, kan du få nedsat dit kontingent.

Læs mere
DM

Barselsakademiet

Som medlem af DM kan du deltage gratis i arrangementer hos Barselsakademiet.

Læs mere