Del artikel:

Når du som selvstændig eller freelancer skal indgå en aftale med en kunde om levering af en ydelse, kan du bruge DM's vejledende standardkontrakter til inspiration.

Overvej de punkter, der er nævnt i de nedenstående kontrakter, i forhold til den ydelse, du skal levere. Skriv den igennem eller brug den som den er.

Husk, at det er et vejledende paradigme for konsulent- og samarbejdsaftaler. Der kan være elementer, der er irrelevante for din opgave og ligeledes nogle, det vil være relevant at aftale i den givne situation, som ikke er nævnt.

Kontakt DM på 38 15 66 00 eller dm@dm.dk, hvis du er i tvivl om noget i forhold til kontrakterne.

Bekræftelse på aftale om freelancearbejde - lønmodtager

Hvis man indgår mundtlig aftale om udførelse af et stykke arbejde, men der ikke udfærdiges en egentlig kontrakt, kan man sende en aftalebekræftelse til arbejdsgiveren, hvori man bekræfter indholdet af den mundtlige aftale, der er indgået. Når arbejdet er udført, sender man en lønopgørelse til arbejdsgiveren. Heri anfører man, hvor mange timer man har arbejdet, den aftalte timeløn, udgifter man har haft til transport og andre udlæg samt de oplysninger der skal til for at lønnen kan udbetales: cpr-nummer, skatteoplysninger og bankoplysninger.

En bekræftelse af en aftale om udførelse af lønmodtagerarbejde kan indeholde følgende:

Virksomhedens navn
Att. Kontaktperson
Adresse

Jeg bekræfter hermed vores mundtlige aftale om

  • Specifikation af hvad det er for en opgave, der skal løses
  • Hvor og hvornår opgaven skal udføres, evt. deadline for aflevering af det aftalte produkt
  • Den aftalte timemæssige ramme for udførelse af opgaven, evt. et anslået tidsforbrug
  • Den aftalte timeløn, betaling af transportomkostninger og andre udgifter relateret til opgavens udførelse

Der betales feriegodtgørelse til Feriekonto i henhold til Ferieloven. Der trækkes A-skat og Arbejdsmarkedsbidrag.

Hvis aftalen annulleres af virksomheden, uden at det skyldes forhold, som jeg bærer ansvaret for, forfalder det fulde beløb til udbetaling, medmindre der aftales nye vilkår

Med venlig hilsen

Underskrift

Dato

Navn
Adresse
Telefon/Telefax
E-mail

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje