Til indhold

Universiteter og højere læreanstalter

Få overblik over løn og ansættelsesvilkår for ansatte på universiteter eller højere læreanstalter.

Løn og vilkår for ansatte på stillingsstrukturen

Er du ansat som forsker og underviser på et universitet eller en højere læreanstalt, er en stor del af din løn og dine vilkår fastlagt i stillingsstrukturen. Din løn består af en basisløn, et pensionsbidrag og et fast tillæg. Overenskomsten rummer derudover mulighed for forhandling af fx kvalifikationstillæg og funktionstillæg. Er du ansat som leder, finder du også vilkårene herunder. Bemærk at der på mange universiteter er lokale lønaftaler, der beskriver de lokalt aftalte muligheder.

Her er oversigten over basisløn og tilllæg i udvalgte videnskabelige stillingskategorier og for så vidt angår stillingsindhold, kvalifikationskrav mv. afspejles indholdet i stillingsstrukturen.

Basisløn og pension pr. 1. oktober 2023

Her er oversigten over basisløn og tillæg.

Hovedstillinger

 • Ph.d.-stipendiat

  Stillingen som ph.d.-stipendiat - Ph. D. fellow - er en tidsbegrænset uddannelsesstilling.

  Ikke-pensionsgivende tillæg Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. oktober 2023
    14.900 17.272,04 pr. år
      1.439,34 pr. md.

  Læs mere om ansættelsesvilkår og karrieremuligheder for ph.d. stipendiater

 • Adjunkt/forsker

  Fælles for adjunkt og forskerstillingerne.

  Pensionsgivende tillæg Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. oktober 2023
    49.300 57.148,41 pr. år
      4.762,37 pr. md.

  Stillingen som adjunkt/forsker - Assistant Professor/Researcher - er en fuldtidsstilling, men der kan ske ansættelse på deltid.

  Ansættelse sker som enten adjunkt eller forsker. Stillingsindholdet afgør stillingsbetegnelsen. Se beskrivelse af henholdsvis adjunkt (A) og forsker (B) nedenfor.

  Ansættelse som adjunkt/forsker forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau.

  Universitetet bestemmer, om en stilling opslås som led i et tenure track-forløb eller som en tidsbegrænset ansættelse.

  Flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelser kan finde sted, men man kan maksimalt være ansat i 8 år.

  Det skal ved opslaget af en stilling fremgå, om der er tale om et tenure track-forløb eller en tidsbegrænset ansættelse. Både tenure track-stillinger og tidsbegrænsede ansættelser skal besættes på normal vis efter ansættelsesbekendtgørelsens regler, herunder reglerne om opslag og bedømmelse.

  Adjunkter/forskere ansat i såvel tenure track-forløb som tidsbegrænset skal gennemføre et universitetspædagogikum.

  Tenure track-ansættelse 

  Stillingen som adjunkt/forsker kan besættes som led i et tenure track-forløb, hvor den ansatte efter maksimalt 6 år overgår til en ansættelse som lektor/seniorforsker. Overgang forudsætter, at den ansatte bedømmes fagligt kvalificeret til lektor-/seniorforskerniveau.

  Ved opslag af tenure track-stillinger, skal det være tydeligt og gennemsigtigt for ansøgeren, hvilke kriterier, der lægges vægt på i den faglige bedømmelse ved overgang fra adjunkt-/forsker- til lektor-/seniorforskerniveau. Kriterierne kan inddeles i generelle forventninger til f.eks. forskning, forskningsbaseret undervisning, forskningsbaseret myndighedsbetjening og videnspredning. Det forudsættes, at universitetet løbende følger op på adjunktens/forskerens udvikling i forhold til de opsatte kriterier.

  Den faglige bedømmelse finder normalt sted inden for det sidste halve år af adjunkt-/forskerperioden. Den ansatte kan dog selv indstille sig til tidligere faglig bedømmelse inden for de første 4 år. Hvis den ansatte ved denne bedømmelse bedømmes ikke fagligt kvalificeret, kan vedkommende indstille sig til anden bedømmelse inden for det sidste halve år af ansættelsen. Der kan således maksimalt ske faglig bedømmelse to gange.

  Undlader den ansatte at anmode om at få sine faglige kvalifikationer bedømt inden for det sidste ansættelsesår, eller bedømmes vedkommende ikke fagligt kvalificeret, skal universitetet umiddelbart iværksætte en afskedigelse efter de overenskomstmæssige regler.

  Tidsbegrænset ansættelse

  Stillingen som adjunkt/forsker besættes tidsbegrænset for en periode på op til 4 år.

  Der gives en skriftlig vurdering af adjunktens/forskerens undervisningsmæssige kvalifikationer senest 3 måneder inden ansættelsens ophør.

  Adjunkt

  Stillingen som adjunkt - Assistant Professor - er en uddannelsesstilling, hvor hovedopgaverne er forskning (herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling) og forskningsbaseret undervisning (med tilhørende eksamensforpligtelser). Stillingen kan foruden forskning og forskningsbaseret undervisning omfatte videnudveksling med samfundet. Hertil kan i begrænset omfang komme varetagelse af andre opgaver.

  Universitetet fastlægger den nærmere fordeling mellem de forskellige opgaver. Vægtningen mellem de forskellige opgaver kan variere over tid, men der skal sikres en balance, som gør, at adjunkten kan kvalificere sig inden for de for stillingen relevante områder.

  Forsker

  Stillingen som forsker - Researcher - er en uddannelsesstilling med hovedvægt på forskning (herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling). Stillingen indeholder derudover forskningsbaseret undervisning. Den kan endvidere indeholde forskningsbaseret myndighedsbetjening (herunder forskningsbaserede rådgivningsopgaver og forskningsunderbyggende beredskabs- og overvågningsopgaver).

  Stillingen kan desuden omfatte videnudveksling med samfundet, samt i begrænset omfang varetagelse af andre opgaver. Universitetet fastlægger den nærmere fordeling mellem de forskellige opgaver. Vægtningen mellem de forskellige opgaver kan variere over tid, men der skal sikres en balance, som gør, at forskeren kan kvalificere sig inden for de for stillingen relevante områder.

 • Lektor/seniorforsker
  Pensionsgivende tillæg Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. oktober 2023
    91.282 105.813,82 pr. år
      8.817,82 pr. md.

  Stillingen som lektor/seniorforsker - Associate Professor/Senior Researcher - er en fuldtidsstilling, men der kan ske ansættelse på deltid. Stillingen besættes normalt varigt, men kan i særlige tilfælde besættes tidsbegrænset.

  Ansættelse sker som enten lektor eller seniorforsker. Stillingsindholdet afgør stillingsbetegnelsen. Se beskrivelse af henholdsvis lektor (A) og seniorforsker (B) nedenfor.

  Stillingen som lektor/seniorforsker kan opnås af tenure track-adjunkter/-forskere, som er bedømt kvalificeret til lektor-/seniorforskerniveau eller efter opslag, hvor der også skal ske faglig bedømmelse. En ansøger bedømmes endvidere på de kvalifikationer, der stilles krav om i stillingsopslaget.

  Ansættelse som lektor/seniorforsker forudsætter forsknings- og undervisningsmæssige kvalifikationer på det niveau, der kan opnås på grundlag af en tilfredsstillende gennemført ansættelsesperiode som adjunkt/forsker, men vil også kunne opnås på anden måde.

  Hvis universitetet i særlige tilfælde vil ansætte en ansøger, der forskningsmæssigt er på lektor-/seniorforskerniveau, men som er bedømt ikke kvalificeret for sine undervisningsmæssige kompetencer, skal universitetet udarbejde en forløbsplan for, hvordan ansøgeren i løbet af op til 2 år kan opnå de pædagogisk-didaktiske kompetencer. Forløbet afsluttes med en fagkyndig bedømmelse af vedkommendes pædagogisk-didaktiske kompetencer. Kompetencerne skal svare til forventet niveau for en ansøger til en lektor-/seniorforskerstilling, og bedømmelsen skal iværksættes senest 4 måneder før forløbsplanens udløb. Vedkommende underrettes ved iværksættelsen. Såfremt vedkommende bedømmes ikke fagligt kvalificeret, fratræder vedkommende med overenskomstmæssigt varsel.

  Lektor 

  Stillingen som lektor - Associate Professor - er en stilling, hvor hovedopgaverne er forskning (herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling) og forskningsbaseret undervisning (med tilhørende eksamensforpligtelser). Lektoratet kan foruden forskning og forskningsbaseret undervisning omfatte videnudveksling med samfundet – herunder deltagelse i den offentlige debat. Hertil kan komme varetagelse af forsknings-, studie- og kursusledelse, vejledning og supervision samt fagligt bedømmelsesarbejde.

  Universitetet fastlægger den nærmere fordeling mellem de forskellige opgaver. Vægtningen mellem opgaverne kan variere over tid.

  Seniorforsker 

  Seniorforskerstillingen - Senior Researcher - er en stilling med hovedvægt på forskning (herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling). Derudover indeholder stillingen forskningsbaseret undervisning og kan indeholde forskningsbaseret myndighedsbetjening (herunder forskningsbaserede rådgivningsopgaver og forskningsunderbyggende beredskabs- og overvågningsopgaver). Stillingen kan herudover omfatte videnudveksling med samfundet – herunder deltagelse i den offentlige debat. Desuden kan komme varetagelse af forsknings-, studie- og kursusledelse, vejledning og supervision samt fagligt bedømmelsesarbejde.

  Universitetet fastlægger den nærmere fordeling mellem de forskellige opgaver. Vægtningen mellem opgaverne kan variere over tid.

 • Forfremmelsesprogram til professor
  Pensionsgivende tillæg Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. oktober 2023
    45.437 105.813,82 pr. år
      8.817,82 pr. md.

  Universitetet kan tilbyde særligt talentfulde lektorer/seniorforskere et forfremmelsesprogram til professor. Særligt talentfulde ansøgere ved åbent opslag til en stilling som lektor/seniorforsker kan ligeledes tilbydes programmet ved ansættelse. Forfremmelsesprogrammets indhold udfoldes nærmere på det enkelte universitet.

  Universitetet har ansvaret for, at det er tydeligt og gennemsigtigt for lektorer/seniorforskere, hvilke kriterier, der lægges vægt på i den faglige bedømmelse ved overgang fra lektor-/seniorforsker- til professorniveau. Kriterierne kan inddeles i generelle forventninger til f.eks. forskning, forskningsbaseret undervisning, forskningsbaseret myndighedsbetjening, ekstern finansiering, forsknings-/kursusledelse, vejledning og videnspredning. Det forudsættes, at universitetet løbende følger op på lektorens/seniorforskerens udvikling i forhold til de opsatte kriterier.

  Forfremmelsesprogrammet kan for den enkelte lektor/seniorforsker vare op til 8 år. Herefter overgår vedkommende til en ansættelse som professor. Overgangen forudsætter, at den ansatte fagligt set bedømmes kvalificeret hertil.

  Den faglige bedømmelse finder senest sted inden for de sidste 6 måneder inden det aftalte forfremmelsesprograms udløb. Efter aftale med universitetet kan bedømmelsen ske tidligere. Undlader lektoren/seniorforskeren at anmode om at få sine kvalifikationer bedømt senest 6 måneder inden forfremmelsesprogrammets udløb, eller bedømmes vedkommende ikke fagligt kvalificeret, vil vedkommende fortsætte sin ansættelse som lektor/seniorforsker uden for forfremmelsesprogrammet. Universitetet kan dog tilbyde vedkommende et ekstra forsøg inden for det konkrete forfremmelsesprograms udløb. Der kan maksimalt ske faglig bedømmelse to gange.

 • Professor

  Ansættelse sker normalt på overenskomstvilkår, svarende til tjenestemandsansættelse i lr. 37 (evt. lr. 38). Der ydes et pensionsgivende tillæg, der udligner forskellen mellem det aktuelle løntrin på den fællesakademiske lønskala og lr.37 (evt. lr. 38). Herudover kan der efter forhandling ydes et individuelt tillæg.

    Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. oktober 2023
  Løn/tillæg
  med pension
    Netto pr. år pr. md. pr. år pr.mr
  Basisløn,
  lønramme 37
  521.094 604.051 50.337,55 707.343 58.945,27
  Basisløn,
  lønramme 38
  592.911 687.301 57.275,05 804.829 67.069,09
  Tillæg 51.400 59.583 4.965,23 69.771 5.814,28

  Stillingen som professor er en fuldtidsstilling, men der kan ske ansættelse på deltid.

