Til indhold

Musikkonservatorier og Scenekunstskolen

Lønninger her følger stillingsstrukturen for kunstnerisk/videnskabeligt personale ved visse uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet

Faste lærere

Ansættelse som adjunkt

Adjunktstillingen er en tidsbegrænset stilling med undervisningspligt, og pligt til kunstnerisk virksomhed/forskning og kunstnerisk/ pædagogisk udviklingsarbejde.

Ansættelse som adjunkt sker efter opslag for normalt en treårig periode. Den samlede ansættelsestid kan ikke strækkes ud over seks år i alt, svarende til tre år på fuld tid.

Efter positiv bedømmelse overgår du ved udløbet af ansættelsesperioden til ansættelse som lektor. Ansættelse sker normalt på overenskomstvilkår.

Pensionsgivende tillæg Grundbeløb
31. marts 2012
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. oktober 2021
Ved ansættelse 39.300 43.793,40 pr. år
    3.649,45 pr. md.

Ansættelse som lektor

Lektorstillingen er normalt en varig stilling med undervisningspligt, og pligt til kunstnerisk virksomhed/forskning og kunstnerisk/ pædagogisk udviklingsarbejde.

Kvalifikationskravet skal svare til det, der kan opnås på grundlag af ansættelse som adjunkt, men kan være opnået på anden måde. Det forudsættes, at du har dokumenteret en betydelig kunstnerisk karriere på højt niveau, dokumenteret kunstnerisk virksomhed/ forskning på internationalt niveau og/eller kunstnerisk/pædagogisk udviklingsarbejde på internationalt niveau.

Ansættelse sker normalt på overenskomstvilkår.

Pensionsgivende tillæg Grundbeløb
31. marts 2012
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. oktober 2021

 

59.000 65.745,82 pr. år
    5.478,82 pr. md.

Ansættelse som professor

Professorstillingen er en stilling med undervisningspligt, og pligt til kunstnerisk virksomhed/forskning, kunstnerisk/pædagogisk udviklingsarbejde og koordinering.

Der skal ved besættelsen lægges afgørende vægt på, om du kan dokumentere en kunstnerisk karriere på højt internationalt niveau og/eller en høj grad af original videnskabelig produktion på internationalt niveau, herunder om du har videreudviklet fagområder. Ansættelse sker normalt på overenskomstvilkår svarende til lønramme 37. Herudover kan der efter forhandling ydes et individuelt tillæg.

Ansættelse som professor med særlige opgaver

Professor med særlige opgaver indebærer tidsbegrænset varetagelse af funktionsbestemte opgaver samt almindelige arbejdsopgaver, som er knyttet til professorstillinger. De funktionsbestemte opgaver kan have en varighed på tre til fem år med mulighed for yderligere forlængelse i op til tre år.

Kvalifikationskravet svarer til de ordinære professorstillinger. Der skal dog lægges vægt på, at du har potentiale til at videreudvikle fagområdet.

 

Øvrige stillingstyper

Ansættelse som studieadjunkt eller -lektor

Studieadjunkt- og studielektorstillinger indgår i stillingsstrukturen, men anvendes kun i begrænset omfang.

Stillingerne er enten tidsbegrænsede eller tidsubegrænsede deltids-/fuldtidsstillinger, hvor stillingsindholdet er undervisning og tilsvarende opgaver inden for musikkonservatoriets formål.

Hvis du ansættes som studieadjunkt, skal der afgives en skriftlig vurdering af dine undervisningsmæssige kvalifi kationer. Hvis vurderingen er positiv, bliver du ved udløbet af ansættelsesperioden ansat som studielektor.

Direkte ansættelse som studielektor forudsætter positiv bedømmelse og normalt også mindst seks års beskæftigelse inden for et for stillingen relevant arbejdsområde.
Ansættelse sker normalt på overenskomstvilkår.


Ansættelse som studieadjunkt

Pensionsgivende tillæg Grundbeløb
31. marts 2012
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. oktober 2021

 

34.100 37.998,86 pr. år.
    3.166,57 pr. md.


Ansættelse som studielektor


Pensionsgivende tillæg
Grundbeløb
31. marts 2012
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. oktober 2021

 

52.400 58.391,21 pr. år
    4.865,93 pr. md.

 

Ansættelse som gæstelektor eller gæsteprofessor

Stillingerne er fortrinsvis forbeholdt udenlandske forskere. Kvalifikationskrav svarer til henholdsvis lektorniveau og professorniveau. Ansættelsesperioden kan højst være af tre års varighed. Lønnen svarer til henholdsvis lektorstilling og professorstilling.

Ansættelse som docent

Hvis du er ansat som docent, det vil sige før 1. april 2004, fortsætter du din ansættelse som docent.

Pensionsgivende tillæg Grundbeløb
31. marts 2012
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. oktober 2021

 

34.100 37.998,86 pr. år.
    3.166,57 pr. md.

Timelærere

Timelærere ansættes efter Finansministeriets cirkulære om timelønnet undervisning og aflønnes efter sats I med en forberedelsestid på 90 minutter af hver undervisningstime.

Ansættelse sker efter bedømmelse.

 

Aktuelt beløb
(uden pension)
1. oktober 2021
Aflønning per arbejdstime 252,89
Samlet løn per undervisningstime 632,24