Til indhold

Afskedigelse

En afskedigelse kan komme som et lyn fra en blå himmel. Kemiker Jesper Schou kom hurtigt videre med DM's hjælp efter at være blevet afskediget.

Hvis du er blevet afskediget, bør du altid kontakte DM, som vil rådgive dig om dine rettigheder og sikre, at de bliver overholdt.

Hvis du bliver afskediget, skal din arbejdsgiver følge dit opsigelsesvarsel, og du har krav på en begrundelse for din afskedigelse.

Det skal du gøre

Når du modtager en afskedigelse, skal du kun skrive under på, at du har modtaget opsigelsen. Det er vigtigt, at du ikke skriver under på andet.

Kontakt DM så vi kan gennemgå din afskedigelse og sikre, at dine rettigheder bliver overholdt.

 • Opsigelsesvarsel og prøveperiode

  Er du omfattet af funktionærloven, vil dit opsigelsesvarsel følge de varsler, der er fastsat i funktionærloven. Det er de samme varsler, der er fastsat i overenskomsterne for offentligt ansatte.

  Ansættelsestid Opsigelsesvarsel
  Indtil 5 måneder 1 måned
  Indtil 2 år og 9 måneder 3 måneder
  Indtil 5 år og 8 måneder 4 måneder
  Indtil 8 år og 7 måneder 5 måneder
  Herefter 6 måneder

  Prøveperiode

  Du vil typisk begynde din ansættelse med en prøveperiode på op til 3 måneder. I prøveperioden har du et forkortet opsigelsesvarsel på 14 dage fra arbejdsgivers side medmindre andet er aftalt. En prøveperiode på 3 måneder betyder, at opsigelsesvarslet skal ligge inden for de 3 måneder og en eventuel opsigelse skal altså falde senest efter 2 ½ måned.

  Hvis de 14 dage kommer til at gå ud over de 3 måneder, har du ret til 1 måneds opsigelsesvarsel.

  Husk, at prøveperioden skal være aftalt i ansættelseskontrakten eller i et tillæg til kontrakten, for at din arbejdsgiver eller du selv kan gøre den gældende.første tre måneder af din ansættelse kan være prøvetid. Det medfører som regel et forkortet opsigelsesvarsel. Opsigelsesvarslet vil fremgå af din kontrakt.

 • Begrundelse for afskedigelsen

  Afskedigelsen skal være rimeligt begrundet i enten dine eller virksomhedens forhold. Det vil altid kræve en faglig vurdering, hvorvidt der er tale om en rimelig begrundelse.

  Er der ikke tale om en rimelig begrundelse, kan din afskedigelse være usaglig. I det tilfælde kan du have krav på en godtgørelse fra virksomheden.

  Godtgørelse for usaglig opsigelse

  DM kan rådgive dig om, hvorvidt din afskedigelse er usaglig. Vi kan også hjælpe dig med at rejse krav om godtgørelse over for din arbejdsgiver.

  For at du kan rejse krav om godtgørelse, skal du som privatansat have været ansat i virksomheden i minimum ét år. Er du offentlig ansat, er kravet henholdsvis minimum otte måneder i region og kommune og minimum fem måneder i staten.

 • Høring inden afskedigelse

  Hvis din arbejdsgiver er omfattet af forvaltningsloven, har du krav på en høring, inden den planlagte afskedigelse kan gennemføres. Kontakt din tillidsrepræsentant eller DM, som kan vejlede dig om forløbet.

  Formålet med høringen er at sikre, at der er et tilstrækkeligt og gyldigt grundlag for at afskedige dig. Høringen foregår mellem dig og din arbejdsgiver, hvor du får mulighed for at komme med dine bemærkninger til grundlaget for afskedigelsen.

 • Suspension

  Hvis du bliver suspenderet, betyder det, at du ikke skal møde på arbejde, men du skal fortsat stå til rådighed for virksomheden. Du får normal løn under suspensionen, og du skal fortsat overholde pligterne om loyalitet og tavshed.

  Læs om loyalitetspligt

  Din arbejdsgiver skal have en saglig begrundelse for, hvorfor du skal stå til rådighed. Du kan altså ikke blive suspenderet, hvis din arbejdsgiver ikke har et reelt behov for din arbejdskraft i opsigelsesperioden. I sådan en situation skal du fritstilles.

  Kontakt DM for at få rådgivning om regler og rettigheder.

 • Fritstilling

  Hvis du bliver fritstillet i opsigelsesperioden, betyder det, at du ikke skal møde på arbejde eller stå til rådighed. Bliver du fritstillet, er det vigtigt, at du får en skriftlig aftale om fritstillingen og dine vilkår. Kontakt DM, hvis du er i tvivl om dine rettigheder.

  I fritstillingsperioden modtager du normal løn, og du skal fortsat overholde pligterne om loyalitet og tavshed.

  Læs om loyalitetspligt

  Mens du er fritstillet, skal du søge job. Får du nyt job i fritstillingsperioden, kan du i en periode modtage løn fra både din gamle og din nye arbejdsgiver.

  Din fritstilling kan have betydning for din ferie afhængig af længden på dit opsigelsesvarsel.

  Læs om ferie og afskedigelse

 • Fratrædelsesgodtgørelse

  Er du omfattet af funktionærloven, eller er du offentligt ansat, har du krav på en fratrædelsesgodtgørelse, hvis du bliver afskediget efter henholdsvis 12 og 17 år.

  Har du været ansat uafbrudt på samme arbejdsplads i 12 år, har du krav på en godtgørelse, som svarer til én måneds løn. Har du været ansat i 17 år, har du krav på tre måneders løn.

  Hvis du er berettiget til folkepension eller en alderspension, når du fratræder, bortfalder som udgangspunkt dit krav på fratrædelsesgodtgørelse. Er du ansat i staten, bortfalder kravet dog ikke, og du vil fortsat have krav på godtgørelsen.

 • Fratrædelsesaftale

  Det er meget almindeligt at indgå en fratrædelsesaftale i forbindelse med en afskedigelse. I en fratrædelsesaftale kan du forhandle dig til bedre vilkår for din opsigelsesperiode, end du oprindeligt har ret til. Aftalen er en aftale mellem dig og din arbejdsgiver og erstatter den normale opsigelse.

  Du bør altid kontakte DM, inden du skriver under på en fratrædelsesaftale. DM kan rådgive dig om, hvordan du forhandler dig til bedre vilkår med en fratrædelsesaftale.

  Kontakt DM

 • 120-dages-reglen

  120-sygedages-reglen giver din arbejdsgiver mulighed for at opsige dig med et forkortet varsel på én måned. Det vil være i tilfælde, hvor du har været syg i 120 dage inden for en periode på 12 måneder. 

  Det er et krav, at der eksplicit henvises til reglen i din ansættelseskontrakt, før din arbejdsgiver kan anvende reglen.

  Kontakt straks DM, hvis du er blevet afskediget på baggrund af denne regel.

 • Dagpenge

  Hvis du har brug for vejledning om dagpenge, skal du kontakte din a-kasse.

 • Nyt job i opsigelsesperioden

  Har du fået nyt job, som du ønsker at starte, inden din opsigelsesperiode udløber, skal du kontraopsige din stilling.

  Når du kontraopsiger din stilling, vil det oftest medføre en forkortet opsigelsesperiode, da du som medarbejder som regel har et kortere opsigelsesvarsel over for din arbejdsgiver.

  Kontakt DM, hvis du har fået nyt job og har planer om at kontraopsige din stilling. DM kan rådgive dig om opsigelse og ansættelseskontrakt.

 • Hvis du er tjenestemand

  Som tjenestemand er dit opsigelsesvarsel normalt på tre måneder til udgangen af en måned. Hvis du er på prøve, vil dit varsel i de første 6 måneder af prøveperioden være forkortet til 14 dage.

  Læs mere om afskedigelse for dig som tjenestemand

Er du blevet ledig og overgår til dagpenge?

Hvis du bliver ledig og overgår til dagpenge kan du søge om nedsat kontingent i DM. Det kan du gøre på Mit DM.

Log på Mit DM
En afskedigelse kan komme som et lyn fra en blå himmel. Kemiker Jesper Schou kom hurtigt videre med DM's hjælp efter at være blevet afskediget.
; ;