Ændring af arbejdets karakter og fysiske placering

Del artikel:

Din arbejdsgiver har altid ret til at beslutte den fysiske placering af arbejdspladsen.

Som offentlig ansat har du krav på partshøring og et varsel, der svarer til dit individuelle opsigelsesvarsel ifølge funktionærloven, hvis en flytning af arbejdspladsen medfører, at din transporttid fra hjem til arbejde bliver væsentlig længere. Det er nemlig det, man kalder en væsentlig stillingsændring.

DM ser at flere og flere statslige arbejdsgivere ændrer i deres ansættelsesbreve, således at de skifter fra et såkaldt smalt ansættelsesområde, fx en navngiven styrelse, til et bredt ansættelsesområde, fx et bestemt ministeriums departement med tilhørende institutioner. Formålet med dette kan være, at man som arbejdsgiver ønsker at give mulighed for at flytte medarbejderne mellem institutionerne på ministerområdet uanset disses geografiske placering, og at medarbejderne som udgangspunkt har pligt til at acceptere dette.

DM mener ikke, at du og dine kolleger skal tåle enhver geografisk flytning blot fordi, I er ansat på et bredt ansættelsesområde. Det bør altid bero på en konkret vurdering, hvorvidt der er tale om en væsentlig stillingsændring eller ej. Afgørende faktorer kan være afstand mellem bopæl og tjenestested eller familiære forhold, men også andre forhold kan have betydning.

Dit varsel vil typisk være mellem tre-seks måneder og afhænger af, hvor længe du har været ansat. Når varslet er udløbet, har du pligt til at møde på arbejdspladsens nye adresse på den anførte dato.

Ifølge den statslige overenskomst har du krav på flyttegodtgørelse, hvis du flytter bopæl som følge af, at arbejdet flytter. Godtgørelsen bliver opgjort efter præcise regler og omfatter blandt andet flytning af personerne i husstanden, besigtigelsesrejse og flytning af bo.

Takker du nej til en væsentlig stillingsændring, kan du betragte dig som opsagt, når varslet er udløbet.

Er du privatansat, kommer det an på ordlyden i din ansættelseskontrakt eller overenskomst, hvilke rettigheder du har.

Uanset om du er offentlig eller privatansat, har du naturligvis krav på de rettigheder, som følger af en afskedigelse, hvis du takker nej til en væsentlig stillingsændring og dermed kan betragte dig som opsagt. DM bistår dig selvfølgelig i den forbindelse. Husk også, at du skal kontakte din a-kasse, hvis du er ledig, når varslet udløber.


Ændring af arbejdets karakter

Hvis du er ansat til akademisk arbejde, kan du ikke uden varsel blive sat til at udføre opgaver på et lavere niveau, som ikke kræver en akademisk uddannelse.

Det kan være svært at vurdere, hvornår eventuelle ændringer er så væsentlige, at du kan kræve, at det varsles med funktionærlovens varsler. Det kan ofte kun afgøres ved en konkret vurdering af stillingsbeskrivelsen og de opgaver, som du hidtil har udført.

Hvis ændringerne er så væsentlige, at arbejdsgiver varsler dem med funktionærlovens varsler, kan du vælge at betragte ændringerne som en opsigelse og fratræde, når varslet udløber, eller du kan vælge at acceptere de ændrede vilkår.

 

Løn

Selvom dit arbejde ændrer karakter som offentligt ansat, er du naturligvis stadig omfattet af overenskomsten – og der vil som udgangspunkt ikke være ændringer i dine lønforhold.

Hvis du ikke længere skal varetage en funktion, som du har fået et funktionstillæg for, kan din arbejdsgiver muligvis fjerne tillægget. Sker det, skal du kontakte tillidsrepræsentanten eller DM.

Kvalifikationstillæg får du for dine personlige og faglige kvalifikationer. Disse forandres ikke ved en overflytning af dig og dine opgaver. Kun i helt særlige situationer kan et sådant tillæg opsiges og bortfalde. Du bør inddrage tillidsrepræsentanten eller DM, hvis ledelsen ønsker at ændre dine tillæg.

Får du nye opgaver, der stiller større krav til dine kvalifikationer, giver dig større ansvar, eller på anden måde gør din stilling tungere, har du selvfølgelig fortsat krav på en lønforhandling.

 

Arbejdstid og lokale aftaler

Hvis din arbejdsplads har lokale aftaler om arbejdstid, eller kutymer om fx flekstid, honorering for vagter eller lignende, vil aftalerne som udgangspunkt fortsat være gældende.

Men du skal sørge for at få lavet en aftale med din nuværende ledelse, om hvordan du kan afspadsere, få udbetalt eller overført det merarbejde, som du måske har oparbejdet.

I de tilfælde, hvor der oprettes nye arbejdspladser, og medarbejdergrupperne kommer med forskellige aftaler, kutymer og forventninger, forestår en proces, som skal sikre, at alle tilgodeses.

Din tillidsrepræsentant eller DM vil naturligvis være aktiv i denne proces, og der vil også være mulighed for at holde klubmøder, hvor DM gerne deltager med erfaringer og oplæg.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}