  Professoratet er en stilling, hvor hovedopgaverne er forskning (herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling) og forskningsbaseret undervisning (med tilhørende eksamensforpligtelser). Hertil kan komme forskningsbaseret myndighedsbetjening. Opgaverne kan desuden bestå af videnudveksling med samfundet – herunder deltagelse i den offentlige debat. Hertil kan komme varetagelse af forsknings-, kursus- og studieledelse, vejledning og supervision samt fagligt bedømmelsesarbejde.

  En stilling som professor besættes normalt varigt, men kan i særlige tilfælde besættes tidsbegrænset.

  Universitetet fastlægger den nærmere fordeling mellem de forskellige opgaver. Vægtningen mellem de forskellige opgaver kan variere over tid.

  En ansøger til et professorat bedømmes på de kvalifikationer, der stilles krav om i stillingsopslaget. Der skal kunne dokumenteres en høj grad af original videnskabelig produktion på internationalt niveau og erfaring med varetagelse af undervisning på flere niveauer, prøver/eksamen, kursus-/studieledelse, samt bidrag til udvikling af undervisning og undervisningsmateriale. Det skal herved dokumenteres, at ansøgeren har udviklet fagområdet forsknings- og undervisningsmæssigt, og herudover kan der lægges vægt på vedkommendes evne til at varetage og udvikle forskningsbaseret myndighedsbetjening. Endvidere skal der lægges vægt på en vurdering af vedkommendes evne til at varetage forsknings- og undervisningsmæssige ledelsesopgaver og evt. andre funktioner, fx i relation til universitetets eksterne samarbejde.

Øvrige stillinger

 • Videnskabelig assistent
  Pensionsgivende tillæg Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. oktober 2023
    37.200 43.122,13 pr. år
      3.593,51 pr. md.

  Stillingen som videnskabelig assistent - Research Assistant - er en tidsbegrænset videnskabelig stilling. Hovedopgaverne er forskning og/eller undervisning. En mindre del af arbejdstiden kan anvendes til faglig udvikling samt varetagelse af andre opgaver.

  Ansættelse sker for en periode af indtil 3 år. Genansættelse udover 3 år kan ikke finde sted. Ved udløbet af ansættelsesperioden fratræder den videnskabelige assistent uden yderligere varsel.

  Kvalifikationskravet er kandidatniveau.

 • Undervisningsassistent
  Pensionsgivende tillæg Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. oktober 2023
  Aflønning per arbejdstime 226,95 kr. 263,08 pr. time
  Samlet løn per undervisningstime   657,70 pr. time

   

  Stillingen som undervisningsassistent - Teaching Assistant - er en deltidsstilling med henblik på selvstændig varetagelse af undervisningsopgaver normalt af elementær karakter eller undervisning, der supplerer undervisning varetaget på adjunkt-, lektor- eller professorniveau. Undervisningsassistenten varetager undervisning inden for faget efter institutionens bestemmelse. Undervisningsassistenten skal have særlig tilladelse til at fungere som eksaminator.

  Kvalifikationskravet er kandidatniveau.

  Stillingerne besættes for en periode på indtil 3 år. Genansættelse kan finde sted i det omfang, at det er i overensstemmelse med lov om tidsbegrænset ansættelse. Det konkrete timetal mv. fastsættes for hvert semester inden for de aftalte rammer herfor.

 • Studieadjunkt/studielektor
  Pensionsgivende tillæg Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. oktober 2023
  Ved ansættelse 34.100 39.528,62 pr. år
      3.294,05 pr. md.
  Efter 3 år 43.900 50.888,75 pr. år
      4.240,73 pr. md.
  Lektorer 71.800 83.230,34 pr. år
      6.935,86 pr. md.

  Universiteterne kan i begrænset omfang besætte stillinger som studieadjunkt og studielektor - Teaching Assistant Professor & Teaching Associate Professor. Stillingsindholdet er undervisning og tilsvarende opgaver. Stillingen kan indeholde faglige udviklingsopgaver.

