Overenskomster og aftaler i region og kommune

Del artikel:

Her finder du overenskomster, aftaler og vejledninger, som gælder for DM's medlemmer ansat i regioner og kommuner.

Ansættelsesbreve - kommune (Forhandlingsfællesskabet)
Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Ansættelsesbreve - region (Forhandlingsfællesskabet)
Aftale om arbejdsgivers pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Barsel mv. – kommune (Forhandlingsfællesskabet)
Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Barsel mv. – region (Forhandlingsfællesskabet)
Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Barselsudligningsordning (Forhandlingsfællesskabet)
Aftale om udligning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov

Barselsudligningsordning – vejledning (Forhandlingsfællesskabet)
Barselsudligningsordning i kommune og region - en vejledning

Befordringsgodtgørelse/transportgodtgørelse (Forhandlingsfællesskabet)
Aftale om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser

Bibliotekarer(tj.m. i kommner)Aftale for tjenestemandsansatte
bibliotekarer

Chefer - kommune (KL)
Aftale om aflønning af chefer - kommuner

Chefer - region (okportalen)
Aftale for chefer i regioner

Rammeaftale om kontraktsaftale af chefer (kommuner)

Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer (Regioner)

Decentrale arbejdstidsaftaler (Forhandlingsfællesskabet)
Rammeaftale af 24. juni 1999

Deltidsansattes adgang til et højere timetal (Forhandlingsfællesskabet)
Aftale af 20. september 2011

Deltidsarbejde (Forhandlingsfællesskabet)
Rammeaftale pr. 1. august 2014

Ferie - kommune (Forhandlingsfællesskabet)
Aftale om ferie for personale ansat i kommuner

Ferie - region (Forhandlingsfællesskabet)
Aftale om ferie for personale ansat i regioner

Hovedaftale (pdf)
mellem KL og AC-organisationerne

Hovedaftale (pdf)
mellem RLTN og AC-organisationerne

Kompetenceudvikling – kommune (Forhandlingsfællesskabet)
Aftale om kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling - region (Forhandlingsfællesskabet)
Aftale om kompetenceudvikling 

Konstitution – region (Forhandlingsfællesskabet)
Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling

Konstitution – kommune (Forhandlingsfællesskabet)
Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling

Kontraktansættelse - kommune (KL)
Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer

Kontrolforanstaltninger – kommune (Forhandlingsfællesskabet)
Aftale om kontrolforanstaltninger

Kontrolforanstaltninger – region (Forhandlingsfællesskabet)
Aftale om kontrolforanstaltninger

Lønberegning/lønfradrag (Forhandlingsfællesskabet)
Aftale af 15. september 1989 om lønberegning/lønfradrag for månedslønnet personale

Lønstatistik - kommune (Forhandlingsfællesskabet) 
Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

Lønstatistik - region (Forhandlingsfællesskabet)
Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

MED og tillidsrepræsentanter – kommune (Forhandlingsfællesskabet)
Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

MED-aftaler, indgåelse af – kommune (Forhandlingsfællesskabet)
Protokollat om indgåelse af lokale aftaler om medindflydelse og medbestemmelse

MED og tillidsrepræsentanter – region (Forhandlingsfællesskabet)
Rammeaftale  om medindflydelse og medbestemmelse 

MED-håndbog 2021 - kommune Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

MED-håndbog 2021 - region Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Omstilling, udbud og udlicitering KL (pdf)
Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering

Omstilling, udbud og udlicitering RLTN (pdf)
Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering

Overenskomst for akademikere ansat i kommuner (pdf)

Overenskomst for akademikere ansat i regioner m.v. (pdf)

Region: Protokollat om generelle ansættelsesvilkår (Forhandlingsfællesskabet)

Seniorbonus – region (Forhandlingsfællesskabet)
Protokollat om udmøntning af trepartsmidler til seniorpolitiske initiativer

Seniorpolitik - region (Forhandlingsfællesskabet)
Rammeaftale om seniorpolitik 

Seniorpolitik – kommune (Forhandlingsfællesskabet)
Rammeaftale om seniorpolitik

Seniorpolitik, seniorrettigheder og kommunepuljer – kommune (Forhandlingsfællesskabet)
Protokollat om udmøntning af trepartsmidler til seniorpolitiske initiativer

Seniorpolitik (Forhandlingsfællesskabet)
Vejledning om rammeaftale om seniorpolitik i kommune

Socialt kapitel (Forhandlingsfællesskabet)
Rammeaftale om det sociale kapitel

Supplerende pension – kommune (Forhandlingsfællesskabet) 
Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension

Tele- og hjemmearbejde - kommune (Forhandlingsfællesskabet)
Rammeaftale om tele- og hjemmearbejde

Tele- og hjemmearbejde - region (Forhandlingsfællesskabet)
Rammeaftale om tele- og hjemmearbejde

Tidsanvendelse, (fælles)tillidsrepræsentanters (Forhandlingsfællesskabet)
Protokollat vedrørende vilkår for (fælles)tillidsrepræsentanternes tidsanvendelse i forbindelse med hvervets udførelse

Tidsbegrænset ansættelse - kommune (Forhandlingsfællesskabet)
Rammeaftale af 28. april 2009 om tidsbegrænset ansættelse

Tillidsrepræsentanter, tillæg til – kommune (Forhandlingsfællesskabet)
Protokollat om aflønning af tillidsrepræsentanter

Tillidsrepræsentanter og SU – kommune (Forhandlingsfællesskabet)
Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

Tillidsrepræsentanter og SU – region (Forhandlingsfællesskabet)
Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

Tjenestefrihed uden løn - kommune (Forhandlingsfællesskabet)
Aftale om tjenestefrihed til nærmere afgrænsede formål

Tjenestefrihed uden løn- region (Forhandlingsfællesskabet)
Aftale om tjenestefrihed til nærmere afgrænsede formål

Tjenestemandsansatte bibliotekarer (Pdf)
Aftale for tjenestemandsansatte bibliotekarer

Tjenestemandspensionsregulativ – region (Forhandlingsfællesskabet)

Tjenestemandspensionsregulativ – kommune (Forhandlingsfællesskabet)

Tjenestemandsregulativ – region (Forhandlingsfællesskabet)

Tjenestemandsregulativ – kommune (Forhandlingsfællesskabet)

Tjenestemænd, hovedaftale – region (Forhandlingsfællesskabet)
Hovedaftale af 20. juni 2008 om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler om udøvelse af forhandlingsret i øvrigt for tjenestemænd ansat i regionerne

Transportgodtgørelse – kommune (Forhandlingsfællesskabet)
Aftale om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser samt forsikringsdækning ved tjenesterejser i udlandet

Transportgodtgørelse - region (Forhandlingsfællesskabet)
Aftale om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser samt forsikringsdækning ved tjenesterejser i udlandet

Trivsel og sundhed – kommune (Forhandlingsfællesskabet)
Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne

Trivsel og sundhed – region (Forhandlingsfællesskabet)
Aftale om trivsel og sundhed

Åremålsansættelse – kommune (Forhandlingsfællesskabet)
Rammeaftale om åremålsansættelse - KL

Åremålsansættelse – region (Forhandlingsfællesskabet)
Rammeaftale om åremålsansættelse - RLTN

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}