Til indhold

Leder på undervisningsområdet

Ved overenskomstforhandlingerne i 2018 blev der aftalt nye chefaftaler på undervisningsområdet. Aftalerne dækker chefer på uddannelsesinstitutioner under henholdsvis Uddannelses- og Forskningsministeriets område og Uddannelsesministeriets område. Aftalerne træder i kraft 1. januar 2019.

Om aftalernes indhold

Aftalerne dækker professionshøjskoler, erhvervsakademier, Medie- og Journalisthøjskolen og de maritime uddannelsesinstitutioner samt gymnasier, erhvervsskoler og voksenuddannelsescentre.

Med aftalerne udvides DM’s forhandlingsret til en række nye områder, således at DM fremover også har forhandlingsret for ledere ved erhvervsakademier, gymnasier, erhvervsskoler og voksenuddannelsescentrene.

Aftalerne indfører et helt nyt ansættelsesgrundlag, som bl.a. indeholder en ny model for lønforhandling og mulighed for at aftale særlige vilkår ved fratræden.

De to nye aftaler omfatter alle chefstillinger med personaleledelse, dvs. lige fra institutionens øverste niveau som rektor og direktør til de nederste niveauer som fx uddannelsesledere.

Allerede ansatte kan vælge at overgå til de nye regler efter individuel aftale, eller vælge at bevarer ansættelse efter de nuværende regler.

DM anbefaler, at medlemmer søger rådgivning i DM både i forbindelse med nyansættelser og ved eventuel aftale om overgang til de nye regler.

Læs også: Lønstatistik for ledere i staten på undervisningsområdet

Q&A om de nye chefaftaler

Vi har samlet de hyppigste spørgsmål og overvejelser i forbindelse med overgang til de nye chefaftaler.

Lønvilkår

Med de nye regler indføres en ny måde at forhandle og sammensætte lønnen på.

Tidligere bestod lønnen af en centralt aftalt grundløn/lønramme, og der kunne herudover forhandles om individuelle tillæg samt resultatløn og engangsvederlag. Forhandling af lønnen mv. var i vid udstrækning underlagt central styring og begrænset af cheflønspuljer.

Med de nye chefaftaler er der ikke længere en centralt aftalt grundløn/lønramme, og aftaler om tillæg vil ikke længere være reguleret af cheflønspuljer. Fremover aftales blot en samlet løn, ligesom der også kan aftales resultatbarede lønordninger.

Når hele lønnen fremover skal forhandles lokalt og under større frihedsgrader vil det betyde, at de lokale forhold på institutionen og dine individuelle kompetencer vil få en større og mere synlig position i lønforhandlingen.  

Det forudsættes i de nye chefaftaler, at lønnen forhandles mellem den enkelte chef og arbejdsgiver.

Fratrædelsesvilkår

De nye aftaler indeholder rammer aftale om fratrædelsesvilkår, som er bedre end de vilkår, der findes i de nuværende chefaftaler på undervisningsområdet. Der gælder forskellige vilkår for institutionens øverste chef og øvrige chefer.

  Opsigelsesvarsel (arbejdsgiver) Fratrædelsesgodtgørelse
Øverste chef

Funktionærlovens regler om opsigelsesvarsel er gældende.

Opsigelsesvarslet er forlænget med 3 måneder de første 2 år, og herefter med 6 måneder.

Funktionærlovens almindelige regler om fratrædelsesgodtgørelse er gældende.

Herudover kan aftales, at der ydes en fratrædelsesgodtgørelse på op til 9 måneders løn ved uansøgt afsked, som ikke skyldes chefens væsentlige misligholdelse.

Øvrige chefer

Funktionærlovens regler om opsigelsesvarsel er gældende.

Der kan aftales et forlænget opsigelsesvarsel på op til 6 måneder.

Funktionærlovens almindelige regler om fratrædelsesgodtgørelse er gældende.

Herudover kan aftales, at der ydes en fratrædelsesgodtgørelse på op til 3 måneders løn ved uansøgt afsked, som ikke skyldes chefens væsentlige misligholdelse.

Øvrige vilkår

Ansættelse efter de nye aftaler kan ske varigt eller som tidsbegrænset ansat på vilkår i henhold aftalen åremål i staten.

Som ansat efter de nye aftaler er du omfattet af de generelle aftaler i staten om fx ferie, barsel, omsorgsdage, børns sygedage, senior- og fratrædelsesordninger m.fl.

Personlig rådgivning

Som medlem af DM er du altid velkommen til at henvende dig til DM’s lederteam for personlig rådgivning, og vi opfordrer dig til at bruge os ved forberedelse af forhandling, eller hvis du ønsker rådgivning om overgang til de nye aftaler.

Læs mere
; ;