Overenskomster og aftaler i staten

Del artikel:

Her finder du overenskomster, aftaler og vejledninger, som gælder for statsligt ansatte DM-medlemmer.

Ansættelsesformernes anvendelse (Retsinformation)
Cirkulære nr 210 af 11/12/2000 om anvendelse af tjenestemandsansættelse i staten og folkekirken

Arbejdstid (Retsinformation)
Cirkulære nr 9550 af 05/07/2021 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden

Barsel, adoption og omsorgsdage (Retsinformation)
Cirkulære nr 9344 af 18/05/2021

Aftale om forbedring af barselsvilkårene for ph.d.-stipendiater og tilføjelse af retskrav for adjunkter (Medarbejder- og Kompetencestyrelsen)
Cirkulære nr 9764 af 05/10/2021

Barselsvejledning (Moderniseringsstyrelsen)Barselsvejledning, april 2012

Bibliotekarer (tj.m. i staten) Cirkulære om organisationsaftale for nyt lønsystem for bibliotekarer, afdelingsbibliotekarer mv. ansat på tjenestemands- og tjenestemandslignende vilkår

Censorvederlag (Retsinformation)
Cirkulære nr 12407 af 17/01/2001

Chefløn (Retsinformation)
Cirkulære nr 9656 af 10/07/2019

Decentrale arbejdstidsaftaler i staten (Retsinformation)
Cirkulære nr 151 af 06/10/1999 om decentrale arbejdstidsaftaler

Deltidsdirektivet (Retsinformation)
Cirkulære nr 134 af 02/09/1999

Distancearbejde (Retsinformation)
Cirkulære nr 9541 af 06/07/2005

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Uddannelses- og Forskningsministeriet (Retsinformation)
Cirkulære nr 9271 af 16/03/2022

Ferie (Retsinformation)
Cirkulære om ferieaftalen, nr 10180 af 18/12/2019

Flyttegodtgørelse (Retsinformation)
Cirkulære nr 9369 af 25/06/2020

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager (Retsinformation)
Cirkulære om tjenestefrihed af familiemæssige årsager 
Cirkulære nr 9375 af 29/04/2019

Gruppelivsordning (Retsinformation)
Cirkulære nr 9434 af 15/06/2018 om gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Hovedaftale (Retsinformation)
Cirkulære nr 6471 af 24/06/1991 om hovedaftale med AC-organisationerne

Højskolelærere og –ledere – ansættelsesvilkår (Retsinformation)
Bekendtgørelse nr 140 af 10/02/2016 om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler

Introduktionsstillinger
Cirkulære nr 9339 af 28/06/2013 om ansættelsesvilkår for akademikere i introduktionsstillinger i staten (Retsinformation)

Kompetencefonden (Retsinformation)
Cirkulære nr 9839 af 18/10/2021

Kompetenceudvikling (Retsinformation)
Cirkulære nr 10128 af 11/12/2019

Kontraktansættelse af chefer (Retsinformation)
Cirkulære nr 9972 af 24/11/2021

Konvertering af over-/merarbejde, arbejdstidsbestemte ydelser m.v. til faste tillæg (Retsinformation)
Cirkulære nr 18 af 26/01/1996

Kunstnerisk videnskabeligt personale (Retsinformation)
Bekendtgørelse nr 1123 af 22/08/2018

Lektorbedømmelsesvederlag (esdhweb.ucl.dk) 
Vederlag til medlemmer af lektorbedømmelsesudvalg og docentbedømmelsesudvalg ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Nyt lønsystem for bibliotekarer, afdelingsbibliotekarer mv. ansat på tjenestemands- og tjenestemandslignende vilkår (Retsinformation)
Cirkulære om organisationsaftale for nyt lønsystem for bibliotekarer, afdelingsbibliotekarer mv. ansat på tjenestemands- og tjenestemandslignende vilkår 

Nyt lønsystem (Retsinformation)
Cirkulære nr 9297 af 15/05/2014 om aftale om lærere ansat på tjenestemands- og tjenestemandslignende vilkår ved en række videregående uddannelsesinstitutioner (Akademikernes forhandlingsområde) 

Overenskomst for Akademikere i staten (pdf)
Cirkulære af 20. december 2021

Overenskomstdækning af pensionerede (Retsinformation)
Cirkulære af 11. maj 2022. Medst.nr. 028-22 aftale om overenskomstdækning af pensionerede indgået i forlængelse af OK21 forliget mellem Medst. og AC, OAO, CO10 og LC. 

Pensionsbidrag (Retsinformation)
Cirkulære nr 9407 af 29/06/2006 om efterregulering af pensionsbidrag for ansatte, der har fået reguleret lønnen under ferie mv.

Ph.d.-bekendtgørelsen (Retsinformation)
Bekendtgørelse nr 1039 af 27/08/2013  om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Private seminarier m.v. – ansættelsesvilkår (Retsinformation)
Bekendtgørelse nr 522 af 18/06/1992 om ansættelsesvilkår for tjenestemandslignende ansatte ved erhvervsskoler, skolehjem, private seminarier, handelshøjskoler, handelshøjskoleafdelinger og teknika

Samarbejdsudvalg (Retsinformation)
Cirkulære nr 9944 af 18/11/2021 om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Senior- og fratrædelsesordninger

Socialt kapitel (Job på særlige vilkår) (Retsinformation)
Cirkulære nr 25022 af 14/06/1997 om lokale aftaler om job på særlige vilkår (Socialt Kapitel)

Tillidsrepræsentanter i staten mv. (Retsinformation)
Cirkulære nr 10011 af 08/12/2021

Timelønnet undervisning – "Timelønscirkulæret" (Retsinformation)
Cirkulære nr 12407 af 17/01/2001 om timelønnet undervisning samt cirkulære om censorvederlag

Tjenestemandsloven (Retsinformation)
Bekendtgørelse nr 511 af 18/05/2017 af lov om tjenestemænd

Tjenestemandspensionsloven (Retsinformation)
Bekendtgørelse nr 510 af 18/05/2017 af lov om tjenestemandspension

Tjenesterejseaftalen (Retsinformation)
Cirkulære nr 9842 af 19/10/2021 om Tjenesterejseaftalen

Tjenesterejser (Retsinformation)
Cirkulære nr 9043 af 13/01/2022 om satsregulering pr. 1. januar 2022 for tjenesterejser

Ytringsfrihed (Retsinformation)
Vejledning  nr. 10062 af 28/10/2016 om offentligt ansattes ytringsfrihed

Åremålsansættelse (Retsinformation)
Cirkulære nr. 9358 af 19/04/2016 om åremålsansættelse

Åremål, forlængelse (Retsinformation)
Cirkulære nr. 9836 af 19/12/2003 om aftale om forlængelse af åremålsansættelse og genbesættelse på åremål

Stillingsstruktur

Arkitekt-, design- og konservatorområdet - stillingsstruktur (Retsinformation)
Bekendtgørelse nr 962 af 24/08/2015 om stillingsstruktur for kunstnerisk og videnskabeligt personale ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus samt Designskolen Kolding

Arkiver, biblioteker og museer mv. (institutioner under Kulturministeriet) - stillingsstruktur (Retsinformation)
Cirkulære nr 9843 af 05/11/2021 om ansættelse af videnskabelige medarbejdere ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet

Forsvarsakademiet (pdf)
Direktiv vedrørende stillingsstruktur for civilt ansatte forskere med og uden undervisningspligt samt civilt ansatte akademiske lærere ved Forsvarsakademiet

GEUS - stillingsstruktur (Retsinformation)
Cirkulære nr 9892 af 05/11/2021  om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved de Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grøndland (GEUS)

Musikkonservatorierne - stillingsstruktur - (Retsinformation)
Cirkulære nr 9084 af 04/02/2022  om Stillingsstruktur for kunstnerisk videnskabeligt personale ved musikkonservatorierne under kulturministeriet

Professionshøjskoler, erhvervsakademier og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - stillingsstruktur (Retsinformation)
Bekendtgørelse nr 1458 af 24/06/2021 om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Sektorforskningsinstitutioner og GEUS - stillingsstruktur –  (Retsinformation)

Cirkulære nr 9885 af 04/11/2021 om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutionerne

Universiteter m.v. - stillingsstruktur (Retsinformation)
Cirkulære nr 1443 af 11/12/2019 om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}