Til indhold

Planlæg din barsel

Barselsreglerne er fleksible. En del af barslen er forbeholdt moren, og resten kan I fordele. Dele af orloven kan udskydes eller forlænges, hvis I vil genoptage arbejdet delvist. Vær opmærksom på frister for varsling af barslen og ansøgning om dagpenge.

Barselloven giver forældre ret til at være fraværende fra arbejdet på grund af barsels- og adoptionsorlov. Og loven giver forældre med tilknytning til arbejdsmarkedet ret til at modtage dagpenge fra kommunen under orloven.

Reglerne for fravær og reglerne for dagpenge er ikke fuldstændig parallelle, da retten til fravær fra arbejdet strækker længere end retten til dagpenge.

Ret til fravær ifølge dagpengeloven

  Før fødslen Efter fødslen
Mor: 4 uger 14 uger
(barselsorlov)
32 uger
(forældreorlov)
8 eller 14 uger
(forlængelse)
Far:   2 uger
(fædreorlov)
32 uger
(forældreorlov)
8 eller 14 uger
(forlængelse)

Husk, at der i din overenskomst også er formuleret en ret til orlov inden fødslen (mor):

 • Ansat i staten: 6 uger
 • Ansat i kommune eller region: 8 uger
 • Privatansat: Afhænger af den konkrete overenskomst, dog minimum 4 uger
 • Regler for fravær

  • Som mor har du pligt til at være fraværende fra arbejdet de første 2 uger efter barnets fødsel.
  • Som far/medmor har du ret til orlov 2 uger efter fødslen, eller efter aftale med arbejdsgiver inden for de første 14 uger.
  • Medmor har ret til fædreorlov og delt forældreorlov, hvis hun har adopteret sin registrerede partners barn allerede fra fødslen, barnet er blevet til ved kunstig befrugtning, og partnerne boede sammen på tidspunktet for den kunstige befrugtning.
  • Fædreorloven skal holdes i sammenhæng og kan ikke deles op i flere perioder
  • Lønnet orlov skal afholdes før ulønnet orlov.
 • Udskyde orlov

  Det er kun forældre, som er i arbejde, der kan udskyde orlov. Udskydelsen gælder kun, hvis begge forældre er tilbage i arbejde. Du kan afholde udskudt orlov, indtil barnet er 9 år.

  Retsbaseret udskydelse

  Udskydelsen er retsbaseret, og skal derfor ikke aftales med arbejdsgiver. Du kan udskyde mellem 8-13 uger af din orlov. Det skal varsles overfor arbejdsgiver senest 8 uger efter fødslen og 16 uger før selve afviklingen. Orloven skal afholdes sammenhængende, og kan som udgangspunkt ikke kombineres med de andre fleksiblitetsmuligheder. Retten til udskydelse ligger fast, også selvom du skifter job. Husk at gemme det varsel, du oprindeligt har givet, som dokumentation.

  Aftalebaseret udskydelse

  Begge forældre kan udskyde op til 32 uger af forældreorloven og afholde den på et senere tidspunkt. Du skal indgå aftalen med din arbejdsgiver, og I finder i fællesskab ud af, hvordan den skal afvikles. Den behøver ikke holdes samlet.

  Hvis du skifter job, har du ikke krav på, at din nye arbejdsgiver skal holde aftalen. Hvis du har dagpenge til gode, vil de dog blive stående, indtil barnet er 9 år. Der er begrænsninger i forhold til at kombinere denne type udskydelse med de andre fleksibilitetsmuligheder.

  Hvis du har ret til fuld løn under den udskudte orlov, udskydes retten til løn også, forudsat at du er hos den samme arbejdsgiver.

 • Forlænge orlov

  Er du i beskæftigelse, kan du forlænge din orlov med enten 8 eller 14 uger. Er du ledig, kan du kun vælge at forlænge med 8 uger.

  Forældre kan dele forlængelsen og de nedsatte dagpenge, som det er muligt at få udbetalt undervejs.

  Forlængelsen skal afholdes lige efter forældreorloven, og den kan ikke udskydes. Du er ikke berettiget til dagpenge under forlængelsen, men du kan vælge at sprede dagpengene fra forældreorloven og få nedsatte dagpenge i hele perioden.

  Hvis du er berettiget til løn i perioden, kan den tilsvarende blive nedsat, da arbejdsgiver kun vil få refunderet det nedsatte beløb.

  Forlængelse af orloven kan ikke kombineres med udskydelse og delvis genoptagelse.

  Hvis du har ret til fuld løn fra din arbejdsgiver under orloven, skal du sikre dig, at din arbejdsgiver kan få den fulde refusion i hele den periode, hvor du har ret til løn. Vælger du at forlænge din orlov med udstrakte dagpenge, skal du derfor give kommunen besked om, at dagpengene først skal nedsættes, når perioden med fuld løn er ophørt.

 • Genoptage arbejdet delvist

  Begge forældre kan genoptage arbejdet delvist under hele orloven. Mor dog først 2 uger efter barnet er født.

  Du kan genoptage arbejdet med eller uden forlængelse af orloven.

  Med forlængelse

  Orloven forlænges med den tid, arbejdet er genoptaget. Fx kan du arbejde på halv tid i en del af orloven, og dermed holde orlov på halv tid, og forlænge de nedsatte dagpenge tilsvarende. Hvis du er berettiget til løn, vil denne løn også blive udsat og udbetalt, når du genoptager orlov, forudsat at du er hos samme arbejdsgiver.

  Hvis du benytter denne mulighed, mister du retten til forlængelse og den retsbaserede udskydelse af orloven.

  Uden forlængelse

  Du kan vælge at genoptage arbejdet, fx en dag om ugen (maksimalt 80 procent af den ugentlige arbejdstid før orlovens begyndelse). Du mister dagpengeretten for de dage, du arbejder. Men du kan til gengæld kombinere denne model med forlængelse og udskydelse af orloven.

  Er du selvstændig, kan arbejdet kun genoptages til halvdelen af den normale ugentlige arbejdstid.

 • Særligt for adoptanter

  Adoptivforældre har som udgangspunkt de samme rettigheder som biologiske forældre. Det er en betingelse, at den ene af forældrene er i hjemmet. Du kan kun opnå ret til barselsdagpenge, hvis adoptionen er godkendt i en periode, hvor du som adoptant er berettiget til dagpenge.

  Dagpenge til adoptanter ydes de første 14 uger efter modtagelsen til én af ægtefællerne ad gangen, de 2 første uger kan afholdes i fællesskab. Det kræver dog, at adoptionen er godkendt før barnet er 14 uger gammelt.

  Adoptivbarn fra udlandet

  Begge forældre har ret til fravær og dagpenge, op til fire uger før I modtager barnet (perioden kan forlænges med op til fire uger mere, hvis opholdet varer længere).

  Når de formelle betingelser, for at I kan rejse hjem med barnet, er opfyldt, anses barnet for modtaget, og I kan modtage dagpenge i op til 46 uger herefter. Ud over det gælder de almindelige regler for barsel.

  Reglerne gælder kun for adoptioner, der er formidlet af en godkendt organisation og når organisationen har givet besked om, at barnet er klar til at blive hentet.

  Adoptivbarn fra Danmark

  Begge forældre har ret til fravær og kan modtage dagpenge i op til 1 uge, før I modtager barnet. Det kræver dog:

  • at barnet ikke allerede har ophold i jeres hjem
  • at I opholder jer det sted, hvor barnet befinder sig

  Den dag, I henter barnet hjem, regnes som før modtagelse. Perioden kan forlænges med op til en uge yderligere, hvis kommunen vurderer, at der er brug for længere tid.

Lav din barselsplan og få udregnet dine frister

Når du laver din barselsplan på DM's barselsberegner, får du automatisk udregnet dine frister. Find dem på oversigten ved at klikke på 'Frister', når planen er klar.

Generelle frister for varsling

Se de generelle frister for varsling af orlov til arbejdsgiveren

Frister for varsling af orlov til arbejdsgiveren