Til indhold

OK21: Den endelige udgave af statsoverenskomsten er klar - særligt for universiteter m.v.

Forhandling
© Foto: Nik Macmillan Yxemfqipr / Unsplash
Af Anna Dalsgaard

Statsoverenskomsten er nu underskrevet og udkommet i den endelige udgave. Vi opsummerer, hvilke ændringer du skal være opmærksom på.

De nye offentlige overenskomster har været lidt længe undervejs, og nu er overenskomsten for statens område kommet. Vi giver dig overblikket over, hvilke ændringer du skal være opmærksom på.

Generelle lønstigninger

De generelle lønstigninger falder på følgende tidspunkter i perioden:

 1. april 2021
 2. oktober 2021
 3. april 2022
 4. oktober 2022
 5. april 2023
 6. oktober 2023

De generelle lønstigninger følger de stigninger, der er aftalt i overenskomstforliget, men de helt præcise stigninger afhænger af, hvordan reguleringsordningen påvirker stigningerne.

Her kan du læse mere om hvordan reguleringsordningen virker

I den nye overenskomst forhøjes sluttrinnet for bachelorer fra trin 5 til trin 6. Ændringen træder i kraft 1. april 2022. Det betyder, at bachelorer, der pr. 1. april 2022 eller derefter opfylder anciennitetskravet om 1 år på trin 5, rykker fra trin 5 til 6.  Det gælder uanset om ancienniteten er optjent før 1. april 2022.

Forhøjelse af pension af rådighedstillægget til fuldmægtige m.fl.

Pensionsprocenten på rådighedstillæg til fuldmægtige m.fl. hæves med 3,5 pct. til 12,5 pct. Ændringen træder i kraft 1. april 2022.

Inspiration til introforløb for nyuddannede

Der er i overenskomstens bestemmelser om kompetenceudvikling tilføjet nye særlige forpligtelser overfor nyuddannede akademikere, som handler om introforløb med fokus på overgangen fra studie- til arbejdsliv og introduktion til arbejdspladsen, opgaver og ansvar.

Tillidsrepræsentantens adgang til lønoplysninger

Der er i overenskomstens bestemmelser om forhandlingssystemet tilføjet en præcisering af, at tillidsrepræsentanten i forbindelse med de årlige lønforhandlinger skal have mulighed for at få relevante lønoplysninger for de personer, som han eller hun repræsenterer, herunder en liste over de ansatte. Hvis der ikke er en tillidsrepræsentant på arbejdspladsen, skal organisationen (DM) have mulighed for at få lønoplysningerne. Lønoplysningerne kan fx indeholde oplysninger om medarbejderens navn, stillingsbetegnelse, ansættelsestidspunkt, lønindplacering samt centralt og lokalt aftalte tillæg.

Bestemmelsen om udlevering af lønoplysninger til tillidsrepræsentanten gælder også for ansatte som special- og chefkonsulent i henhold til overenskomsten og for professorer.

Tillæg til lektorer i forfremmelsesprogram ved universiteterne

For lektorer/seniorforskere, der indgår i det nye forfremmelsesprogram til professor i universiteternes stillingsstruktur, er der aftalt et tillæg på 50.632,08 kroner om året (aktuelt beløb), som ydes ud over lektortillægget.

Denne del af aftalen gælder kun for universiteterne og trådte i kraft 1. april 2021.

Barsel for forskere i tidsbegrænsede ansættelser

Barselsvilkårene for forskere i tidsbegrænsede stillinger er forbedret, så ansatte, der er på barsel, fremover forbliver i ansættelsen med de lønrettigheder, der følger af statens barselsaftale. Hvis ansættelsesperioden er sat til udløb under barsels- eller adoptionsorlov, forlænges ansættelsen således i den resterende orlovsperiode. Ansættelsen forlænges endvidere med den tid, som den ansatte har holdt orlov inden det planlagte udløb. Aftalen er trådt i kraft 1. april 2021, og gælder bredt på de højere uddannelses- og forskningsinstitutioner for tidsbegrænsede forskerstillinger, hvor der samtidig er retskrav på forlængelse af ansættelsen ved barsel mv.

Læs mere om aftalen
Sådan kan du være opmærksom på konsekvensen af MEDST’s lange implementeringstid

Universitetsansat

Forhøjelse af tillæg til lektorer, seniorforskere og seniorrådgivere

Udover de generelle lønstigninger, får lektorer, seniorforskere, projektseniorforskere og seniorrådgivere ved de højere uddannelses- og forskningsinstitutioner en stigning i det generelle tillæg,  således at tillægget herefter 8.476,57 kroner (aktuelt beløb) om måneden.

Ny aftale om seniorbonus

Der er aftalt en ny ordning, som indfører ret til seniorbonus for seniorer i staten. Ordningen betyder, at

 • Ansatte fra og med det kalenderår, hvor de fylder 62 år, har ret til en årlig seniorbonus på 0,8 pct. af den sædvanlige årsløn
 • Seniorbonussen efter den ansattes eget valg kan konverteres til 2 seniordage om året eller til et ekstraordinært pensionsbidrag svarende 0,8 pct. af den sædvanlige årsløn
 • Ansatte der ønsker at konvertere seniorbonussen, skal give besked herom senest den 1. oktober året før bonussen ville være kommet til udbetaling

Aftalen træder i kraft 1. april 2022, men det er aftalt, at den ansatte optjener seniorbonus i hele kalenderåret 2022, dvs. fra den 1. januar 2022 til og med den 31. december 2022.

Udbetaling af seniorbonus sker ved førstkommende lønudbetaling i det efterfølgende kalenderår. Hvis den ansatte fylder 62 år i 2022, sker udbetaling således ved førstkommende lønudbetaling i 2023.

Særligt om muligheden for at konvertere seniorbonus til 2 seniordage årligt

I det cirkulære, som Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har udsendt om seniorbonus fremgår det, at retten til afvikling af seniordage, hvis den ansatte vælger at konvertere seniorbonussen til seniordage, tilsvarende først vil kunne afvikles i kalenderåret efter, de er optjent. Således, at hvis den ansatte fylder 62 år i 2022, kan seniordagene afvikles i 2023.

Denne tolkning er Akademikerne og DM ikke enige i, og der arbejdes på en afklaring mellem parterne omkring den opstående uenighed. Uenigheden går på, om seniordagene kan afvikles i samme kalenderår, som de optjenes eller først i det efterfølgende kalenderår.

Indtil denne uenighed er løst, gælder Medarbejder- og Kompetencestyrelsens fortolkning, som den er udmeldt i cirkulæret, jf. ovenfor. Det betyder, at det er tolkningen i cirkulæret, der er gældende indtil I måtte høre andet fra DM.

Se cirkulære om seniorbonus

Læs også: Fokus på seniorer på din arbejdsplads

Øvrige vigtige resultater

Udover de nævnte lønforbedringer, samt fokus på nyuddannede, TR’s adgang til lønoplysninger og ny aftale om seniorbonus, blev parterne enige om andre vigtige forbedringer, fx:

 • Styrkelse af det lokale samarbejde
 • Mulighed for, at tillidsrepræsentanterne kan få mere tid og dermed bedre muligheder for at varetage TR-hvervet
 • Medarbejderindflydelse på den grønne omstilling på statslige arbejdspladser
 • Styrket seniorindsats
 • Et halvt års sorgorlov til begge forældre ved mistet barn
 • Den statslige kompetencefond bliver videreført
 • Lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø bliver videreført
 • Udvidelse af overenskomstens dækningsområde, så jordemødre, ergoterapeuter, fysioterapeuter fremover er omfattet af den akademiske overenskomst.

Vi vender tilbage med særskilt information om disse elementer, når de implementeres i de forskellige generelle aftaler.

Læs mere om den nye overenskomst

Du kan få mere at vide om de enkelte dele i overenskomsten i artiklen OK21: Særlige forbedringer for de højere uddannelses- og forskningsinstitutioner

Læs også: Grib det grønne håndtag fra OK21

Forhandling
© Foto: Nik Macmillan Yxemfqipr / Unsplash