Gå til sidens indhold

Aftaler og kontrakter

Når du som selvstændig eller freelancer skal indgå en aftale med en kunde om levering af en ydelse, kan du bruge DM's vejledende standardkontrakter til inspiration.

Overvej de punkter, der er nævnt i de nedenstående kontrakter, i forhold til den ydelse, du skal levere. Skriv den igennem eller brug den som den er.

Husk, at det er et vejledende paradigme for konsulent- og samarbejdsaftaler. Der kan være elementer, der er irrelevante for din opgave og ligeledes nogle, det vil være relevant at aftale i den givne situation, som ikke er nævnt.

Standardkontrakt for konsulentydelser (WORD)
Standardkontrakt for samarbejdsaftaler (WORD)

Kontakt DM på 38 15 66 00 eller dm@dm.dk, hvis du er i tvivl om noget i forhold til kontrakterne.

 • Elementer i aftale om freelancearbejde

  1. Virksomhedens navn og adresse

  2. Den ansattes titel, navn og adresse, cpr-nummer

  3. Arbejdets eller arbejdsopgavens art

  Arbejdet eller arbejdsopgaven skal beskrives og specificeres på en sådan måde, at der ikke senere opstår tvivl om, hvorvidt opgaven er løst og kontrakten dermed opfyldt. Der kan være tale om angivelse af såvel kvalitative som kvantitative kravspecifikationer, ligesom der kan være bestemmelser om rapportering om fremdrift i arbejdet, særligt hvis der er tale om en større opgave, og endelig godkendelse af det færdige produkt.

  Hvis der er tale om, at den ansatte skal deltage i møder undervejs under arbejdet med opgaven, foretage rejser eller lignende, bør det anføres.

  Det kan være praktisk at aftale, hvordan og i hvilken form det færdige produkt skal afleveres.

  4. Stedet hvor arbejdet udføres

  Der vil typisk være tale om, at arbejdsstedet enten anvises af arbejdsgiveren eller at arbejdet udføres i eller fra den ansattes hjem/kontor - eller både og.

  5. Tidsrummet, hvor arbejdet eller arbejdsopgaven udføres

  Arbejdsopgaver kan være tidsfastsatte til at skulle udføres på bestemte dage, i bestemte uger eller i på forhånd fastsatte perioder med angivelse af det timetal, som ansættelsen omfatter.

  Det kan også være aftalt, at man får et bestemt antal timer for at udføre en opgave og en deadline for, hvornår den skal afleveres.

  Hvis der er tale om en arbejdsopgave, der aflønnes med et samlet honorar, vil der typisk i kontrakten være fastsat et tidspunkt for, hvornår opgaven påbegyndes og hvornår den skal afleveres.

  6. Løn/honorar

  Størrelsen på den aftalte løn pr. time/dag/uge/måned skal anføres sammen med en bestemmelse om udbetalingstidspunktet, f.eks. den sidste hverdag i måneden eller umiddelbart efter opgavens afslutning.

  Når lønnen er aftalt som et samlet honorar, kan det enten aftales, at hele honoraret udbetales, når opgaven er afsluttet eller - specielt hvis det er større opgaver - at honoraret udbetales løbende mens der arbejdes på opgaven, månedsvis eller f.eks. efter på forhånd aftalte rapporteringer.

  7. Feriepenge

  Hvis der er tale om lønmodtagerarbejde, og der er aftalt løn pr. time/dag/måned er arbejdsforholdet omfattet af Ferieloven og der skal indbetales feriegodtgørelse - 12,5 % - til feriekonto. Hvis betalingen er aftalt som et fast honorar, bør det aftales i kontrakten, at der udover honoraret indbetales feriegodtgørelse til Feriekonto.

  8. Opsigelse af eller ændringer i kontrakten

  Det anbefales, at det aftales, på hvilke vilkår og under hvilke omstændigheder kontrakten enten kan opsiges eller ændres.

  Hvis der ikke er bestemmelser om opsigelse af kontrakten, vil begge parter være bundet af den, medmindre der er tale om væsentlig misligholdelse fra en af parterne. Man kan skrive ind i kontrakten, hvad parterne anser for væsentlig misligholdelse, f.eks. manglende betaling af aftalt løn/honorar, utilfredsstillende rapportering om opgavens udførelse o.lign.

  Hvis kontrakten annulleres af virksomheden uden at det skyldes forhold som den ansatte bærer ansvaret for, vil virksomheden være forpligtet til at betale den løn eller det honorar, der er aftalt.

  9. Ophavsrettigheder/videreudnyttelse

  Kontrakter vil normalt indeholde en bestemmelse om, at ophavsretten til resultatet af det arbejde der udføres, overdrages til arbejdsgiveren.

  Det er vigtigt at være opmærksom på, om der skal være bestemmelser i kontrakten om betaling for videreudnyttelse.

  10. Udgiftsdækning

  Det skal her aftales, hvilke udgifter i forbindelse med opgavens udførelse, der afholdes af arbejdsgiveren - og på hvilket niveau. Det kan dreje sig f.eks. om fotokopiering, udgifter til telefon eller anden kommunikation, rejseudgifter, hotelophold og andre udgifter under rejser.

  11. Tvister

  Det kan være praktisk at have bestemmelser om, på hvilken måde tvister i relation til kontrakten løses.

  En almindelig formulering er:
  Tvivlsspørgsmål om tolkningen af aftalen og andre tvister skal søges afklaret af parterne.

  Kan løsning ikke opnås, afgøres tvister af en af Det Danske Voldgiftsinstitut etableret voldgiftsret. Tvisten afgøres i overensstemmelse med gældende ret og under anvendelse af ”Regler for behandling af sager ved Den Almindelige Voldgiftsret i Danmark”. Voldgiftsrettens afgørelse er endelig bindende.

  12. Underskrifter

  Dato og underskrift - virksomhed

  Dato og underskrift - den ansatte

 • Bekræftelse på aftale om freelancearbejde - lønmodtager

  Hvis man indgår mundtlig aftale om udførelse af et stykke arbejde, men der ikke udfærdiges en egentlig kontrakt, kan man sende en aftalebekræftelse til arbejdsgiveren, hvori man bekræfter indholdet af den mundtlige aftale, der er indgået. Når arbejdet er udført, sender man en lønopgørelse til arbejdsgiveren. Heri anfører man, hvor mange timer man har arbejdet, den aftalte timeløn, udgifter man har haft til transport og andre udlæg samt de oplysninger der skal til for at lønnen kan udbetales: cpr-nummer, skatteoplysninger og bankoplysninger.

  En bekræftelse af en aftale om udførelse af lønmodtagerarbejde kan indeholde følgende:

  Virksomhedens navn
  Att. Kontaktperson
  Adresse

  Jeg bekræfter hermed vores mundtlige aftale om

  • Specifikation af hvad det er for en opgave, der skal løses
  • Hvor og hvornår opgaven skal udføres, evt. deadline for aflevering af det aftalte produkt
  • Den aftalte timemæssige ramme for udførelse af opgaven, evt. et anslået tidsforbrug
  • Den aftalte timeløn, betaling af transportomkostninger og andre udgifter relateret til opgavens udførelse

  Der betales feriegodtgørelse til Feriekonto i henhold til Ferieloven. Der trækkes A-skat og Arbejdsmarkedsbidrag.

  Hvis aftalen annulleres af virksomheden, uden at det skyldes forhold, som jeg bærer ansvaret for, forfalder det fulde beløb til udbetaling, medmindre der aftales nye vilkår

  Med venlig hilsen

  Underskrift

  Dato

  Navn
  Adresse
  Telefon/Telefax
  E-mail

 • Bekræftelse på aftale om honorararbejde

  Hvis man indgår en mundtlig aftale om udførelse af honorararbejde, men der ikke udfærdiges en egentlig kontrakt, kan man sende en aftalebekræftelse til opdragsgiveren, hvori man bekræfter indholdet af den mundtlige aftale, man har indgået. Når arbejdet er udført, sender man en lønopgørelse til arbejdsgiveren. Heri anfører man det aftalte honorar, de udgifter man har haft til transport og til andre udlæg samt de oplysninger, der skal til for at lønnen kan udbetales: cpr-nummer og bankoplysninger m.v.

  En bekræftelse af en aftale om udførelse af honorararbejde kan indeholde følgende:

  Virksomhedens navn
  Att. Kontaktperson
  Adresse

  Jeg bekræfter hermed vores mundtlige aftale om
  Specifikation af hvad der er for en opgave, der skal løses
  Hvor og hvornår opgaven skal udføres, evt. deadline for aflevering af det aftalte produkt
  Det aftalte honorar
  Betaling af transportomkostninger eller andre udgifter i forbindelse med opgavens udførelse

  Honoraret udbetales som B-indkomst.

  Hvis aftalen annulleres af virksomheden, uden at det skyldes forhold, som jeg bærer ansvaret for, forfalder det fulde beløb til betaling, medmindre der aftales nye vilkår.

  Med venlig hilsen

  Underskrift

  Dato

  Navn
  Adresse
  Telefon/Telefax
  E-mail