Hvis din arbejdsgiver sagligt kan begrunde, at der er tale om alvorlige problemer med den måde, du udfører dit arbejde på, kan arbejdsgiver give dig en advarsel.

En advarsel er en tilkendegivelse fra din arbejdsgiver om, at du skal følge de anvisninger, som fremgår af advarslen. Hvis du ikke følger anvisningerne, kan det få konsekvenser for dit ansættelsesforhold. 

En advarsel kan enten være mundtlig eller skriftlig. Da det er arbejdsgiver, der skal bevise, at der er givet en advarsel, vil det en mundtlig advarsel i praksis give bevismæssige problemer. 

Advarslens indhold 

En advarsel skal betragtes som et ledelsesinstrument, hvis formål er at løse de problemer, der måtte være, så en afskedigelse kan undgås. En advarsel er altså ikke en ”straf”, men den skal fungere som en konstruktiv indsats fra ledelsen. Hvis en advarsel skal fungere, så forudsætter det:

  • At den præcist angiver, hvilke forhold der skal ændres. Det kan eksempelvis være, at du ikke møder til tiden, at du ikke overholder deadlines, etc
  • At der står, hvilke konsekvenser det vil få, hvis du ikke ændrer de forhold, der bliver påpeget
  • At den er tidsbegrænset, og der er en passende frist til at få rettet op eller ændret på forholdene.

Hvis der i advarslen fx blot står, at du ikke må ‘udvise generel negativ adfærd’, så er den så vag, at du ikke har mulighed for at vide, hvordan du kan gøre noget ved det. 

En manglende eller ufuldstændig advarsel kan betyde, at en eventuel efterfølgende afskedigelse vil kunne blive anset for usaglig. 

Advarsler forældes

Ligeledes skal du være opmærksom på, at en advarsel kan forældes. Hvor lang tid der går, før en advarsel er forældet, og dermed mister sin virkning, afhænger af den konkrete forseelse. 

En advarsel givet på baggrund af en alvorlig forseelse, vil have virkning i længere tid, end en advarsel givet for en mindre forseelse. Under alle omstændigheder skal det fremgå af advarslen, hvor længe den er gældende. 

Partshøring 

Er du ansat på det offentlige område, har du ret til en partshøring, inden din arbejdsgiver træffer endelig beslutning om at give dig en advarsel. 

En partshøring skal indeholde en skriftlig redegørelse for din arbejdsgivers opfattelse af sagen. Den skal tillige indeholde en tidsfrist, som giver dig mulighed for at udtale dig om grundlaget for advarslen. 

Kontakt din tillidsrepræsentant eller DM

Det er vigtigt, at din tillidsrepræsentant eller DM vurderer advarslen. Den skal dels leve op til de angivne krav, og dels skal den være sagligt begrundet. Er dette ikke tilfældet, skal du gøre indsigelse. 

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}