Til indhold

OK21: Særlige forbedringer for professionshøjskoler, erhvervsakademier og det maritime område

Campus Kolding, UC SYD
Der er indgået aftale om undervisernes arbejdstid, som skal sikre en jævn arbejdsbelastning, åbenhed og transparens. © Foto: UC SYD
Af Anna Dalsgaard

De faglige organisationer og staten har indgået forlig for de 80.000 statsansatte akademikere. Udover vigtige generelle resultater, indeholder det også vigtige forbedringer specifikt for ansatte på professionshøjskoler, erhvervsakademier og det maritime område og for dit tillidsrepræsentantarbejde. Få overblikket.

6. februar blev de faglige organisationer og staten enige om en ny overenskomst. Den kommende overenskomstperiode bliver igen treårig, og der er aftalt regulering af lønnen hver 1. april og 1. oktober i hele perioden.

De vigtigste generelle elementer i forliget

 • 4,42 procent i generelle lønstigninger. Parterne er derudover enige om et skøn for reguleringsordningen, der trækker den samlede generelle lønstigning op på 5,05 procent, samt et skøn for den lokale lønudvikling, hvorefter den samlede ramme for forliget bliver 6,75 procent.
 • Pensionsprocenten på rådighedstillæg hæves fra 9 til 12 procent
 • Bachelorers sluttrin hæves fra trin 5 til trin 6
 • Medarbejderindflydelse på den grønne omstilling på statslige arbejdspladser
 • Introduktionsforløb for nyuddannede på arbejdspladsen, for at sikre en god start på arbejdslivet
 • Seniorbonus fra 62 år, som den enkelte kan vælge at konvertere til to ekstra fridage
 • Et halvt års sorgorlov til begge forældre ved mistet barn
 • Den statslige kompetencefond bliver videreført
 • Lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø bliver videreført

Økonomien

Den samlede økonomi i forliget på det statslige område ser således ud:

Se tabel som pdf

  1.4.2021 1.10.2021 1.4.2022 1.10.2022 1.4.2023 1.10.2023 I alt
Generelle lønforbedringer 0,80 0,30 1,19 0,30 1,48 0,35 4,42
Udmøntning fra regeleringsordningen 0,00 0,00 0,36 0,00 0,27 0,00 0,63
Forbedringer i alt 0,80 0,30 1,55 0,30 1,75 0,35 5,05
Særlige formål 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,20
Samlede forbedringer i alt 0,80 0,30 1,75 0,30 1,75 0,35 5,25
Reststigning 0,50 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 1,50
Samlet ramme 1,30 0,30 2,25 0,30 2,25 0,35 6,75

De lønstigninger, der er aftalt, kan du se i linjen ”generelle lønforbedringer” og der er aftalt regulering af lønnen hver 1. april og 1. oktober i hele perioden. De generelle lønforbedringer giver samlet set 4,42 procent i hele perioden.

Der er også lagt et skøn ind for den forventede udmøntning for reguleringsordningen. Det er reguleringsordningen, der sikrer en sammenhæng mellem den private og den offentlige lønudvikling. Forventningen er, at den private lønudvikling vil trække de statslige lønninger 0,63 procent op i perioden.

Der er afsat 0,20 procent til særlige formål og de udmøntes 1. april 2022. Det er de 0,20 procent, som finansierer de forbedringer, der er aftalt for særlige grupper, fx at bachelorernes sluttrin løftes fra trin 5 til 6, samt en seniorbonus.

Så økonomien i de samlede forbedringer aftalt ved overenskomstbordet er 5,25 procent.

Overenskomstparterne har også i fællesskab givet et skøn over forventningen til den lokale lønudvikling.  Det er de lønforbedringer, der aftales på den enkelte arbejdsplads. Parterne forventer, at de lokale lønforhandlinger vil give 0,5 procent af lønsummen hvert år, i alt 1,5 procent. Og lægger man det centralt aftalte sammen med forventningen til det lokalt aftalte, så bliver den samlede ramme for forliget 6,75 procent.

Særligt for professionshøjskoler, erhvervsakademier og det maritime uddannelsesområde 

Udover de generelle forbedringer, der er aftalt for akademikere på statens område, er der indgået to vigtige delresultater for professionshøjskoler, erhvervsakademier og det maritime uddannelsesområde

Underviserarbejdstid

Der er indgået aftale om undervisernes arbejdstid, som skal sikre en jævn arbejdsbelastning, åbenhed og transparens. Aftalen indebærer blandt andet, at tillidsrepræsentanten skal inddrages i drøftelser om medarbejdernes timeforbrug, og at tillidsrepræsentanten får indsigt i det samlede timeforbrug sammenholdt i forbindelse med ledelsens planlægningstal. Aftalen indeholder følgende elementer:

 • Der skal være en løbende dialog mellem leder og underviser samt en godkendelse af timeforbruget mindst hvert kvartal. 
 • Der skal være en drøftelse af opgaveportefølje og forventet omfang af opgaverne med den enkelte underviser med henblik på at sikre sammenhæng mellem opgaver og tid.
 • Der skal være en drøftelse mellem leder og tillidsrepræsentant af samlet tidsforbrug efter normperiodens udløb på baggrund af tidsregistrering. 
 • Tillidsrepræsentanten skal have indsigt i samlet tidsforbrug sammenholdt med ledelsens planlægningsforudsætninger.

Det er vores forventning, at aftalen vil gøre en forskel i at styrke dialogen lokalt og sikre sammenhæng mellem opgaver og tid samt åbenhed og transparens omkring planlægningsforudsætningerne. 

Forskerstuderende på professionshøjskoler mv.

Der er herudover opnået enighed om løn- og ansættelsesvilkår, som gælder fremadrettet for medarbejdere ved professionshøjskoler, erhvervsakademier og det maritime område, der som led i deres ansættelse gennemfører en forskeruddannelse som ph.d.

Aftalen sikrer, at allerede ansatte adjunkter og lektorer, der gennemfører forskeruddannelsen, bevarer lønvilkår som adjunkt henholdsvis lektor undervejs i ph.d.-forløbet, og træder tilbage i deres oprindelige stilling, når ph.d.-uddannelsen er afsluttet. Øvrige, som ikke er adjunkter eller lektorer, ansættes på vilkår, som svarer til de vilkår, der gælder ved gennemførelse af forskeruddannelsen som ph.d. på et universitet.

Aftalen betyder, at der er fundet en løsning både fremadrettet og bagudrettet på de uenigheder, der har været om løn- og ansættelsesvilkårene for ansatte ved professionshøjskolerne m.fl., som gennemfører en forskeruddannelse som ph.d.

Infomøder om OK21 i staten

Vi inviterer dig til onlinemøde om OK21 i staten, hvor DM’s formand, Camilla Gregersen, præsenterer overenskomstforliget.

Du bliver du klædt på til at sætte OK-resultatet og urafstemningen på dagsordenen i din klub, så dine kolleger bliver opmærksomme på afstemningen og får lyst til at deltage.

Læs mere og tilmeld dig

Forbedringer i dit tillidsrepræsentantarbejde

I forliget på det statslige område er der flere gode takter i relation til din mulighed for at varetage hvervet som tillidsrepræsentant og få indflydelse bredt på arbejdspladsens forhold.

Formuleringen omkring tid til varetagelse af hvervet er blevet styrket. Ved valg og genvalg til tillidsrepræsentant skal tid til hvervet nu drøftes, lige som man skal drøfte, om der skal ske en reduktion af sædvanlige opgaver. Det har ikke tidligere været så direkte italesat, at en reduktion af de vanlige opgaver kan være nødvendig, når en medarbejder påtager sig en opgave som tillidsrepræsentant, og det glæder DM’s formand, at der nu er øget fokus på tiden til TR-arbejde.

”Det kræver tid at være tillidsrepræsentant, og derfor er det helt afgørende, at ledelse og tillidsrepræsentant har lavet den nødvendige forventningsafstemning og får en dialog om, hvordan de øvrige arbejdsopgaver kan tilpasses i en travl hverdag. Med OK21 bliver der sendt et vigtigt signal om, at TR-arbejdet ikke bare skal ordnes med venstre hånd ved siden af et krævende job, men faktisk er noget, der kræver arbejdstid”, siger Camilla Gregersen.

Med OK21 bliver der sendt et vigtigt signal om, at TR-arbejdet ikke bare skal ordnes med venstre hånd. Camilla Gregersen

De årlige lønforhandlinger fylder for mange tillidsrepræsentanter, og nu er det gjort tydeligt, at arbejdsgiver har pligt til at udlevere lønoplysninger, lige som det er præciseret, hvilke oplysninger der skal udleveres. Endvidere er der aftalt et projekt i den treårige overenskomstperiode, der skal se på, hvordan statens lønsystem fungerer og kan forbedres.

DM’s formand er meget tilfreds med, at tillidsrepræsentanten nu får bedre redskaber til at sikre sin indsigt i, hvordan lønnen fordeler sig:

”Vi ved, at indsigt i og åbenhed om lønnen er et af de vigtigste redskaber til at opnå ligestilling og retfærdighed om lønningerne”, siger Camilla Gregersen.

Styrkelse af det lokale samarbejde

Forliget indeholder ligeledes gode takter i forhold til styrkelse af det lokale samarbejde. Der er afsat en ekstrabevilling på en million kroner om året i den kommende overenskomstperiode til Samarbejdssekretariatet, hvoraf en del af ekstrabevillingen øremærkes til indsatsområder i forhold til grøn omstilling, øget inddragelse af medarbejderne i forhold til udbud, genudbud og udlicitering, samt understøttelse af/inspiration til samarbejdet mellem SU- og AMO-systemet i forhold til aktuelle emner inden for psykisk arbejdsmiljø.

For DM er det centralt, at der løbende sker en fastholdelse og udbygning af de forhold, medarbejderne har adgang til at påvirke via drøftelser i samarbejdsudvalget. Forliget præciserer pligten til information og drøftelse i forbindelse med udbud, genudbud og udlicitering, og det fremgår nu, at der skal være proportionalitet mellem omfanget af det materiale, der skal drøftes og tidspunktet, hvor materialet udleveres. 

DM har løbende i forberedelsen af OK21 haft fokus på inddragelse af medarbejderne i tilrettelæggelsen af den grønne omstilling, og det er lykkedes for DM at fastholde det fokus helt til forligsteksten. Fremadrettet skal der være drøftelser på de statslige arbejdspladser mellem ledelse og medarbejdere samt i samarbejdsudvalget om, hvordan man sikrer en bæredygtig drift og udvikling.

Camilla Gregersen understreger at samarbejde og inddragelse fortsat er nøgleord: 

”Derfor er det også godt, at det på flere områder er lykkedes at styrke inddragelsen og sikre, at medarbejderne oplever at være en del af og kunne tage initiativ til de forandringer og den omstilling - ikke mindst den grønne omstilling - der sker på arbejdspladserne”, siger Camilla Gregersen

Forliget afspejler i øvrigt, at der er politisk fokus på, at vi skal blive længere på arbejdsmarkedet. Der er indgået aftale om en seniorbonus, der kan konverteres til fridage. Også her præciseres det, at der skal sikres en løbende dialog i samarbejdsudvalget om vilkår for seniorer, herunder sikre seniorer adgang til kompetenceudvikling. Der skal via de lokale samarbejdsudvalg formuleres seniorpolitikker, som en del af de lokale personalepolitikker.

Når medarbejderne runder de 60 år, skal de ligeledes i relation til MUS tilbydes et seniorperspektiv på arbejdet på kort og langt sigt.

I løbet af perioden vil den nuværende aftale om senior- og fratrædelsesaftaler bliver revideret og ændret til to separate aftaler

Det psykiske arbejdsmiljø har stadig en høj prioritet

Akademikerne har dokumenteret, at ledernes viden om arbejdsmiljø er en væsentlig faktor for et bæredygtigt arbejdsliv. 

Selv om det egentlig er arbejdsgiverens ansvar at sikre et godt arbejdsmiljø, er indsatsen så central for at sikre velfungerende arbejdspladser, at de faglige organisationer mener, det er nødvendigt at prioritere, fremme og fastholde den uddannelse i psykisk arbejdsmiljø for ledere i staten, som det ved OK18 lykkedes at få etableret. Uddannelsen har været en succes og videreføres med OK21. 

Forliget signalerer også en gryende forståelse hos arbejdsgiverne af, at en omfattende brug af løstansatte kan være en udfordring. Selv om forliget ikke er konkret, er der en hensigtserklæring om behovet for at få statistik på brugen af vikarer og tidsbegrænsede ansatte, som er en sårbar gruppe på alle arbejdspladser.

Overenskomstens dækningsområde er udvidet

Med forliget bliver den akademiske overenskomsts dækningsområde udvidet. Fremover er jordemødre, ergoterapeuter, fysioterapeuter og konstruktører omfattet af den akademiske overenskomst. Akademiske tillidsrepræsentanter kan dække de grupper, ligesom de kan være med i den lokale klub for akademikere. Det kan styrke akademikerne lokalt, at de fremadrettet er en større gruppe på arbejdspladsen.

De nye faggrupper på den akademiske overenskomst indplaceres fra den 1. april 2022 på følgende løntrin 1, 2, 4, 5, 6 og 7 (hvor trin 4 er 2-årigt).

Kontakt DM

Du er som altid velkommen til at kontakte DM, hvis du har brug for yderligere fortolkning eller for at vide mere. 

Campus Kolding, UC SYD
Der er indgået aftale om undervisernes arbejdstid, som skal sikre en jævn arbejdsbelastning, åbenhed og transparens. © Foto: UC SYD