  Stillingskategorierne studieadjunkt og studielektor kan anvendes i forbindelse med undervisning i redskabsfag, praksisbetonede fag eller grundlæggende fag, hvor det faglige indhold ikke beror på ny forskning.

  Kvalifikationskravet er kandidatniveau. En ansøger bedømmes endvidere på de kvalifikationer, der stilles krav om i stillingsopslaget. Ansættelse sker som studieadjunkt eller studielektor afhængigt af den pågældendes kvalifikationer.

  Studieadjunkt

  Stillingen som studieadjunkt er en uddannelsesstilling. Ansættelse kan ske på fuldtid eller deltid.

  Studieadjunkter skal gennemføre et universitetspædagogikum.

  Ansættelsesperioden for en studieadjunkt skal have en længde, der sikrer, at den ansatte kan kvalificere sig undervisningsmæssigt til studielektor.

  Senest 6 måneder inden udløbet af det 6. ansættelsesår skal der afgives en skriftlig vurdering af studieadjunktens kvalifikationer med henblik på at vurdere, om studieadjunkten er kvalificeret på studielektorniveau. I denne vurdering indgår studieadjunktens gennemførelse af et universitetspædagogikum.

  Studieadjunkten skal have meddelelse om resultatet af vurderingen senest 3 måneder før udløbet af det 6. ansættelsesår. Hvis den ansatte ved denne vurdering ikke findes fagligt kvalificeret, kan vedkommende ansættes for yderligere en periode på indtil 2 år. Den pågældende kan senest 6 måneder inden denne periodes udløb fremsætte en anmodning om fornyet vurdering. Vurderes vedkommende ikke fagligt kvalificeret, fratræder studieadjunkten stillingen uden yderligere varsel ved periodens udløb.

  Studielektor

  Stillingen som studielektor besættes normalt varigt, men kan også besættes tidsbegrænset. Ansættelse kan ske på fuldtid eller deltid.

  Ansættelse sker enten gennem kvalificering til studielektor efter et studieadjunktforløb eller efter opslag. Ved ansættelse som studielektor forudsættes altid, at ansøgeren er blevet bedømt undervisningsmæssigt kvalificeret.

  Ud over undervisningsopgaver og eventuelle faglige udviklingsopgaver kan stillingen som studielektor indeholde supervision og vejledning af studieadjunkter.

 • Ekstern lektor

  Stillingen som ekstern lektor - Part-time Lecturer - er en deltidsstilling, hvis hovedindhold er undervisning.

  Formålet med det eksterne lektorat er at give mulighed for ansættelse af undervisere med relevant praksiserfaring eller særlige kvalifikationer på højt niveau.

  Den eksterne lektor skal selvstændigt tilrettelægge og gennemføre undervisningsforløb efter universitetets bestemmelse, herunder også give forelæsninger og gennemføre eksaminer og andre evalueringer.

  Kvalifikationskravet er kandidatniveau.

  Ansættelse som ekstern lektor forudsætter enten:

  • Relevant praksiserfaring på højt niveau, der ikke er opnået gennem en universitær, videnskabelig ansættelse, eller
  • Ansættelse i en videnskabelig hovedstilling på et andet universitet.

  Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsen af ansøgere til et eksternt lektorat.

  En ekstern lektor, som ansættes i kraft af sin relevante praksiserfaring, skal have indgående, aktuel viden om fagets/fagområdets anvendelsesmuligheder. Det opnås/er opnået gennem beskæftigelse inden for faget/fagområdet.

  Der er mulighed for både varig og tidsbegrænset ansættelse. Det konkrete timetal og evt. eksamensdeltagelse mv. fastsættes for hvert enkelt semester inden for de rammer, som er aftalt herfor.

  Med virkning fra 1. maj 2012 er det blevet muligt at aftale varige og midlertidige tillæg til eksterne lektorer. Tillæg kan forhandles ved ansættelsen, såvel som under ansættelsen, mindst hvert 3. år. 

  Det konkrete timetal og eksamensdeltagelse m.m. aftales for hvert semester inden for de aftalte rammer herfor, dog max. 780 arbejdstimer årligt. Der ydes 2,5 timers forberedelse pr. undervisningstime.

  Der ydes ikke pension til eksterne lektorer.

    Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. oktober 2023
   
  Aflønning per arbejdstime 247,01 kr. 286,33 pr. time
  Samlet løn per undervisningstime   1.002,17 pr. time
 • Postdoc
  Pensionsgivende tillæg Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. oktober 2023
    49.300 57.148,41 pr. år
      4.762,37 pr. md.

  Ansættelse som postdoc forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau.

  Postdoc-stillingen er en tidsbegrænset videnskabelig stilling. Stillingen kan besættes for en periode på op til 4 år ved samme universitet.

  Stillingen som postdoc er som udgangspunkt en fuldtidsstilling, men der kan også ske ansættelse på deltid.

  Stillingsindholdet vil overvejende være forskning. Hertil kommer undervisning i et vist omfang. Desuden kan i begrænset omfang komme varetagelse af andre opgaver.

  Universitetet fastlægger den nærmere fordeling mellem de forskellige opgaver. Vægtningen mellem de forskellige opgaver kan variere over tid.

 • Seniorrådgiver
  Pensionsgivende tillæg Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. oktober 2023
    91.282 105.813,82 pr. år
      8.817,82 pr. md.

  Seniorrådgiver - Senior Advisor - er en stilling, hvor hovedopgaven er forskningsbaseret myndighedsbetjening og formidling af forskningsresultater til myndigheder, erhvervslivet og samfundet i øvrigt. Hertil kommer en forpligtelse til at holde sig ajour på et bredt videnskabsområde og udføre analyser af fagligt brede problemstillinger samt formidle disse på en videnskabeligt forsvarlig måde. Stillingen kan desuden omfatte varetagelse af undervisning samt forskningsopgaver.

  Universitetet fastlægger den nærmere fordeling mellem de forskellige opgaver. Vægtningen mellem opgaverne kan variere over tid.

  En ansøger til en stilling som seniorrådgiver bedømmes på de kvalifikationer, der stilles krav om i stillingsopslaget. Ansættelse som seniorrådgiver forudsætter forskningsmæssige kvalifikationer på det niveau, der kan opnås på grundlag af en tilfredsstillende gennemført ansættelsesperiode som adjunkt/forsker, men vil også kunne opnås på anden måde. Ved ansættelse kan der også stilles andre kvalifikationskrav, fx at ansøgeren selvstændigt har gennemført betydelige rådgivnings- og formidlingsopgaver til myndigheder, erhvervsliv eller samfundet i øvrigt.

Øvrige stillinger, der kan anvendes inden for afgrænsede områder

Ledere

 • Studieleder

  For varetagelse af hvervet som studieleder ydes funktionstillæg. Tillægget aftales lokalt. Kan der ikke opnås enighed om andet, udgør tillægget:

  Antal studenterårsværk Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. oktober 2023
  > 1.200 100.861,09 101.197,90 pr. år
    8.405,09 8.433,16 pr. md.
  600-1.199 70.591,21 70.826,94 pr. år
    5.882,60 5.902,24 pr. md.
  150-599 24.377,65 24.459,06 pr. år
    2.031,47 2.038,25 pr. md.
  < 150 15.712,61 15.765,08 pr. år
    1.309,38 1.313,76 pr. md.
 • Institutleder

  Institutlederen ansættes som hovedregel på overenskomstvilkår på åremål.

  Der er fastsat en centralt aftalt basisløn for institutlederen, som i grundbeløb (31. marts 2012) udgør i alt 484.944 kroner. I forbindelse med besættelse af en institutlederstilling skal der efter central aftale forhandles et lokalt tillæg.

 • Dekan

  Dekanen ansættes enten i en overenskomststilling eller i en tjenestemandsstilling på åremål. 

  Der er fastsat en centralt aftalt basisløn for dekanen, som i grundbeløb (31. marts 2012) udgør i alt 583.200 kr. I forbindelse med besættelse af en dekanstilling skal der efter central aftale forhandles et lokalt tillæg.

 • Rektor

  Rektor ansættes enten i en overenskomststilling eller i en tjenestemandsstilling på åremål.

  Der er ingen centralt fastsatte tillæg knyttet til rektorstillingen, hvorfor rektors løn forhandles i hvert enkelt tilfælde.

; ;