Diplom- og eksportingeniøruddannelsen

Del artikel:

De tidligere ingeniørhøjskoler er blevet infusioneret ved DTU, AU og VIA, men følger stadig den hidtidige stillingsstruktur for diplom- og eksportingeniøruddannelsen.

Løn og vilkår for ansatte på stillingsstrukturen

Er du ansat på Diplom- og eksportingeniøruddannelsen er en stor del af din løn og dine vilkår fastlagt i stillingsstrukturen. Din løn består af en basisløn, et pensionsbidrag og et fast tillæg. Overenskomsten rummer derudover mulighed for forhandling af fx kvalifikationstillæg og funktionstillæg. 

Basisløn og pension pr. 1. april 2023

Her finder du oversigten over basisløn og tillæg.

Adjunkter

Kvalifikationskravet til ansættelse i en adjunktstilling er kandidat - eller ingeniøruddannelse samt 3 års relevant praktisk erfaring eller ph.d. grad.

Efter normalt 3 års ansættelse foretages bedømmelse med henblik på overgang til ansættelse som lektor.

Pensionsgivende tillæg Grundbeløb
31. marts 2012
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. oktober 2023
  43.900 50.888,75 pr. år
    4.240,73 pr. md.

Lektorer

Ansættelse som lektor sker efter bedømmelse af undervisningsmæssige og faglige kvalifikationer, der kan være opnået ved ansættelse som adjunkt. Ansættelsen sker uden tidsbegrænsning.

Pensionsgivende tillæg Grundbeløb
31. marts 2012
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. oktober 2023
  79.800 92.503,92 pr. år
    7.708,66 pr. md.

Ingeniørdocenter

Ansættelse sker på baggrund af særlige kvalifikationer: undervisnings- eller formidlingserfaring på højt niveau samt udviklingsarbejde eller videnskabelig produktion på højt niveau, herunder videreudvikling af fagområdet m.v.

Ingeniørdocentstillingen er en varig stilling, der aflønnes med en pensionsgivende løn svarende til lønnen i lønramme 37.

Gæsteingeniørdocenter og -lektorer

Gæsteingeniørdocenter ansættes i tidsbegrænsede stillinger på indtil 5 år. De oppebærer løn svarende til lønnen i lønramme 37.

Gæstelektorer ansættes i tidsbegrænsede stillinger på indtil 5 år og oppebærer løn og tilsvarende tillæg som lektorer.

Amanuenser

Amanuenser ansættes i tidsbegrænsede stillinger for en periode af indtil 2 år til varetagelse af ekstraordinære undervisningsbehov, der ikke kan opfyldes gennem ansættelse i adjunkt/lektorstillinger.

Pensionsgivende tillæg Grundbeløb
31. marts 2012
Aktuelt beløb 
(uden pension)
1. oktober 2023
  34.100 39.528,62 pr. år.
    3.294,05 pr. md.

Eksterne lektorer

En ekstern lektorstilling er en deltidsstilling med henblik på varetagelse af kvalificerede undervisningsopgaver. Ansættelse sker normalt for 3 år ad gangen. Til hver undervisningstime medgår 2½ times forberedelse.

  Grundbeløb
31. marts 2012
Aktuelt beløb 
(uden pension)
1. oktober 2023
Aflønning per arbejdstime 247,01 286,33
Samlet løn per undervisningstime 864,54 1002,17

Overgangsordning

Lektorer ansat ved ingeniørhøjskolerne før 1. april 1987 kan enten vælge at bevare hidtidige løn- og ansættelsesvilkår eller at lade sig lektorbedømme og overgå til ansættelse i h.t. aftale om stillingsstruktur af 20. januar 1997.

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje