Til indhold

Universitetsansat

Når du bliver ansat som underviser og forsker på et af de danske universiteter, er grundlaget for din ansættelse og din løn reguleret i AC-overenskomsten og stillingsstrukturen.

De vigtigste regler og aftaler, som tilsammen udgør rammerne for din løn og dine ansættelsesvilkår generelt, er overenskomsten for akademikere i staten eller AC-overenskomsten og stillingsstrukturen. 

Overenskomsten, som er aftalt mellem DM og staten, fastlægger blandt andet din basisløn, din arbejdstid, din ret til pension og dine vilkår ved afskedigelse.

Stillingsstrukturen, som er fastlagt i en bekendtgørelse, beskriver, hvilke stillingskategorier du kan blive ansat i, fx adjunkt, lektor eller professor, hvilke krav der knytter sig til de forskellige stillingskategorier, og hvordan man kvalificerer sig til dem.

Der er særlige regler, hvis du bliver ansat som undervisningsassistent i henhold til Finansministeriets timelønscirkulære eller som ekstern lektor, hvor grundlaget er Aftale om eksterne lektorer ved universiteter m.fl.

AC-overenskomsten anvendes således ikke i forbindelse med ansættelser på timeløn.

 • Løn og tillæg

  Er du ansat som videnskabelig assistent, adjunkt, post.doc., lektor, forsker, seniorforsker, seniorrådgiver, studieadjunkt, studielektor eller professor MSO, følger din basisløn AC-overenskomstens lønskalaer. Ud over basislønnen har du ret til et centralt aftalt tillæg, som afhænger af, hvilken stillingstype du bliver ansat i. Via din tillidsrepræsentant har du mulighed for at forhandle yderligere individuelle kvalifikations- og funktionstillæg.

  Er du ansat som professor, følger du også overenskomstens vilkår, bortset fra at lønnen fastsættes på niveau med tjenestemandsskalaens lønramme 37 eller 38. Professorer kan også forhandle yderligere individuelle tillæg og forhandler i udgangspunktet for sig selv, men kan dog vælge at overlade forhandlingerne til den lokale tillidsrepræsentant eller DM.

  Er du ansat som ph.d.-stipendiat, følger du også AC-overenskomstens lønskala, og der er aftalt et centralt tillæg.

  Timelønsansatte undervisningsassistenter eller eksterne lektorer følger ikke AC-overenskomsten.

  Se basisløn og faste tillæg på dit område

  Se lønramme 37 og 38 i Finansministeriets lønoversigt

 • Pension

  Når du bliver ansat, får du som udgangspunkt en overenskomstmæssig fastlagt pension, som din arbejdsgiver indbetaler til AkademikerPension. Pensionen udgør en fast procentdel af din løn og reguleres ved overenskomstforhandlingerne.

  Dine faste tillæg og dine individuelle tillæg er også pensionsgivende, bortset fra det centralt aftalte ph.d.-tillæg.

 • Stillingsstruktur og stillingskategorier

  For universiteterne er en afgørende del af rammerne for din ansættelse fastlagt i en stillingsstruktur, som gælder for alle videnskabelige medarbejdere på universiteterne i Danmark.

  Stillingsstrukturerne regulerer primært, hvilke stillingskategorier du kan blive ansat i, men fastlægger fx også regler for varigheden af en ansættelse og bedømmelsesprocedurer.
  Der er desuden knyttet et centralt aftalt løntillæg til de enkelte stillingskategorier.

  Stillingsstrukturerne har også til formål at sætte rammerne for den karrierevej, du har mulighed for at tage, når du er ansat som videnskabelig medarbejder på et universitet, fx fra adjunkt til lektor og eventuelt professor.

  Se stillingsstrukturen

 • Arbejdstid

  Din gennemsnitlige arbejdstid er fastsat til 37 timer om ugen ifølge AC-overenskomsten.

  For universitetsområdet er der fastsat en undtagelsesbestemmelse om, at man kun kan tale om merarbejde, hvis det er pålagt, og hvis både det normale arbejde og det pålagte merarbejde er kontrollabelt. Da det i udgangspunktet er arbejdsgivernes opfattelse, at forskning – og til dels også forberedelse af undervisning – ikke er kontrollabelt, er det forbundet med meget store vanskeligheder at få anerkendt merarbejde.

  Hvis du er i tvivl om dine rettigheder i forbindelse med merarbejde, skal du altid kontakte din tillidsrepræsentant eller DM på 38 15 66 00 eller dm@dm.dk.

 • Barsels- og forældreorlov

  Som universitetsansat er du omfattet af statens regler for barsels- og adoptionsorlov. Det vil sige, at du har ret til fuld løn på samme vilkår som andre statsansatte.

  Er du ansat som ph.d.-stipendiat, post.doc, adjunkt eller forsker ved et universitet, gælder særligt, at du har ret til at få din ansættelse forlænget, svarende til den tid du har været fraværende på grund af barsel og adoption. Hvis din ansættelsesperiode er sat til udløb under barsels- eller adoptionsorlov, forlænges din ansættelse i den resterende orlovsperiode.

  Ansættelsen forlænges endvidere med den tid, du har holdt orlov inden det planlagte udløb.

  DM vejleder gerne om de overordnede retningslinjer for så vidt angår barsel, men hvis du skal have hjælp til udfyldelse af skemaer i forbindelse med barsels- og forældreorlov henviser vi til Udbetaling Danmark, der administrerer barselsdagpengene i Danmark.