Til indhold

OK21: Den endelige udgave af statsoverenskomsten er klar - særligt for professionshøjskoler m.fl.

Overenskomst i kommunerne
© Morten Bengtsson
Af Anna Dalsgaard

Statsoverenskomsten er nu underskrevet og udkommet i den endelige udgave. Vi opsummerer, hvilke ændringer du skal være opmærksom på.

De nye offentlige overenskomster har været lidt længe undervejs, og nu er overenskomsten for statens område kommet. Vi giver dig overblikket over, hvilke ændringer du skal være opmærksom på.

Generelle lønstigninger

De generelle lønstigninger falder på følgende tidspunkter i perioden:

 1. april 2021
 2. oktober 2021
 3. april 2022
 4. oktober 2022
 5. april 2023
 6. oktober 2023

De generelle lønstigninger følger de stigninger, der er aftalt i overenskomstforliget, men de helt præcise stigninger afhænger af, hvordan reguleringsordningen påvirker stigningerne.

Her kan du læse mere om, hvordan reguleringsordningen virker

Forhøjelse af sluttrin for bachelorer

I den nye overenskomst forhøjes sluttrinnet for bachelorer fra trin 5 til trin 6. Ændringen træder i kraft 1. april 2022. Det betyder, at bachelorer, der pr. 1. april 2022 eller derefter opfylder anciennitetskravet om 1 år på trin 5, rykker fra trin 5 til 6. Det gælder uanset om ancienniteten er optjent før 1. april 2022. 

Forhøjelse af pension af rådighedstillægget til fuldmægtige m.fl.

Pensionsprocenten på rådighedstillæg til fuldmægtige m.fl. hæves med 3,5 pct. til 12,5 pct. Ændringen træder i kraft 1. april 2022.

Inspiration til introforløb for nyuddannede

Der er i overenskomstens bestemmelser om kompetenceudvikling tilføjet nye særlige forpligtelser overfor nyuddannede akademikere, som handler om introforløb med fokus på overgangen fra studie- til arbejdsliv og introduktion til arbejdspladsen, opgaver og ansvar.

Tillidsrepræsentantens adgang til lønoplysninger

Der er i overenskomstens bestemmelser om forhandlingssystemet tilføjet en præcisering af, at tillidsrepræsentanten i forbindelse med de årlige lønforhandlinger skal have mulighed for at få relevante lønoplysninger for de personer, som han eller hun repræsenterer, herunder en liste over de ansatte. Hvis der ikke er en tillidsrepræsentant på arbejdspladsen, skal organisationen (DM) have mulighed for at få lønoplysningerne. Lønoplysningerne kan fx indeholde oplysninger om medarbejderens navn, stillingsbetegnelse, ansættelsestidspunkt, lønindplacering samt centralt og lokalt aftalte tillæg.

Bestemmelsen om udlevering af lønoplysninger til tillidsrepræsentanten gælder også for ansatte som special- og chefkonsulent i henhold til overenskomsten og for docenter.

Nye arbejdstidsregler for adjunkter og lektorer ved professionshøjskoler, erhvervsakademier og maritime uddannelsesinstitutioner

En aftale om undervisernes arbejdstid skal sikre en jævn arbejdsbelastning, åbenhed og transparens. Aftalen indebærer blandt andet, at tillidsrepræsentanten skal inddrages i drøftelser om medarbejdernes timeforbrug, og at tillidsrepræsentanten får indsigt i det samlede timeforbrug sammenholdt med ledelsens planlægningstal.

Læs mere
OK21: Særlige forbedringer for professionshøjskoler, erhvervsakademier og det maritime område

Gældende regler for arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse på professionshøjskoler og erhvervsakademier

Ansatte ved professionshøjskoler og erhvervsakademier m.fl. som gennemfører en forskeruddannelse

Aftalen sikrer, at allerede ansatte adjunkter og lektorer, der gennemfører forskeruddannelsen, bevarer lønvilkår som adjunkt og lektor under ph.d.-forløbet, og træder tilbage i deres oprindelige stilling, når ph.d.-uddannelsen er afsluttet. Øvrige, som ikke er adjunkter eller lektorer, ansættes på vilkår, som svarer til de vilkår, der gælder ved gennemførelse af forskeruddannelsen som ph.d. på et universitet.

Læs mere om ansættelse som forskerstuderende

Ny aftale om seniorbonus

Der er aftalt en ny ordning, som indfører ret til seniorbonus for seniorer i staten. Ordningen betyder, at

 • Ansatte fra og med det kalenderår, hvor de fylder 62 år, har ret til en årlig seniorbonus på 0,8 pct. af den sædvanlige årsløn
 • Seniorbonussen efter den ansattes eget valg kan konverteres til 2 seniordage om året eller til et ekstraordinært pensionsbidrag svarende 0,8 pct. af den sædvanlige årsløn
 • Ansatte der ønsker at konvertere seniorbonussen, skal give besked herom senest den 1. oktober året før bonussen ville være kommet til udbetaling

Aftalen træder i kraft 1. april 2022, men det er aftalt, at den ansatte optjener seniorbonus i hele kalenderåret 2022, dvs. fra den 1. januar 2022 til og med den 31. december 2022.

Udbetaling af seniorbonus sker ved førstkommende lønudbetaling i det efterfølgende kalenderår. Hvis den ansatte fylder 62 år i 2022, sker udbetaling således ved førstkommende lønudbetaling i 2023.

Særligt om muligheden for at konvertere seniorbonus til 2 seniordage årligt

I det cirkulære, som Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har udsendt om seniorbonus fremgår det, at retten til afvikling af seniordage, hvis den ansatte vælger at konvertere seniorbonussen til seniordage, tilsvarende først vil kunne afvikles i kalenderåret efter, de er optjent. Således, at hvis den ansatte fylder 62 år i 2022, kan seniordagene afvikles i 2023.

Denne tolkning er Akademikerne og DM ikke enige i, og der arbejdes på en afklaring mellem parterne omkring den opstående uenighed. Uenigheden går på, om seniordagene kan afvikles i samme kalenderår, som de optjenes eller først i det efterfølgende kalenderår.

Indtil denne uenighed er løst, gælder Medarbejder- og Kompetencestyrelsens fortolkning, som den er udmeldt i cirkulæret, jf. ovenfor. Det betyder, at det er tolkningen i cirkulæret, der er gældende indtil I måtte høre andet fra DM.

Se cirkulære om seniorbonus

Læs også: Fokus på seniorer på din arbejdsplads

Øvrige vigtige resultater

Udover de nævnte lønforbedringer, samt fokus på nyuddannede, TR’s adgang til lønoplysninger og ny aftale om seniorbonus, blev parterne enige om andre vigtige forbedringer, fx:

 • Styrkelse af det lokale samarbejde
 • Mulighed for, at tillidsrepræsentanterne kan få mere tid og dermed bedre muligheder for at varetage TR-hvervet
 • Medarbejderindflydelse på den grønne omstilling på statslige arbejdspladser
 • Styrket seniorindsats
 • Et halvt års sorgorlov til begge forældre ved mistet barn
 • Den statslige kompetencefond bliver videreført
 • Lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø bliver videreført
 • Udvidelse af overenskomstens dækningsområde, så jordemødre, ergoterapeuter, fysioterapeuter fremover er omfattet af den akademiske overenskomst.

Vi vender tilbage med særskilt information om disse elementer, når de implementeres i de forskellige generelle aftaler.

Læs mere om den nye overenskomst

Du kan få mere at vide om de enkelte dele i overenskomsten i artiklen OK21: Særlige forbedringer for professionshøjskoler, erhvervsakademier og det maritime område

Læs også: Grib det grønne håndtag fra OK21

Overenskomst i kommunerne
© Morten Bengtsson