Gå til sidens indhold

Universiteter og højere læreanstalter

Er du ansat som forsker og underviser på et universitet eller en højere læreanstalt, er en stor del af din løn og dine vilkår fastlagt i stillingsstrukturen.

Din løn består af en basisløn, et pensionsbidrag og et fast tillæg. Overenskomsten rummer derudover mulighed for forhandling af fx kvalifikationstillæg.
Er du ansat som leder, finder du også vilkårene herunder.

 • Basisløn og pensionsbidrag pr. 1. april 2020
    A B C Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  17,1 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag
  Trin Anc. Anc. Anc. pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1     1. år 287.945 23.995,42 49.239 4.103,25 337.184 28.098,67
  2   1. år 2. år 300.080 25.006,67 51.314 4.276,17 351.394 29.282,83
  4 1. år 2. år 3. år 314.687 26.223,92 53.811 4.484,25 368.498 30.708,17
  4 2. år 3. år 4. år 314.687 26.223,92 53.811 4.484,25 368.498 30.708,17
  5 3. år 4. år 5. år 339.154 28.262,83 57.995 4.832,92 397.149 33.095,75
  6 4. år 5. år   361.468 30.122,33 61.811 5.150,92 423.279 35.273,25
  7   6. år   366.090 30.507,50 62.601 5.216,75 428.691 35.724,25
  8 5. år 7. år   383.453 31.954,42 65.570 5.464,17 449.023 37.418,58
 • Ph.d.-stipendiater
 • Videnskabelig assistent

  Stillingen som videnskabelig assistent er en tidsbegrænset videnskabelig stilling. Hovedopgaverne er forskning og/eller undervisning.

  Ansættelse sker for en periode af indtil 3 år. Genansættelse udover 3 år kan ikke finde sted.

  Pensionsgivende tillæg Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. april 2020
    37.200 41.040,38 pr. år
      3.420,03 pr. md.
 • Undervisningsassistent

  Stillingen er en deltidsstilling med henblik på selvstændig varetagelse af undervisningsopgaver normalt af elementær karakter eller undervisning, der supplerer undervisning varetaget på adjunkt-, lektor-, eller professorniveau.

  Stillingerne besættes for en periode på indtil 3 år. Genansættelse kan finde sted i det omfang, at det er i overensstemmelse med lov om tidsbegrænset ansættelse.

  Det konkrete timetal m.v. fastsættes for hvert semester dog max. 780 arbejdstimer årligt.

  Til hver undervisningstime gives der 1 1/2 times forberedelse. Eksaminationstimer regnes som arbejdstimer. For hver times mundtlig eksamination tillægges 1 times forberedelse. Der ydes altid betaling for mindst en eksaminationstime.

    Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. april 2020
  Aflønning per arbejdstime 250,38
  Samlet løn per undervisningstime 625,92
 • Ekstern lektor

  Stillingen er en deltidsstilling. Arbejdsområdet for eksterne lektorer vil hovedsageligt bestå i at give forelæsninger og anden selvstændig undervisning på højt niveau, udarbejde og rette opgaver til den løbende undervisning og i forbindelse med skriftlig eksamen samt eksaminere ved eksaminer og andre prøver. Kvalifikationskravet er kandidatniveau samt yderligere kvalifikationer på højt niveau, ligesom ansættelsen forudsætter, at vedkommende - ved en fagkyndig bedømmelse i henhold til gældende regler - erklæres for kvalificeret hertil.

  En ekstern lektor kan ansættes varigt eller tidsbegrænset. Tidsbegrænset ansættelse sker normalt for 3 år ad gangen. 

  Med virkning fra 1. maj 2012 er det blevet muligt at aftale varige og midlertidige tillæg til eksterne lektorer. Tillæg kan forhandles ved ansættelsen, såvel som under ansættelsen, mindst hvert 3. år. 

  Det konkrete timetal og eksamensdeltagelse m.m. aftales for hvert semester inden for de aftalte rammer herfor, dog max. 780 arbejdstimer årligt. Der ydes 2,5 timers forberedelse pr. undervisningstime.

  Der ydes ikke pension til eksterne lektorer.

    Aktuelt beløb
  1. april 2020
  Aflønning per arbejdstime 272,51
  Samlet løn per undervisningstime 953,79
 • Postdoc 

  Postdoc-stillingen er tidsbegrænset og stillingsindholdet vil overvejende være forskning. Hertil kommer undervisning i et vist omfang samt evt. varetagelse af andre opgaver i begrænset omfang. Vægtningen mellem de forskellige opgaver kan variere over tid.

  Postdoc-stillingen er ikke en videreuddannelsesstilling og der indgår ikke pædagogisk opkvalificering. Ansættelse som postdoc kan derfor ikke alene kvalificere til ansættelse som lektor/seniorforsker.

  En ansættelse som postdoc kan maksimalt ske for en periode på op til 4 år på samme universitet. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling, men ansættelse kan også ske på deltid.

  Ansættelse som postdoc forudsætter kvalifikationer på ph.d.-niveau.

  Der ydes følgende faste tillæg til postdoc:

   

  Pensionsgivende tillæg Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. april 2020
    49.300 54.389,53 pr. år
      4.532,46 pr. md.
 • Adjunkt

  Adjunkturet er en videreuddannelsesstilling, hvor hovedopgaverne er forskning (herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling) og forskningsbaseret undervisning (med tilhørende eksamensforpligtelser). Stillingen kan tillige omfatte videnudveksling med samfundet, samt i begrænset omfang varetage andre opgaver.

  Vægtningen mellem de forskellige opgaver kan variere over tid, men der skal sikres en balance, som gør, at adjunkten kan kvalificere sig inden for de for stillingen relevante områder (typisk forskning og undervisning). Der gives supervision og mulighed for pædagogisk opkvalificering med henblik på en skriftlig vurdering af adjunktens undervisningsmæssige kvalifikationer.

  Ansættelse som adjunkt kan ske tidsbegrænset eller varigt, således at adjunkten overgår til et lektorat efter positiv bedømmelse. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling, men der kan også ske ansættelse på deltid. Ansættelse som adjunkt forudsætter kvalifikationer på ph.d.-niveau.

  Der ydes følgende faste tillæg til adjunkter: 

   

  Pensionsgivende tillæg Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. april 2020
    49.300 54.389,53 pr. år
      4.532,46 pr. md.
 • Forsker

  Forskerstillingen er en videreuddannelsesstilling, hvor hovedopgaverne er forskning (herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling) og i forskningsbaseret myndighedsbetjening. Hertil kommer undervisning i et vist omfang og i begrænset omfang varetagelse af andre opgaver. Vægtningen mellem de forskellige opgaver kan variere over tid, men der skal sikres en balance, som gør, at forskeren kan kvalificere sig inden for de for stillingen relevante områder (typisk forskning, forskningsbaseret myndighedsbetjening og undervisning). Der skal gives supervision og mulighed for pædagogisk opkvalificering med henblik på en skriftlig vurdering af forskerens undervisningsmæssige kvalifikationer. 

  Ansættelse som forsker kan ske tidsbegrænset eller varigt, således at forskeren overgår til en seniorforskerstilling efter positiv bedømmelse. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling, men der kan også ske ansættelse på deltid. 

  Ansættelse som forsker forudsætter kvalifikationer på ph.d.-niveau. 

  Der ydes følgende faste tillæg til forskere: 

  Pensionsgivende tillæg Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. april 2020
    49.300 54.389,53 pr. år
      4.532,46 pr. md.
 • Lektor

  Lektorstillingen er normalt en varig stilling med undervisnings- og forskningspligt og -ret. Ansættelse kan ske tidsbegrænset, hvis hovedindholdet i stillingen er forsknings- og udviklingsopgaver. 

  Hovedopgaverne er forskning (herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling) og forskningsbaseret undervisning (med tilhørende eksamensforpligtelser). Stillingen kan endvidere omfatte videnudveksling med samfundet – herunder deltagelse i den offentlige debat. Hertil kan komme varetagelse af forskningsledelse, vejledning og supervision af adjunkter og forskere samt fagligt bedømmelsesarbejde.

  Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling, men ansættelse kan ske på deltid.

  Pensionsgivende tillæg Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. april 2020
    89.100 98.298,33 pr. år
      8.191,53 pr. md.
 • Seniorforsker

  Stillingen som seniorforsker er normalt en varig stilling med undervisnings- og forskningspligt og -ret. Ansættelse kan ske tidsbegrænset, hvis hovedindholdet i stillingen er forsknings- og udviklingsopgaver.

  Hovedopgaverne er forskning (herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling) og forskningsbaseret myndighedsbetjening. Hertil kommer undervisning i et vist omgang samt varetagelse af forskningsledelse, vejledning og supervision af adjunkter og forskere samt fagligt bedømmelsesarbejde.

  Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling, men ansættelse kan ske på deltid.

  Pensionsgivende tillæg Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. april 2020
    89.100 98.298,33 pr. år
      8.191,53 pr. md.
 • Professor 

  Professoratet er en stilling hvor hovedopgaverne er forskning (herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling) og forskningsbaseret undervisning (med tilhørende eksamensforpligtelser). Hertil kan komme forskningsbaseret myndighedsbetjening og videnudveksling med samfundet – herunder deltagelse i den offentlige debat samt varetagelse af forskningsledelse, vejledning og supervision af adjunkter og forskere samt fagligt bedømmelsesarbejde.

  En stilling som professor besættes normalt uden tidsbegrænsning, men kan også besættes tidsbegrænset. Ansættelse sker normalt på overenskomstvilkår, svarende til tjenestemandsansættelse i lr. 37 (evt. lr. 38). Der ydes et pensionsgivende tillæg, der udligner forskellen mellem det aktuelle løntrin på den fællesakademiske lønskala og lr.37 (evt. lr. 38). Herudover kan der efter forhandling ydes et individuelt tillæg.

    Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. april 2020
  Løn/tillæg
  med pension
  Basisløn,
  lønramme 37
  521.094 574.890 47.907,47 673.196 56.099,65
  Basisløn,
  lønramme 38
  592.911 654.121 54.510,06 765.975 63.831,28
  Tillæg 51.400 56.706 4.725,53 66.403 5.533,59
 • Professor med særlige opgave

  Professor med særlige opgaver (mso) er en midlertidig stilling med henblik på ansættelse af særligt talentfulde forskere til at udviklet et særligt forsknings- eller uddannelsesområde på et perspektivrigt fagområde på internationalt niveau. Stillingen skal ligge inden for et af universitets kerneområder, et satsningsområde eller et område, hvor der er et særligt behov for høj faglig kompetence, som led i opbygningen af et nyt forsknings- eller uddannelsesfelt.

  Fordelingen mellem de forskellige opgaver kan for den enkelte variere over tid, idet der dog skal lægges vægt på udviklingen af fagområdet.

  Ansættelsen kan ske for en tidsbegrænset periode på mellem tre og otte år. Herefter overgår professoren til en ansættelse som lektor.

  Ansættelse som professor mso forudsætter kvalifikationer, som svarer til kravene i ordinære professorstillinger.

  Ansættelse sker på det ny lønsystem med en lokal forhandling om et pensionsgivende tillæg. Tillægget aftales lokalt. Kan der ikke opnås enighed om andet, udgør tillægget minimumstillægget.

  Pensionsgivende
  minimumstillæg
  Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. april 2020
    171.700 189.425,62 pr. år.
      15.785,47 pr. md.
 • Seniorrådgiver

  Seniorrådgiver er en stilling, hvor hovedopgaverne er forskningsbaseret myndighedsbetjening og formidling af forskningsresultater til myndigheder, erhvervslivet og samfundet i øvrigt. Hertil kommer en forpligtelse til at holde sig ajour på et bredt videnskabsområde og udføre analyser af fagligt brede problemstillinger samt formidle disse på en videnskabeligt forsvarlig måde. Stillingen kan desuden omfatte varetagelse af undervisning samt forskningsopgaver.

  Vægtningen mellem de forskellige opgaver kan variere over tid.

  Ansættelse som seniorrådgiver forudsætter kvalifikationer svarende til en tilfredsstillende gennemført ansættelsesperiode som adjunkt/forsker, men vil også kunne opnås på anden måde.

  Seniorrådgiver er normalt en fast stilling, men ansættelse kan også ske tidsbegrænset.

  Pensionsgivende tillæg Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. april 2020
    89.100 98.298,33 pr. år
      8.191,53 pr. md.
 • Studieadjunkt/-lektor

  Ved visse institutioner/studier kan adjunkt/lektorstillinger besættes med heltidsundervisere. Stillinger findes ved: 

   

  • erhvervssproglige studier ved Copenhaven Business School, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet samt Aalborg Universitet,
  • økonomistudierne ved merkantile studier ved Aarhus Universitet
  • Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet
  • Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet
  • Idrætsuddannelsen ved Aarhus Universitet og ved Aalborg Universitetadgangskurser til de teknisk-naturvidenskabelige uddannelser ved Aalborg Universitet og Danmarks Tekniske Universitet
  • studier med kurser, hvor undervisningen enten er af kreativ, praksis- eller kunstbetonet karakter, er ikke-meritgivende støtteundervisning eller angår propædeutik på de humanistiske og teologiske fakulteter.

  Stillingsindholdet er undervisning og tilsvarende opgaver. Stillingen kan indeholde faglige udviklingsopgaver. Kvalifikationskravet er kandidatniveau. Stillingerne er normalt tidsubegrænsede fuldtidsstillinger.

  Ansættelse sker efter opslag som adjunkt eller lektor, afhængig af den pågældendes kvalifikationer. Ved ansættelse som studieadjunkt skal institutionen sikre, at der gives den ansatte pædagogisk supervision og vejledning. Denne opgave varetages på lektor- eller professorniveau, og institutionen fastsætter det nærmere indhold og omfang heraf. Senest 6 måneder inden udløbet af det 6. ansættelsesår afgives en skriftlig vurdering af adjunktens undervisningsmæssige kvalifikationer. Såfremt denne er positiv, tildeles stillingsbetegnelsen lektor. I lektoransættelsen indgår varetagelse af supervisionsopgaver.

  Pensionsgivende tillæg Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. april 2020
  Ved ansættelse 34.100 37.620,35 pr. år
      3.135,03 pr. md.
  Efter 3 år 43.900 48.432,06 pr. år
      4.036,01 pr. md.
  Lektorer 71.800 79.212,34 pr. år
      6.601,03 pr. md.
 • Studieleder

  For varetagelse af hvervet som studieleder ydes funktionstillæg. Tillægget aftales lokalt. Kan der ikke opnås enighed om andet, udgør tillægget:

  Antal studenterårsværk Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. april 2020
  > 1.200 87.300 96.312,50 pr. år
      8.026,04 pr. md.
  600-1.199 61.100 67.407,72 pr. år
      5.617,31 pr. md.
  150-599 21.100 23.278,28 pr. år
      1.939,86 pr. md.
  < 150 13.600 15.004,01 pr. år
      1.250,33 pr. md.
 • Institutleder

  Institutlederen ansættes som hovedregel på overenskomstvilkår på åremål.

  Der er fastsat en centralt aftalt basisløn for institutlederen, som i grundbeløb (31. marts 2012) udgør i alt 484.944 kroner. I forbindelse med besættelse af en institutlederstilling skal der efter central aftale forhandles et lokalt tillæg.

 • Dekan

  Dekanen ansættes enten i en overenskomststilling eller i en tjenestemandsstilling på åremål. 

  Der er fastsat en centralt aftalt basisløn for dekanen, som i grundbeløb (31. marts 2012) udgør i alt 583.200 kr. I forbindelse med besættelse af en dekanstilling skal der efter central aftale forhandles et lokalt tillæg.

 • Rektor

  Rektor ansættes enten i en overenskomststilling eller i en tjenestemandsstilling på åremål.

  Der er ingen centralt fastsatte tillæg knyttet til rektorstillingen, hvorfor rektors løn forhandles i hvert enkelt tilfælde.

 • Ansatte i den gamle stillingsstruktur

  Stillinger, der falder væk
  Ansatte i henhold til tidligere stillingsstrukturaftaler bibeholder deres eksisterende vilkår som en personlig ordning.

  Pensionsgivende tillæg Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. april 2020
  Docent  116.000 127.975,38 pr. år
      10.664,61 pr. md.
  Forskningsassistent 34.100 37.620,35 pr. år
      3.135,03 pr. md.
  Kandidatstipendiat 34.100 37.620,35 pr. år
      3.135,03 pr. md.
  Amanuensis 48.200 53.175,98 pr. år
      4.431,33 pr. md.
  Undervisningsadjunkt      
  - ved ansættelse 34.100 37.620,35 pr. år
      3.135,03 pr. md.
  - efter 3 år 43.900 48.432,06 pr. år
      4.036,01 pr. md.

Universitetslærerlandsklubben

Læs mere om løn og ansættelsesvilkår på universitetsområdet.

Læs mere