Sådan starter og driver I en klub

Del artikel:

Her kan du læse alt om, hvordan I starter og driver en klub på jeres arbejdsplads. Hvem er med, hvor ofte skal I holde møder, hvad gør bestyrelsen, hvilke emner kan I sætte på dagsordenen og hvad kan I få tilskud til af DM?

Hvem er med i klubben?

I skal være mindst fem kolleger for at oprette en klub.

Chefer – uanset ansvar – kan ikke være med i en klub, fordi de repræsenterer ledelsen og dermed jeres forhandlingsmodpart.

Hvis I er mange DM’ere på jeres arbejdsplads, kan I oprette en DM-klub. I kan også vælge at lave en akademikerklub for alle kolleger, som er medlemmer af AC-organisationerne.

Det kan være en fordel med en lidt større klub, fordi det giver jeres repræsentant et stærkere mandat over for ledelsen. Når I samarbejder tæt og afstemmer forventninger med de andre klubber på arbejdspladsen, har I et stærkt forhandlingsgrundlag. Jo mindre jeres klub er, jo mere afhængige er i af at afstemme ønsker og krav med andre klubber.

Kom i gang

Hvis du ikke har overblik over, hvem du skal invitere med i jeres klub, hjælper DM dig gerne med at sende en mail ud til de af dine kolleger, der er medlemmer af DM.

Sådan opretter I en klub

I opretter en klub med en stiftende generalforsamling. Her skal I invitere alle de kolleger, som er potentielle medlemmer af jeres klub. Invitér folk tre-fire uger før generalforsamlingen og vedlæg forslag til jeres vedtægter.

Du er velkommen til at bruge DM’s standardvedtægter og tilpasse dem, så de passer til jer. Vi har både standardvedtægter for det offentlige og det private.

For DM er det vigtigt, at klubber mødes som minimum en gang årligt til generalforsamling. Er det ikke muligt at mødes fysisk, er en virtuel generalforsamling et godt alternativ. Beslutninger truffet på en virtuel generalforsamling, som i alle andre forhold, følger klubvedtægtens bestemmelser, er lige så bindende, som beslutninger truffet på en fysisk generalforsamling.

Når I har holdt generalforsamling og oprettet jeres klub kan I få økonomisk støtte fra DM. Det kræver, at I sender referatet fra generalforsamlingen og jeres vedtægter til godkendelse i DM.

Hvis I har valgt en tillidsrepræsentant eller kontaktperson, så giv DM besked. Så ved vi, hvem der er kontaktperson på jeres arbejdsplads.

Er du ny tillidsrepræsentant eller kontaktperson?

Det er vigtigt, at du giver os besked om, at du er valgt til tillidsrepræsentant eller kontaktperson, da vi skal anmelde valget overfor din arbejdsgiver for at det er gyldigt. På den måde kan vi også bedst rådgive og støtte dig i dine opgaver.

Forslag til dagsorden på jeres første generalforsamling

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Godkendelse af vedtægter for klubben
 • Valg af tillidsrepræsentant
 • Valg af suppleant for tillidsrepræsentanten
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Indkomne forslag
 • Eventuelt

Kom godt i gang som ny tillidsrepræsentant eller kontaktperson

Hvis jeres klub er nystartet, og du er ny som tillidsrepræsentant eller kontaktperson, er det vigtigt at komme godt fra start. Hvis du har et stærkt mandat fra begyndelsen, bliver dit arbejde med at forhandle med ledelsen lettere og dine resultater nemmere at forankre hos dine kolleger.

Sådan kan du bruge klubben som bagland

 • Diskutér forholdene på jeres arbejdsplads på de første klubmøder.
 • Find ud af hvad kollegerne ønsker, at du skal tage med til forhandlingerne med ledelsen og andre samarbejdspartner på arbejdspladsen. Læs mere om hvordan du involverer dine kollegaer og sammen med dem skaber forandringer på arbejdspladsen 
 • Brug løbende klubben og klubbens bestyrelse som baggrundsgrupppe for dit arbejde i samarbejdsudvalget (SU) og i forhandlinger med ledelsen.
 • Meld dig til DM’s kurser og tilbud for tillidsrepræsentanter.
 • Hvis du er i tvivl om noget, så brug den DM-konsulent, som er din faste kontaktperson.

Tillidsrepræsentanten eller kontaktpersonen er automatisk med i klubbestyrelsen, men klubben kan godt have en anden formand.

Klubben og jeres lokale ledelse

Det er godt for jeres fremtidige samarbejde at fortælle jeres ledelse, at I har oprettet en klub. Er du ansat på en privat arbejdsplads er det et krav, at I skal orientere ledelsen. Uanset hvad er det en god mulighed for at aftale rammerne for klubbens fremtidige arbejde.

Hvis I har valgt en tillidsrepræsentant eller en kontaktperson, skal I anmelde det til ledelsen. Det sørger DM for, når du har orienteret os om, at du er valgt. Anmeld valg

Spørgsmål I skal afklare med ledelsen

 • Må I bruge arbejdspladsens e-mail eller intranet til intern kommunikation i klubben
 • Må I bruge arbejdspladsens lokaler til at holde møder
 • Er der mulighed for at arbejdspladsen har et lokale eller kontor, som tillidsrepræsentanten eller kontaktpersonen og klubben kan få lov at bruge
 • Må I holde møder i arbejdstiden – fx i frokostpausen – eller i særlige tilfælde på andre tidspunkter
 • Må I – inden for rimelighedens grænser – bruge fx arbejdspladsens kopimaskine, printer og papir

Hvis I oplever, at jeres ledelse stiller sig i vejen for klubbens arbejde, er I velkomne til at kontakte DM og få nogle gode råd til at komme videre i jeres forhandlinger med ledelsen.

Generalforsamling i klubben

Jeres klub skal holde generalforsamling én gang om året.

Forslag til dagsorden på klubbens generalforsamling

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Bestyrelsens beretning om arbejdet i klubben det seneste år
 • Valg af tillidsrepræsentant eller medarbejderrepræsentant
 • Valg af suppleant for tillidsrepræsentanten
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Klubbens fremtidige arbejde
 • Indkomne forslag
 • Eventuelt

Hvis der er brug for at diskutere og ændre i klubbens vedtægter, er det også på generalforsamlingen, at det foregår.

Arbejdet i klubbens bestyrelse

En klub har altid en bestyrelse med et ulige antal medlemmer. I vælger bestyrelsen på generalforsamlingen hvert andet år. Der er typisk tre-fem medlemmer af klubbens bestyrelse – lidt afhængig af hvor stor jeres klub er.

Jeres tillidsrepræsentant eller kontaktperson og suppleanten er automatisk medlemmer af klubbens bestyrelse.

Bestyrelsens vigtigste opgave er at være tillidsrepræsentantens eller kontaktpersonens helt nære bagland.

På jeres første møde fordeler I opgaverne mellem jer i bestyrelsen. Det er en god ide at fordele opgaverne sådan, at ingen af jer sidder med en kæmpe arbejdsbyrde. Det er ikke nødvendigvis tillidsrepræsentanten eller kontaktpersonen, der er formand for klubben.

Nogle klubber fordeler opgaverne i klubben sådan:

 • Formanden tager sig af kommunikationen med klubbens medlemmer og arrangerer og indkalder til møder.
 • Sekretæren skriver måske referater og tager sig af skriftlig kommunikation.
 • Kassereren står for eventuelle klubkontingenter og for at søge økonomisk støtte hos DM.

Det er blot til inspiration. For I kan fordele opgaverne og organisere jeres bestyrelse i klubben præcist som I vil.

Møder i klubben

Det er en god ide at planlægge faste medlemsmøder i jeres klub – udover generalforsamlingen. Det kan være en gang om måneden eller en gang i kvartalet.

På mange arbejdspladser holder klubben et fast frokostmøde på en bestemt ugedag, hvor klubbens bestyrelse orienterer, og hvor I kan diskutere aktuelle og løbende sager. Sådan et møde tager typisk en halv time.

Find ud af, hvad der passer jer på jeres arbejdsplads. Det vigtige er, at I har en fast møderytme og får diskuteret faglige spørgsmål på arbejdspladsen.

Ofte er det i klubben, at nye diskussioner om løn, arbejdsforhold og personalepolitiske spørgsmål begynder.

I kan også altid indkalde til ekstraordinære møder, når der er brug for det.

Eksempler på emner på klubmøder

 • Lønforhandling og tillæg
 • Lønpolitik
 • Retningslinjer for hjemmearbejde
 • Lokale aftaler om arbejdstid
 • Kompetenceudvikling
 • Orientering om overenskomstforhandlinger etc.

Inviter eksterne oplægsholdere

En oplægsholder udefra kan give et friskt pust og nye perspektiver. I kan invitere eksterne oplægsholdere med til jeres klubmøder, som kan holde oplæg om aktuelle emner.

Det kan være en medarbejder fra DM’s sekretariat, DM’s formand eller formanden for jeres sektor, der kommer og lægger op til debat.

Hvis I ønsker en oplægsholder fra DM, skal I bare kontakte DM’s sekretariat. Hvis I vil invitere en ekstern oplægsholder, kan I søge DM om støtte til honoraret.

Kontakt DM’s sekretariat

Ideer til temamøder

 • Løntjek - Hvad er en medarbejder værd i kroner og øre?
 • Personalepolitik
 • Tidsstyring 
 • Balance mellem familie- og arbejdsliv  
 • Omstruktureringer på arbejdspladsen
 • Arbejdsmiljø
 • Psykisk arbejdsmiljø
 • Stress og stresshåndtering
 • Hjemmearbejde
 • Arbejdspladsvurdering – APV
 • Kompetenceudvikling
 • Karriereplanlægning

Økonomi i klubben

Som klub kan l opkræve et kontingent af jeres medlemmer. Der kan være brug for midler til drift af klubben, fx til udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. Når I beslutter, hvor stort kontingentet skal være, er det en balancegang mellem at have de nødvendige midler og at kollegerne ikke skal opleve det som en økonomisk byrde at være med i det faglige arbejde.

I mange klubber betaler hvert medlem et kontingent på omkring 200 kroner om året.

I DM kan I søge støtte til eksterne oplægsholdere, eller hvis I vil kombinere et klubmøde med at gå ud og spise fx efter jeres årlige generalforsamling.

Refusion af udgifter

DM giver økonomisk støtte til jeres generalforsamlinger og møder i klubben. Læs mere om, hvor meget og hvad I kan få støtte til og hvordan, I søger.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje