Til indhold

OK21: Barsel for universitetsforskere i midlertidige ansættelser og forhøjelse af lektortillæg

Bedre barselsregler for midlertidigt ansatte forskere
Medarbejdere, hvis ansættelse er udløbet under barsels- og forældreorlov efter den 1. april 2021, har, med tilbagevirkende kraft, ret til den fulde løn og pension i henhold til statens barselsaftale desuagtet, at de har modtaget barselsdagpenge for perioden. © Klara Kulikova / Unsplash

Forhøjelsen af lektortillæg og barselsresultatet for universitetsforskere i midlertidige ansættelser er endelig kommet ud. Som tillidsrepræsentant skal du være opmærksom på konsekvensen af MEDST’s lange implementeringstid i forhold til barselsforbedringerne.

Ved OK21 sikrede den nye aftale højere tillæg til lektorer og bedre vilkår under barsel og adoption for tidsbegrænsede ansatte videnskabelige medarbejdere med forskningsopgaver, fx ph.d., adjunkt/forsker og post.doc.

Stigninger i generelle tillæg

Den samlede generelle lønstigning bliver på 5,05 procent over den treårige overenskomstperiode.

Derudover får lektorer, seniorforskere, projektseniorforskere og seniorrådgivere ved de højere uddannelses- og forskningsinstitutioner en stigning i det generelle tillæg, som svarer til 2.182 kroner om året i 2012-niveau. 1. april 2021 udgør stillingsstrukturtillægget således 8.476,67 kroner om måneden. 

Du kan læse mere i Cirkulære om protokollat om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter.

Barselsforbedringerne

Forbedringen af barselsvilkårene for ansatte i tidsbegrænsede stillinger betyder, at ansatte, der er på barsel, fremover forbliver i ansættelsen med de lønrettigheder der følger af statens barselsaftale. Hvis ansættelsesperioden er sat til udløb under barsels- eller adoptionsorlov, forlænges ansættelsen således i den resterende orlovsperiode. Ansættelsen forlænges endvidere med den tid, som den ansatte har holdt orlov inden det planlagte udløb.

Tidligere har det været sådan, at udløb af en tidsbegrænset ansættelse under barsels- og adoptionsfravær førte til, at den ansatte mistede retten til løn under barsel og adoption under en del af fraværet og skulle genansættes efter barsels- og adoptionsfraværet.

Hvem er omfattet af de nye regler?

Implementeringsdatoen for de nye vilkår - 1. april 2021 - har betydning for, hvem der er omfattet af forbedringen, og hvem der desværre ikke er. Nedenfor skitseres to eksempler, som kan synliggøre dette:

Eksempel 1

Person 1 går på barsel 1. december 2020, og ansættelsen udløber ved udgangen af februar 2021. Person 1 er derfor ikke ansat den 1. april 2021 og er derved ikke omfattet af barselsresultatet fra OK21. Vedkommende vil - i henhold til de tidligere regler - have ret til 3 måneders genansættelse, når barselsperioden er afsluttet.

Eksempel 2

Person 2 går på barsel 1. december 2020, og ansættelsen udløber ved udgangen af maj 2021. Person 2 er derfor ansat den 1. april 2021 og derved omfattet af barselsresultatet fra OK21. Person 2 har derfor ret til at være ansat i hele barselsperioden og er omfattet af barselsreglerne på det statslige område.

Det afgørende er således, om den barslende er ansat pr. 1 april 2021 eller ej.

Administrative overgangsproblemer

Forbedringen er altså aftalt med virkning fra 1. april 2021, men Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har ikke villet tillade institutionerne at administrere efter overenskomstresultatet, inden resultatet blev udsendt som et cirkulære. 

Som tillidsrepræsentant skal du være opmærksom på, at konsekvensen af Medarbejder- og Kompetencestyrelsens lange implementeringstid er, at universiteterne ikke kan få barselsrefusion, men at dette er uden betydning for de medarbejdere, som måtte være kommet i klemme.

Medarbejdere, hvis ansættelse er udløbet under barsels- og forældreorlov efter den 1. april 2021, har, med tilbagevirkende kraft, ret til den fulde løn og pension i henhold til statens barselsaftale desuagtet, at de har modtaget barselsdagpenge for perioden.

Det er universiteternes ansvar og opgave at sikre dette.

Aftalen er udmøntet i Cirkulære om aftale om forbedring af barselsvilkårene for ph.d.-stipendiater og tilføjelse af retskrav for adjunkter.

Bedre barselsregler for midlertidigt ansatte forskere
Medarbejdere, hvis ansættelse er udløbet under barsels- og forældreorlov efter den 1. april 2021, har, med tilbagevirkende kraft, ret til den fulde løn og pension i henhold til statens barselsaftale desuagtet, at de har modtaget barselsdagpenge for perioden. © Klara Kulikova / Unsplash