Samarbejde mellem TR og AMR

Del artikel:

Få overblik over arbejdsfordelingen mellem tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter og se, hvilke områder I samarbejder om. Det er vigtigt, at I samarbejder, så I kan repræsentere jeres kollegaer med en fælles stemme overfor ledelsen.

Hvorfor samarbejde?

Selvom nogle arbejdsopgaver er delt tydeligt mellem arbejdsmiljørepræsentanten og tillidsrepræsentanten, er der en række arbejdsopgaver, der overlapper, og som ikke entydigt kan placeres hos enten arbejdsmiljørepræsentanten eller tillidsrepræsentanten.

Ofte vil det være tilfældigt, hvem jeres kollegaer henvender sig til. Måske går en kollega til tillidsrepræsentanten med et spørgsmål, som egentlig skal besvares af arbejdsmiljørepræsentanten eller omvendt. Måske starter en individuel sag med at være en sag for arbejdsmiljørepræsentanten og ender med at blive en sag for tillidsrepræsentanten. Derfor er det vigtigt, at I kender hinanden godt og samarbejder om jeres hverv.

Samarbejdet kan også være en frugtbar mulighed for at koordinere en fælles, systematisk indsats med udgangspunkt i jeres kollegaers og fællesskabets ønsker. Der er større chance for at få indflydelse, hvis I er enige om, hvad problemet er, når I går til ledelsen med kollegaernes krav. Samtidig giver et samarbejde mulighed for at sparre med hinanden.

Arbejdsfordeling

Som udgangspunkt varetager tillidsrepræsentanten opgaver, der omhandler lønforhandlinger, ansættelser, advarsler og afskedigelser. Arbejdsmiljørepræsentanten varetager opgaver i forbindelse med arbejdsskader, arbejdspladsvurdering og psykisk og fysisk arbejdsmiljø. Opgaverne herimellem ligger i en gråzone, som I skal fordele mellem jer og samarbejde om.

Læs mere om tillidsrepræsentantens opgaver

Læs mere om arbejdsmiljørepræsentantens opgaver

Fælles områder

Samarbejde med ledelsen

Samarbejdet mellem leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant bliver også kaldt TRIO-samarbejdet. TRIO-samarbejdet er ikke reguleret af lovgivning eller overenskomster og er ikke en bunden opgave, men det giver en god mulighed for at handle hurtigt på de spørgsmål og udfordringer, der dukker op.

Læs mere om at samarbejde med ledelsen

Samarbejdsorganer

På det offentlige område er der indgået aftaler om systematisk samarbejde om medarbejdernes indflydelse på arbejdspladserne.

Statslige institutioner

Alle statslige arbejdspladser med mindst 25 ansatte skal oprette et SU-udvalg. SU står for samarbejdsudvalg. Formålet med samarbejdsudvalget er at fremme et tillidsfuldt, dialogbaseret samarbejde mellem ledelse og medarbejdere med henblik på at sikre trivsel, fornyelse og effektivitet. Medarbejderrepræsentanterne og suppleanterne i samarbejdsudvalget vælges blandt de anmeldte tillidsrepræsentanter i institutionen.

Ifølge § 8 i samarbejdsaftalen kan der aftales anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet for at styrke arbejdsmiljøarbejdet. Eksempelvis kan man sammenlægge samarbejdsudvalget og arbejdsmiljøudvalget. På mange statslige arbejdspladser har man benyttet sig af denne mulighed og sammenlagt arbejdsmiljøudvalget og samarbejdsudvalget. Det vil sige, at både tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter er repræsenteret i det kombinerede samarbejdsudvalg. Det giver en unik mulighed for at samarbejde om de fælles områder.

Læs mere om fordele og ulemper ved sammenlægning af arbejdsmiljøudvalg og samarbejdsudvalg

Læs Samarbejdsaftalen 2013: Cirkulære aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (pdf)

Kommuner og regioner

På næsten alle kommunale og regionale arbejdspladser er der indgået en lokal MED-aftale. MED står for medbestemmelse og medindflydelse. Ifølge rammeaftalerne om MED er tillidsrepræsentanten den centrale medarbejderrepræsentant i MED-udvalget. Arbejdsmiljørepræsentanter skal være repræsenteret i MED-udvalget, hvis MED-udvalget varetager områder på arbejdsmiljøområdet, og hvis ikke tillidsrepræsentanten varetager arbejdsmiljørepræsentantens opgaver. MED-udvalget udgør et vigtigt beslutningsfora og er en god mulighed for at få indflydelse, uanset om både tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant er repræsenteret.

Læs MED-håndbog 2021:
Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse i kommunerne

Læs MED-håndbog 2021:
Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse i regionerne

Læs MED-vejledning:
Velkommen til nye medlemsorganisationer

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}