Til indhold

Overenskomster og aftaler i staten

Her finder du overenskomster, aftaler og vejledninger, som gælder for statsligt ansatte DM-medlemmer.

Ansættelsesformernes anvendelse (Retsinformation)
Cirkulære nr 210 af 11/12/2000 om anvendelse af tjenestemandsansættelse i staten og folkekirken

Arbejdstid (Retsinformation)
Cirkulære nr 91 af 18/07/2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden

Barsel, adoption og omsorgsdage (Retsinformation)
Cirkulære nr 10191 af 12/08/2015

Barselsvejledning (Moderniseringsstyrelsen)
Barselsvejledning, april 2012

Censorvederlag (Retsinformation)
Cirkulære nr 12407 af 17/01/2001

Chefløn (Retsinformation)
Cirkulære nr 9656 af 10/07/2019

Decentrale arbejdstidsaftaler i staten (Retsinformation)
Cirkulære nr 151 af 06/10/1999 om decentrale arbejdstidsaftaler

Deltidsdirektivet (Retsinformation)
Cirkulære nr 134 af 02/09/1999

Distancearbejde (Retsinformation)
Cirkulære nr 9541 af 06/07/2005

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Uddannelses- og Forskningsministeriet (Retsinformation)
Cirkulære nr 9061 af 10/01/2019

Ferie (Retsinformation)
Cirkulære om ferieaftalen, nr 10180 af 18/12/2019

Flyttegodtgørelse (Retsinformation)
Cirkulære nr 9369 af 25/06/2020

Forældreorlovsdirektivet (Retsinformation)
Cirkulære om tjenestefrihed af familiemæssige årsager 
Cirkulære nr 9375 af 29/04/2019

Gruppelivsordning (Retsinformation)
Cirkulære nr 9434 af 15/06/2018 om gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Hovedaftale (Retsinformation)
Cirkulære nr 6471 af 24/06/1991 om hovedaftale med AC-organisationerne

Højskolelærere og –ledere – ansættelsesvilkår (Retsinformation)
Bekendtgørelse nr 140 af 10/02/2016 om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler

Introduktionsstillinger
Cirkulære nr 9339 af 28/06/2013 om ansættelsesvilkår for akademikere i introduktionsstillinger i staten (Retsinformation)

Kompetencefonden (Retsinformation)
Cirkulære nr 10130 af 11/12/2019

Kompetenceudvikling (Retsinformation)
Cirkulære nr 10128 af 11/12/2019

Kontraktansættelse af chefer (Retsinformation)
Cirkulære nr 9657 af 10/07/2019

Konvertering af over-/merarbejde, arbejdstidsbestemte ydelser m.v. til faste tillæg (Retsinformation)
Cirkulære nr 18 af 26/01/1996

Kunstnerisk videnskabeligt personale (Retsinformation)
Bekendtgørelse nr 1123 af 22/08/2018

Lektorbedømmelsesvederlag (esdhweb.ucl.dk) 
Vederlag til medlemmer af lektorbedømmelsesudvalg og docentbedømmelsesudvalg ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Nyt lønsystem (Retsinformation)
Cirkulære nr 9297 af 15/05/2014 om aftale om lærere ansat på tjenestemands- og tjenestemandslignende vilkår ved en række videregående uddannelsesinstitutioner (Akademikernes forhandlingsområde) 

Overenskomst for Akademikere i staten (pdf)
Cirkulære af 28. juni 2019

Pensionsbidrag (Retsinformation)
Cirkulære nr 9407 af 29/06/2006 om efterregulering af pensionsbidrag for ansatte, der har fået reguleret lønnen under ferie mv.

Ph.d.-bekendtgørelsen (Retsinformation)
Bekendtgørelse nr 1039 af 27/08/2013  om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Private seminarier m.v. – ansættelsesvilkår (Retsinformation)
Bekendtgørelse nr 522 af 18/06/1992 om ansættelsesvilkår for tjenestemandslignende ansatte ved erhvervsskoler, skolehjem, private seminarier, handelshøjskoler, handelshøjskoleafdelinger og teknika

Samarbejdsudvalg (Retsinformation)
Cirkulære nr 9444 af 27/08/2013 om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Senior- og fratrædelsesordninger (Retsinformation) 
Cirkulære af 29. august 2011

Socialt kapitel (Job på særlige vilkår) (Retsinformation)
Cirkulære nr 25022 af 14/06/1997 om lokale aftaler om job på særlige vilkår (Socialt Kapitel)

Tillidsrepræsentanter i staten mv. (Retsinformation)
Cirkulære nr 9248 af 25/03/2019

Timelønnet undervisning – "Timelønscirkulæret" (Retsinformation)
Cirkulære nr 12407 af 17/01/2001 om timelønnet undervisning samt cirkulære om censorvederlag

Tjenestemandsloven (Retsinformation)
Bekendtgørelse nr 511 af 18/05/2017 af lov om tjenestemænd

Tjenestemandspensionsloven (Retsinformation)
Bekendtgørelse nr 510 af 18/05/2017 af lov om tjenestemandspension

Tjenesterejseaftalen (Retsinformation)
Cirkulære nr 12212 af 30/06/2000 om Tjenesterejseaftalen

Tjenesterejser (Retsinformation)
Cirkulære nr 10022 af 21/12/2020 om satsregulering pr. 1. januar 2021 for tjenesterejser

Ytringsfrihed (Retsinformation)
Vejledning  nr. 10062 af 28/10/2016 om offentligt ansattes ytringsfrihed

Åremålsansættelse (Retsinformation)
Cirkulære nr. 9358 af 19/04/2016 om åremålsansættelse

Åremål, forlængelse (Retsinformation)
Cirkulære nr. 9836 af 19/12/2003 om aftale om forlængelse af åremålsansættelse og genbesættelse på åremål

Stillingsstruktur

Arkitekt-, design- og konservatorområdet - stillingsstruktur (Retsinformation)
Bekendtgørelse nr 962 af 24/08/2015 om stillingsstruktur for kunstnerisk og videnskabeligt personale ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus samt Designskolen Kolding

Arkiver, biblioteker og museer mv. (institutioner under Kulturministeriet) - stillingsstruktur (Retsinformation)
Cirkulære nr 9464 af 27/05/2019 om ansættelse af videnskabelige medarbejdere ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet

Forsvarsakademiet (pdf)
Direktiv vedrørende stillingsstruktur for civilt ansatte forskere med og uden undervisningspligt samt civilt ansatte akademiske lærere ved Forsvarsakademiet

GEUS - stillingsstruktur (Retsinformation)
Cirkulære nr 9463 af 27/05/2019  om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved de Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grøndland (GEUS)

Musikkonservatorierne - stillingsstruktur - (Retsinformation)
Cirkulære nr 9299 af 08/06/2004  om Stillingsstruktur for kunstnerisk videnskabeligt personale ved musikkonservatorierne under kulturministeriet

Professionshøjskoler, erhvervsakademier og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - stillingsstruktur (Retsinformation)
Bekendtgørelse nr 1065 af 04/07/2016 om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Sektorforskningsinstitutioner og GEUS - stillingsstruktur –  (Retsinformation)
Cirkulære nr 9462 af 27/05/2019 om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutionerne

Universiteter m.v. - stillingsstruktur (Retsinformation)
Cirkulære nr 1443 af 11/12/2019 om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter