Fusion mellem JA, DSL & DM

Del artikel:

JA (Jordbrugsakademikerne), DSL (Danske Skov- og Landskabsingeniører) og DM fusionerer endeligt pr. 1. januar 2023. Det kan betyde flere medlemmer i DM- og AC-klubberne.

JA organiserer ca. 4.500 akademikere inden for landbrug, natur, milljø, klima og fødevarer, og DSL organiserer ca. 1.200 primært professionsbachelorer inden for samme fagområder.

Hvad betyder fusionen for din arbejdsplads og dig som TR?

TR-dækning og klubarbejdet på arbejdspladserne

I klubberne er det vigtigt, at I lokalt drøfter og tager stilling til fusionens betydning for TR-strukturen på din arbejdsplads. Nogle steder vil vedtægterne skulle revideres og nyvalg finde sted, bliv klogere på det her. Husk at DM's sekretariat skal have at vide, hvis der sker ændringer, og hvis I vælger en ny TR.

Arbejdspladser med DSL repræsentation

DSL's forhandlingsret videreføres og lokal DSL-repræsentation fortsætter som hidtil. Medlemmer af DM DSL vil fortsat have mulighed for at vælge tillidsrepræsentanter fra eget overenskomstområde i overensstemmelse med TR-aftalerne på det offentlige område.

DM DSL’s tillidsrepræsentanter repræsenterer alene DM DSL’s tilknyttede medlemmer på den enkelte arbejdsplads, medmindre andet er aftalt lokalt. Medlemmer med DSL-uddannelser får fremover deres overenskomstinteresser mm. varetaget i underforeningen DM DSL, der bevarer DSL’s medlemskab af hovedorganisationen FH. Medlemmer og tillidsrepræsentanter får fuld service og rådgivning i DMs sekretariat.

Valgforbund og udvidet bemyndigelse

I overensstemmelse med TR-aftalerne vil medlemmer af DM DSL kunne vælge om de vil lade sig repræsentere af en TR, som gennem et valgforbund med DM er bemyndiget til at repræsentere flere faggrupper.
OBS: På statens område kræver valgforbund aftale med arbejdsgiver (§2, stk.5)

Udvidet bemyndigelse
Tillidsrepræsentanter, som står overfor at skulle repræsentere medlemmer uden for eget hovedområde, kan inden valg tilvælge, at stille op til valg om mandat med udvidet bemyndigelse. Det betyder, at tillidsrepræsentanten kan forhandle uden for eget overenskomstområde.

Arbejdspladser hvor der i dag kun er JA-Klub

JA-klubben overgår til at være en DM-klub. JA-tillidsrepræsentanten kan fortsætte sit hverv, men vil fremover være DM-tillidsrepræsentant. Tidligere klubløse DM’ere bliver eventuelt en del af klubben og dækkes af tillidsrepræsentanten. Tillidsrepræsentanten vil ved lønforhandlinger også skulle repræsentere ikke-organiserede med en DM-uddannelsesmæssig baggrund, som det følger af overenskomstens uddannelsesbilag. Det vil være relevant at se på klubvedtægter med henblik på en revision.

Arbejdspladser hvor der i dag kun er DM-klub

Hvor der tidligere kun har været en DM-klub omfatter den efter fusionen også de tidligere klubløse JA’ere. DM-tillidsrepræsentanten kan fortsætte sit hverv, men vil fremover også repræsentere de tidligere JA’ere, som nu er DM’ere. DM-tillidsrepræsentanten vil ved lønforhandlinger også skulle repræsentere ikke-organiserede som har en JA-uddannelsesmæssig baggrund, som det følger af overenskomstens uddannelsesbilagene.

Arbejdspladser med rene JA-klubber med TR for JA’erne og rene DM-klubber med TR for DM’erne

JA-klubben bliver lagt sammen med DM-klubben og fortsætter som én samlet DM-klub. DM-klubberne på disse arbejdspladser bliver altså større. Det vil her være aktuelt at drøfte den fremtidige DM-repræsentation på arbejdspladsen – både i klubben og senere med ledelsen.

Ved næstkommende generalforsamling må klubben tage stilling til, om der skal vælges – eller om der er grundlag/mulighed for at vælge flere tillidsrepræsentanter for de forskellige områder på arbejdspladsen, som så alle indgår i klubarbejdet. Mulighederne for at vælge mere end én TR fremgår af TR-aftalerne.
Du kan læse mere om valg af TR og stiftelse af klub her.

TR-aftalerne – valg af tillidsrepræsentanter

(§ 2 i staten og § 1 i regioner og kommuner)

"På enhver institution eller – for større institutioners vedkommende – i en afdeling af denne kan der vælges 1 tillidsrepræsentant pr. medarbejdergruppe, hvis den pågældende repræsenterer mindst 5 medarbejdere. Hvis medarbejderne ønsker det, og institutionens ledelse er enig heri, kan der vælges flere end 1 tillidsrepræsentant pr. medarbejdergruppe."

Argumenter for valg af flere TR’er kan være mængden af medarbejdere, som den enkelte TR skal repræsentere, den geografiske placering af arbejdspladsens lokaliteter, faglige arbejdsfællesskaber mm.

Vil det fx være hensigtsmæssigt og muligt, at en tidligere JA-TR, fortsætter med at repræsentere de tidligere JA-medlemmer ud fra en hensyntagen til fælles faglighed og arbejdsopgaver og/eller den geografiske placering på arbejdspladsen?

Arbejdspladser hvor der i dag er AC-klubber med både JA- og DM-medlemmer (og evt. andre)

I nuværende AC-klubber med både JA- og DM-medlemmer (og andre), forsætter repræsentationen med en AC-tillidsrepræsentant som hidtil. Det vil være relevant at se på klubvedtægterne med henblik på en evt. revision.

Arbejdspladser hvor der i dag er AC-klubber bestående af JA og andre, fx IDA og FAOD (men ikke DM)

Er der ikke en DM-klub på arbejdspladsen vil AC-klubben kunne fortsætte som tidligere med den forskel, at det nu er DM som er med i klubben og ikke JA, og at eventuelle klubløse DM’ere bliver optaget i klubben.

Er der på samme arbejdsplads en DM-klub eller en AC-klub bestående af fx DM og Djøf, vil det være aktuelt at drøfte den fremtidige repræsentation og klubsammensætning på arbejdspladsen. Det vil være relevant at se på klubvedtægterne med henblik på en evt. revision. Ændringer i repræsentation og klubstruktur skal anmeldes til DM's sekretariat.

Skab forandringer sammen

Her finder du konkretet værktøjer, som du og dine kollegaer kan benytte, til at skabe de forandringer I ønsker. 

Dine livliner i DM

Som tillidsrepræsentant kan du altid tage fat i din DM kontaktperson. 

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje