Fusion mellem KS og DM

Del artikel:

Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) og DM fusionerer 1. november 2024. Dermed kommer der flere DM-klubber og flere medlemmer i de enkelte klubber.

En fusion mellem DM og KS betyder, at DM kan byde velkommen til knap 7.000 akademikere, som arbejder med kommunikation, sprog og marketing. Det vil sikre kommunikationsområdet en synlig, faglig profil og god mulighed for at varetage kommunikatørernes interesser.  

Fusionen kan betyde ændringer i den lokale klubstruktur, og nedenfor gennemgår vi, hvordan du skal forholde dig som TR. Vi vil løbende kommunikere med dig om fusionen, og du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte DM’s eller KS’ sekretariat, hvis du har yderligere behov for rådgivning. 

Hvad betyder fusionen for din arbejdsplads og dig som TR?    

Når I lokalt skal tage stilling til, hvordan den fremtidige klub og repræsentation skal organiseres, bør det ske i en konstruktiv og åben dialog mellem de hidtidige KS- og DM-medlemmer. Det kan sikre en så god start for den nye fælles klub som muligt, samt at tillidsrepræsentanten har det bedst mulige kollegiale udgangspunkt og støtte. 

I klubberne er det vigtigt, at I drøfter og tager stilling til fusionens betydning for TR-strukturen på arbejdspladsen. Nogle steder vil vedtægterne skulle revideres og nyvalg finde sted. 

I forbindelse med etableringen af nye, fælles klubber, er det vigtigt, at I vurderer, om der er behov for at ændre vilkårene for tillidsrepræsentantens arbejde og/eller organiseringen af repræsentationen. Det kan fx være aktuelt, hvis klubberne får væsentlig flere medlemmer, eller medlemmerne er fordelt på flere matrikler.  

Hvis I har brug for sparring eller inspiration til processen, er du velkommen til at kontakte din konsulent i KS og DM. Sekretariaterne hjælper også gerne med at facilitere processen.  

Arbejdspladser med DM-klub og DM-tillidsrepræsentant 

Efter fusionen omfatter DM-klubber også tidligere klubløse KS’ere, der pr. 1. november 2024 bliver medlem af DM. DM-tillidsrepræsentanten kan, hvis der er enighed blandt medlemmerne, fortsætte som tillidsrepræsentant, og vil fremover også repræsentere tidligere KS’ere. DM-tillidsrepræsentanten skal ved lønforhandlinger også repræsentere ikke-organiserede, der har en KS-uddannelsesmæssig baggrund.  

Arbejdspladser med både KS- og DM-klub 

Klubberne bliver lagt sammen og fortsætter som én samlet DM-klub. DM-klubberne på disse arbejdspladser får således flere medlemmer.  

De nye, sammenlagte klubber bør drøfte den fremtidige DM-repræsentation på arbejdspladsen. Tag først drøftelsen i klubben og senere med ledelsen.  

Ved næste generalforsamling skal klubben tage stilling til, om der skal vælges, eller om der er grundlag/mulighed for at vælge flere tillidsrepræsentanter for de forskellige områder på arbejdspladsen, som så alle indgår i klubarbejdet. Mulighederne for at vælge mere end en tillidsrepræsentant fremgår af TR-aftalerne.  

Argumenter for valg af flere tillidsrepræsentanter kan være antallet af medarbejdere, som den enkelte tillidsrepræsentant skal repræsentere, den geografiske placering af arbejdspladsen, faglige arbejdsfællesskaber mm. Det kan fx være hensigtsmæssigt, at en tidligere KS-TR fortsætter med at repræsentere de tidligere KS-medlemmer af hensyn til fælles faglighed og arbejdsopgaver samt den geografiske placering af arbejdspladsen. 

Arbejdspladser med AC-klubber bestående af KS og andre akademikergrupper - men ikke DM 

Er der ikke en DM-klub på arbejdspladsen, vil AC-klubben kunne fortsætte som tidligere med den forskel, at det nu er DM, som er med i klubben og ikke KS, og at eventuelle klubløse DM’ere bliver optaget i klubben. 

Arbejdspladser med AC-klubber bestående af DM og andre akademikergrupper - men ikke KS 

Er der på samme arbejdsplads en AC-klub bestående af fx DM og Djøf, vil det være aktuelt at drøfte den fremtidige repræsentation og klubsammensætning på arbejdspladsen. Også her kan det være relevant at afsøge mulighederne for at etablere en særskilt DM-klub og vælge egen DM-TR for den lokale enhed. I den situation skal der udarbejdes nye klubvedtægter. 

Arbejdspladser med KS-klub og KS-tillidsrepræsentant  

KS-klubber overgår til at være DM-klubber, og tillidsrepræsentanten kan, hvis der er enighed blandt medlemmerne, fortsætte som tillidsrepræsentant, som fra 1. november 2024 vil være DM-tillidsrepræsentant.  

Tidligere klubløse DM’ere bliver en del af klubben og dækkes af tillidsrepræsentanten. Tillidsrepræsentanten skal ved lønforhandlinger også repræsentere ikke-organiserede med en DM-uddannelsesmæssig baggrund.  

Det ville i denne forbindelse også være oplagt at undersøge, om jeres klubvedtægter skal revideres.  

Persondata i forbindelse med fusionen 

Af hensyn til persondatareglerne kan vi ikke dele information om medlemmer på tværs af de to forbund, før fusionen. I stedet kan sekretariaterne i henholdsvis DM og KS være behjælpelige med fx at sende mails og mødeindkaldelser ud for jer. 

 

Resumé af fusionsaftalen mellem DM og KS 

DM og KS har indgået fusionsaftale 

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}