Arbejdsmiljøorganisationen

Del artikel:

Arbejdsmiljøorganisationen er det centrale organ til at samarbejde om arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Opbygningen varierer meget fra arbejdsplads til arbejdsplads og afhænger af de arbejdsmiljøudfordringer, der løbende opstår. Samtidig er der en række opgaver, der ligger fast.

Ledelsen i alle virksomheder, skal samarbejde med de ansatte om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at arbejdspladsen overholder arbejdsmiljøloven, men både ledelse og ansatte har pligt til at samarbejde om arbejdsmiljøet. Arbejdsgiveren har pligt til at inddrage de ansatte, og de ansatte har pligt til at deltage i samarbejdet.

På arbejdspladser med 1-9 ansatte skal samarbejdet ske ved løbende kontakt mellem arbejdsgiver og de ansatte. Alle arbejdspladser med mere end 9 ansatte skal etablere en arbejdsmiljøorganisation.

Opgaver i arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøorganisationens vigtigste opgaver er:

  • At planlægge, lede og koordinere virksomhedens samarbejde om sikkerhed og sundhed.
  • At lave en årlig arbejdsmiljødrøftelse, hvor I gør status og ser fremad: Hvordan står det til med arbejdsmiljøet i virksomheden, hvilke udfordringer står virksomheden overfor, og hvordan skal det kommende års samarbejde tilrettelægges?
  • At gennemføre en arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert tredje år, at udarbejde en handlingsplan med udgangspunkt i arbejdspladsvurderingen og følge op på handlingsplanen.
  • At drøfte arbejdsmiljømæssige konsekvenser af forandringer i virksomheden, fx organisationsændringer, ændring af arbejdsgange, processer og metoder, ny teknologi, ombygninger og lignende.

Arbejdsmiljøorganisationens opbygning

Arbejdsmiljøorganisationen er forskelligt bygget op afhængig af, hvor stor arbejdspladsen er. Typisk vælger de ansatte én eller flere arbejdsmiljørepræsentanter til at indgå i arbejdsmiljøorganisationen. Arbejdsmiljørepræsentanten spiller en vigtig rolle både i forhold til generelt at medvirke til at sikre et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen og i forhold til at varetage kollegernes interesser på området.

Arbejdspladser med 10-34 ansatte

På arbejdspladser med 10-34 ansatte skal samarbejdet om sikkerhed og sundhed ske i en arbejdsmiljøorganisation, der omfatter alle ansatte i virksomheden. Arbejdsmiljøorganisationen består af en eller flere arbejdsledere og en eller flere valgte arbejdsmiljørepræsentanter med arbejdsgiveren eller arbejdsgiverens repræsentant som formand. Den øverste ledelse har det overordnede ansvar for arbejdsmiljøet.

Funktionen som arbejdsleder skal varetages af en person, der leder det arbejde, der udføres på den pågældende afdeling, mens arbejdsmiljørepræsentanten skal vælges blandt ansatte uden ledelsesansvar og repræsenterer de ansatte, deres viden og erfaring.

Læs mere om samarbejdet om arbejdsmiljø på arbejdspladser med 10-34 ansatte (Arbejdstilsynet)

Arbejdspladser med mindst 35 ansatte

På arbejdspladser med 35 eller flere ansatte skal der oprettes en arbejdsmiljøorganisation i to niveauer, så der både er et overordnet arbejdsmiljøudvalg og en eller flere arbejdsmiljøgrupper. En arbejdsmiljøgruppe består af én udpeget arbejdsleder og en udpeget arbejdsmiljørepræsentant. Arbejdsudvalget består af arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra en eller flere arbejdsgrupper med arbejdsgiveren eller arbejdsgiverens repræsentant som formand.

Arbejdsgiver skal i samarbejde med de ansatte fastsætte antallet af arbejdsgrupper. Antallet af arbejdsgrupper skal fastsættes ud fra et nærhedsprincip om, at der ikke er flere medlemmer pr. gruppe, end at arbejdsmiljøgruppen kan udføre sine opgaver tilfredsstillende. Antallet af arbejdsmiljøgrupper kan altså variere løbende, og der kan oprettes nye grupper i forbindelse med nye projekter, omstruktureringer eller lign. På den måde kan arbejdsmiljøorganisationen være dynamisk og løbende tilpasse sig de arbejdsmiljøudfordringer, der kunne opstå. Det er også muligt at oprette arbejdsmiljøorganisationen i flere end to niveauer.

Læs mere om samarbejdet om arbejdsmiljø på arbejdspladser med mindst 35 ansatte (Arbejdstilsynet)

Organisering på overenskomstdækkede arbejdspladser

I DM er det primært offentlige arbejdspladser, der er dækket af en overenskomst. Dog er enkelte private arbejdspladser også dækket af overenskomster. Når arbejdspladsen er dækket af en overenskomst, er der mulighed for at aftale at integrere arbejdsmiljøarbejdet i de allerede etablerede samarbejdsorganer jf. overenskomsterne.

På statslige arbejdspladser er der allerede etableret et samarbejdsudvalg (SU) til systematisk samarbejde mellem ledelse og medarbejderrepræsentanter. I kommuner og regioner sker samarbejdet i et MED-udvalg. Således er arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladser, der er dækket af en overenskomst, ofte integreret i andre udvalg.

Læs mere om integration af arbejdsmiljøorganisationen i det lokale samarbejdsorgan

Respekt og tillid er vigtigt

Opgaverne er ikke altid ligetil og uden konflikter, når der er problemer i arbejdsmiljøet. Husk, at I opnår flest resultater, hvis I er opmærksomme på, at indsatsen forløber med gensidig respekt og tillid.

Læs mere om samarbejdet med ledelsen

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje