Elementer i freelanceaftale

Del artikel:

Når du som selvstændig eller freelancer skal indgå en aftale med en kunde om levering af en ydelse, kan du bruge DM's vejledende standardkontrakter til inspiration.

Overvej de punkter, der er nævnt i de nedenstående kontrakter, i forhold til den ydelse, du skal levere. Skriv den igennem eller brug den som den er.

Husk, at det er et vejledende paradigme for konsulent- og samarbejdsaftaler. Der kan være elementer, der er irrelevante for din opgave og ligeledes nogle, det vil være relevant at aftale i den givne situation, som ikke er nævnt.

Kontakt DM på 38 15 66 00 eller dm@dm.dk, hvis du er i tvivl om noget i forhold til kontrakterne.

1. Virksomhedens navn og adresse

2. Den ansattes titel, navn og adresse, cpr-nummer

3. Arbejdets eller arbejdsopgavens art

Arbejdet eller arbejdsopgaven skal beskrives og specificeres på en sådan måde, at der ikke senere opstår tvivl om, hvorvidt opgaven er løst og kontrakten dermed opfyldt. Der kan være tale om angivelse af såvel kvalitative som kvantitative kravspecifikationer, ligesom der kan være bestemmelser om rapportering om fremdrift i arbejdet, særligt hvis der er tale om en større opgave, og endelig godkendelse af det færdige produkt.

Hvis der er tale om, at den ansatte skal deltage i møder undervejs under arbejdet med opgaven, foretage rejser eller lignende, bør det anføres.

Det kan være praktisk at aftale, hvordan og i hvilken form det færdige produkt skal afleveres.

4. Stedet hvor arbejdet udføres

Der vil typisk være tale om, at arbejdsstedet enten anvises af arbejdsgiveren eller at arbejdet udføres i eller fra den ansattes hjem/kontor - eller både og.

5. Tidsrummet, hvor arbejdet eller arbejdsopgaven udføres

Arbejdsopgaver kan være tidsfastsatte til at skulle udføres på bestemte dage, i bestemte uger eller i på forhånd fastsatte perioder med angivelse af det timetal, som ansættelsen omfatter.

Det kan også være aftalt, at man får et bestemt antal timer for at udføre en opgave og en deadline for, hvornår den skal afleveres.

Hvis der er tale om en arbejdsopgave, der aflønnes med et samlet honorar, vil der typisk i kontrakten være fastsat et tidspunkt for, hvornår opgaven påbegyndes og hvornår den skal afleveres.

6. Løn/honorar

Størrelsen på den aftalte løn pr. time/dag/uge/måned skal anføres sammen med en bestemmelse om udbetalingstidspunktet, f.eks. den sidste hverdag i måneden eller umiddelbart efter opgavens afslutning.

Når lønnen er aftalt som et samlet honorar, kan det enten aftales, at hele honoraret udbetales, når opgaven er afsluttet eller - specielt hvis det er større opgaver - at honoraret udbetales løbende mens der arbejdes på opgaven, månedsvis eller f.eks. efter på forhånd aftalte rapporteringer.

7. Feriepenge

Hvis der er tale om lønmodtagerarbejde, og der er aftalt løn pr. time/dag/måned er arbejdsforholdet omfattet af Ferieloven og der skal indbetales feriegodtgørelse - 12,5 % - til Feriekonto. Hvis betalingen er aftalt som et fast honorar, bør det aftales i kontrakten, at der udover honoraret indbetales feriegodtgørelse til Feriekonto.

8. Opsigelse af eller ændringer i kontrakten

Det anbefales, at det aftales, på hvilke vilkår og under hvilke omstændigheder kontrakten enten kan opsiges eller ændres.

Hvis der ikke er bestemmelser om opsigelse af kontrakten, vil begge parter være bundet af den, medmindre der er tale om væsentlig misligholdelse fra en af parterne. Man kan skrive ind i kontrakten, hvad parterne anser for væsentlig misligholdelse, fx manglende betaling af aftalt løn/honorar, utilfredsstillende rapportering om opgavens udførelse o.lign. Derudover kan det være en god idé at beskrive, hvilke uforudsete hændelser der kan ophæve (dele af) aftalen (force majeure bestemmelser).

Hvis kontrakten annulleres af virksomheden uden at det skyldes forhold som den ansatte bærer ansvaret for, vil virksomheden være forpligtet til at betale den løn eller det honorar, der er aftalt.

9. Ophavsrettigheder/videreudnyttelse

Kontrakter vil normalt indeholde en bestemmelse om, at brugsretten eller ophavsretten til resultatet af det arbejde der udføres, overdrages til arbejdsgiveren.

Det er vigtigt at være opmærksom på, om der skal være bestemmelser i kontrakten om betaling for videreudnyttelse.

10. Udgiftsdækning

Det skal her aftales, hvilke udgifter i forbindelse med opgavens udførelse, der afholdes af arbejdsgiveren - og på hvilket niveau. Det kan dreje sig f.eks. om fotokopiering, udgifter til telefon eller anden kommunikation, rejseudgifter, hotelophold og andre udgifter under rejser.

11. Tvister

Det kan være praktisk at have bestemmelser om, på hvilken måde tvister i relation til kontrakten løses.

En almindelig formulering er:
Tvivlsspørgsmål om tolkningen af aftalen og andre tvister skal søges afklaret af parterne ved almindelig mægling. Kan løsning ikke opnås, er hver part berettiget til at kræve tvisten afgjort ved de danske domstole.

12. Underskrifter

Dato og underskrift - virksomhed

Dato og underskrift - den ansatte

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje