Til indhold

Det er vigtigt, at du stemmer om OK18. DM’s hovedbestyrelse anbefaler et JA!

Hovedbestyrelsen i Dansk Magisterforening har behandlet forligene på de tre offentlige overenskomstområder (stat, regioner og kommuner), og kan enstemmigt anbefale, at du stemmer ja til forligene.

Overenskomsterne indeholder på alle tre områder en række markante resultater, som er opnået på baggrund af et langt og vanskeligt forhandlingsforløb, hvor sammenholdet på tværs i fagbevægelsen har været en helt afgørende faktor for at opnå en aftale:

  • En samlet økonomisk ramme på 8,1 pct. og en udmøntning, der ikke blot sikrer reallønnen, men reallønsstigninger for alle medlemmer samt puljemidler til en række særlige forbedringer for særlige grupper
  • En aftalt lønudvikling i staten på 6,1 pct. og i kommunerne og regionerne på 6,8 pct. over tre år. Det sikrer for alle grupper en reallønsstigning, idet inflationen i perioden skønnes til knap 5 pct.
  • Fjernelse af privatlønsværnet fra reguleringsordningen og dermed sikring af, at lønudviklingen i det offentlige i fremtiden følger udviklingen i det private
  • En overenskomstsikret ret til betalt spisepause for akademikerne i både stat, regioner og kommuner
  • Løft af startlønnen i overenskomsterne, så bachelorer får et tiltrængt løft, og startlønningerne harmoniseres i stat, kommuner og regioner. Det er både en hjælp til de unge, men også en sikring af, at der ikke kommer et lavtlønsområde inden for det akademiske felt
  • Ph.d.-stipendiater i staten får fremover fuld pension af basislønnen, så de ligestilles med øvrige overenskomstansatte. Før fik de kun pension af 85 procent af basislønnen, mens der nu er opnået enighed om, at pensionen beregnes af hele basislønnen
  • En aftale om at overenskomstdække timelønnet undervisning i staten
  • Udvidelse af overenskomstens dækningsområde på selvejeområdet under Uddannelses- og Forskningsministeriets og Undervisningsministeriets område, så også lederne og de administrativt ansatte akademikere er dækket af overenskomsten
  • For chefkonsulenter med personaleansvar er der i staten aftalt en ny stillingskategori, en højere basisløn og særlige fratrædelsesvilkår. 

De tre forlig

Læs om de tre forlig og en gennemgang af samtlige resultater.

Alt om OK18-resultaterne

Der er selvfølgelig også malurt i bægeret. Vi gik ind til forhandlingerne med et ønske om at lande en løsning for alle, men som du ved, lykkedes det på det kommunale område ikke at nå til enighed om en arbejdstidsaftale for folkeskolelærerne. DM vil følge lærernes videre arbejde med at få en forhandlet arbejdstidsaftale og støtte dem i at få et resultat. Først skal lærerne dog selv tage stilling til resultatet i deres egen afstemning.

Der er også elementer i forligene, hvor vi har måttet imødekomme arbejdsgivernes krav for at kunne lande en samlet løsning.

Det gælder fx ændringerne i aftalerne om plustid - mulighed for udvidelse af arbejdstiden - hvor vi har måttet acceptere, at tillidsrepræsentanten ikke længere automatisk skal ind over aftalerne. Der er dog stadig ingen hindring for, at du kan sparre med din tillidsrepræsentant om det, og lad os slå fast: Ingen kan mod sin vilje blive pålagt plustid.

Videre har vi for special- og chefkonsulenter i staten måtte acceptere, at oprykning samt indplacering i nye stillinger fremover kan besluttes lokalt af ledelsen, og videre er det aftalt, at lønindplacering og tillæg indgås direkte mellem lederen og medarbejderen uden godkendelse fra tillidsrepræsentanten. I kommunerne var det nødvendigt at acceptere en fastfrysning af rådighedstillægget, så dette ikke stiger med de aftalte reguleringer i overenskomstperioden. Og på undervisnings- og forskningsområdet sker der en forringelse af timetalssikringen for eksterne lektorer – med afskaffelse af 100-timersreglen.

Aftalerne indeholder også andre elementer, hvor vi har måttet indgå kompromis for at lande en overenskomst. Vi er dog stolte over, hvor mange resultater vi har skaffet til medlemmerne, når vi ser den samlede aftale.

Hovedbestyrelsen udtrykker glæde over de resultater, der er opnået i overenskomstaftalerne – resultater, der ikke var opnået uden den massive støtte og opbakning til en mulig konflikt fra medlemmerne. Der er sendt et stærkt signal til arbejdsgiverne om, at fagbevægelsen står fast i kampen for rimelige løn- og arbejdsvilkår, og opbakningen har haft stor betydning for indholdet i de gode resultater, der er opnået.

Vi har stået sammen i hele forløbet. Det er vigtigt for DM’s position i fremtidige forhandlinger, at du støtter op og deltager i afstemningen.