Til indhold

Overenskomstforhandlinger 2015

Gennem de kollektive aftaler arbejder DM for at forbedre dine individuelle behov. Ved OK 15 opnåede vi blandt andet sikring af reallønnen og mere lønnet barsel til fædre.

 • Staten

  Generelle lønstigninger

  Følgende generelle lønstigninger er aftalt for de kommende tre år (inklusive skøn fra reguleringsordningen):

  1. april 2015: 0,45 procent 
  1. april 2016: 0,8 procent 
  1. april 2017: 1,7 procent 
  1. december 2017: 1,5 procent

  Parterne er enige om at den samlede lønstigning i overenskomstperioden forventes at blive 4,45 procent inklusive reguleringsordningen, som både bidrager positivt 1. april 2015 og igen forventes at bidrage positivt 1. april 2017. Hertil kommer en forventning til den lokale løndannelse på 0,7 procent pr. år.

  Barsel til mænd

  1 uges ekstra orlov med løn

  Genbesættelse af job

  Finansministeriet har tilkendegivet, at institutionerne i forbindelse med ansættelse af personale overvejer at genansætte personer, som uden egen skyld er blevet afskediget, fx på grund af rationaliseringer, omlægninger eller udflytning. Dette gælder særligt i forbindelse med større omstillingsprocesser, hvor der inden for opsigelsesperioden viser sig behov for at opslå stillinger.

  Derudover vil Finansministeriet være opmærksom på institutionernes mulighed for at tilbagekalde en opsigelse i opsigelsesperioden.

  Samarbejde lokalt

  Styrkelse af det centrale og lokale samarbejde: Fælles afklaring af det gode lokale samarbejde mellem TR og ledelse samt iværksættelse af indsatser for at understøtte de lokale parter, heriblandt etablering af en partsfælles rådgivning for at understøtte samarbejdet lokalt.

  Psykisk arbejdsmiljø

  Der er aftalt fælles indsatser lokalt, heriblandt at etablere et rejsehold og formidle værdien af godt psykisk arbejdsmiljø. 
  Omsorgsdage

  Der kan du ske udbetaling af ikke-afholdte omsorgsdage, hvis man får et andet job udenfor staten eller ved død.

  Reguleringsordning

  Reguleringsordningen videreføres, men ændres. Det betyder dels, at det er aftalt, at der ikke sker udmøntninger pr. 1. april 2016, dels at udmøntningsmåden ændres: Hvor det hidtil har været sådan, at 80 procent af forskellen mellem lønudviklingen i staten og i det private slår igennem på lønningerne i staten, bliver det fremover således, at hvis lønnen stiger mere i det private end i det offentlige, så udmøntes uændret 80 procent, mens der udmøntes 100 procent, hvis der omvendt er tale om, at de statslige lønninger stiger mere end det private.

  Øvrige resultater på statens område

  • Ret til at konvertere tilgodehavende afspadsering for over-/merarbejde samt arbejde på ubekvemme tidspunkter til opsparingsdage, kan dog lokalt begrænses til max. to ugers opsparingsdage
  • Ny model for ansættelse af chefer aftales til ikrafttræden 1. juli 2016. Parterne skal sammen afsøge mulighederne for at fastsætte nye rammer for ansættelse af chefer.
  • Fratrædelsesbeløb ved åremålsansættelser ændres for nyansatte efter 1. juni 2015, herunder bortfalder fratrædelsesbeløbet, når den ansatte genansættes i åremålsstillingen.

  Særskilt på det akademiske område er der aftalt i tillæg til tjenestemandsforhandlingerne

  Stillingsstrukturer

  Aftaler om stillingsstruktur og tillægsdannelse på arkiver, biblioteker, museer samt arkitekt- og designskolerne, mv. Denne gruppe får nu et løft, så de kommer op på universiteternes niveau, når det gælder tillæg og karriereveje.

  Øvrige resultater

  • Aftale om årsnorm og tillægsstruktur ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser ved maritime uddannelsesinstitutioner.
  • Drøftelse i overenskomstperioden af det nye lønsystem og den lokale løndannelse.
 • Kommuner

  Reallønnen blev forbedret, og DM fik blandt andet kravet om mere barsel til fædre igennem.

  Generelle lønstigninger

  Følgende generelle lønstigninger er aftalt for de kommende tre år (inklusive skøn fra reguleringsordningen):

  1. april 2015: 0,96 procent
  1. oktober 2015: 0,64 procent
  1. januar 2016: 0,5 procent
  1. oktober 2016: 1 procent
  1. januar 2017: 1,20 procent
  1. oktober 2017: 1,12 procent 

  Ny løn

  Der er aftalt et projekt om lokal løndannelse. Parterne vil i perioden i fællesskab arbejde for, at den aftalebaserede lønproces opfattes som transparent, velkommunikeret og legitim. I drøftelserne deltager repræsentanter for KL og akademikerorganisationerne samt lokale ledere og tillidsrepræsentanter.

  Pensionsstigninger

  0,4 procent pr. 1. april 2016

  Barsel til mænd

  1 uges ekstra orlov med løn

  Reguleringsordningen

  Reguleringsordningen videreføres, men ændres. Det betyder dels, at det er aftalt, at der ikke sker udmøntninger pr. 1. april 2016, dels at udmøntningsmåden ændres: Hvor det hidtil har været sådan, at 80 procent af forskellen mellem lønudviklingen i kommunerne og i det private slår igennem på lønningerne i kommunerne, bliver det fremover således, at hvis lønnen stiger mere i det private end i det offentlige, så udmøntes uændret 80 procent, mens der udmøntes 100 procent, hvis der omvendt er tale om, at de kommunale lønninger stiger mere end det private.

  Fratrædelsesbeløb ved åremålsansættelse

  Fratrædelsesbeløbet bortfalder, når den åremålsansatte bliver genansat på åremålsvilkår i samme stilling.

  Børns hospitalsindlæggelse

  Den nuværende ret til frihed med løn ved børns hospitalsindlæggelse udvides med 5 dage, således at den ansatte har ret til frihed med løn i op til 10 arbejdsdage pr. år ved barnets hospitalsindlæggelse.

  Projekter i perioden

  • Projekt om beskæftigelsesfremme
  • Samarbejder lokalt
  • Psykisk arbejdsmiljø.
 • Regioner

  Reallønnen blev forbedret, og DM fik blandt andet kravet om mere barsel til fædre igennem.

  Generelle lønstigninger og pension

  Følgende generelle lønstigninger er aftalt for de kommende tre år (inklusive skøn fra reguleringsordningen):

  1. april 2015: 0,96 procent 
  1. oktober 2015: 0,59 procent 
  1. januar 2016: 0,5 procent 
  1. oktober 2016: 1 procent
  1. januar 2017: 1,2 procent
  1. oktober 2017: 1,14 procent

  Herudover kommer en pensionsstigning er på 0,49 procent pr. 1. april 2016 

  Barsel til mænd

  1 uges ekstra orlov med løn

  Reguleringsordningen

  Reguleringsordningen videreføres, men ændres. Det betyder dels, at det er aftalt, at der ikke sker udmøntninger pr. 1. april 2016 dels, at udmøntningsmåden ændres: Hvor det hidtil har været sådan, at 80 procent af forskellen mellem lønudviklingen i regionerne og i det private slår igennem på lønningerne i regionerne, bliver det fremover således, at hvis lønnen stiger mere i det private end i det offentlige, så udmøntes uændret 80 procent, mens der udmøntes 100 procent, hvis der omvendt er tale om, at de regionale lønninger stiger mere end det private.

  Fratrædelsesbeløb ved åremålsansættelse

  Fratrædelsesbeløbet bortfalder, når den åremålsansatte bliver genansat på åremålsvilkår i samme stilling.

  Børns hospitalsindlæggelse

  Den nuværende ret til frihed med løn ved børns hospitalsindlæggelse udvides med 5 dage, således at den ansatte har ret til frihed med løn i op til 10 arbejdsdage pr. år ved barnets hospitalsindlæggelse.

  Projekter i perioden

  • Projekter om beskæftigelsesfremme og kompetenceudvikling
  • Samarbejder lokalt
  • Psykisk arbejdsmiljø.