Til indhold
Dansk Magisterforening
© Morten Bengtsson

Den nye ferielov introducerer "samtidighedsferie" og skal blandt andet sikre, at nyuddannede lønmodtagere får ret til fire ugers betalt ferie om året. Loven trådte i kraft 1. september 2020.

Samtidighedsferie

I Danmark har vi været vant til først at skulle optjene betalt ferie i kalenderåret (1. januar til 31. december), før vi har kunnet holde ferie med løn fra 1. maj året efter. Som nyuddannet har der derfor kunnet gå op til 16 måneder, før man har kunnet holde ferie med løn. Det samme gælder, hvis man har været ude af arbejdsmarkedet i længere tid.

De nye regler gør op med det grundlæggende princip om, at du skal optjene retten til at holde betalt ferie i et optjeningsår, før du kan holde ferien i et ferieår. Efter den ny ferielov kan du bruge feriedagene allerede måneden efter, at du har optjent dem.

Fremover optjener du ferie i perioden 1. september–31. august i det følgende år. Dette kaldes ferieåret. Den ferie, du optjener i ferieåret, kan afvikles i ferieafholdelsesåret, der starter samtidig med ferieåret 1. september, men løber helt ind til 31. december i det følgende år.

Meld dig ind

Bliv medlem af DM og få råd og vejledning om den nye ferielov.

Meld dig ind

Stadig ret til 5 ugers ferie

Du optjener fortsat 2,08 feriedage pr. måned, svarende til 25 feriedage/5 uger på et år.

Du har ret til at holde 5 ugers ferie i ferieafholdelsesåret. Hovedferieperioden er fortsat 1. maj–30. september, men efter den nye ferielov har du ret til at holde de 4 uger i ferieåret, dvs. inden 31. august. Du har også som hovedregel ret til at holde de 2 ugers øvrig ferie i perioder på mindst 5 dage.

Der sondres fortsat mellem ret til at holde ferie uden løn og ret til at holde ferie med løn.
Læs mere om ferie med løn

Du har stadig mulighed for at aftale med din arbejdsgiver, at du kan overføre eller få udbetalt ferie ud over 20 dage (den 5. ferieuge). Ved overgangen til samtidighedsferie pr. 1. september 2020 vil tilgodehavende ferie automatisk blive overført til det nye ferieår, også den 5. ferieuge. Herefter (for kommende ferieår) vil din tilgodehavende ferie for 5. ferieuge derimod automatisk blive udbetalt, hvis du ikke har indgået aftale om at overføre den.

Feriefridage og anden frihed fastsat i overenskomst eller ved individuel aftale, herunder den 6. ferieuge, er fortsat ikke reguleret af ferieloven.

Overgangsregler

Der er i forbindelse med den nye ferielov fastsat en række overgangsbestemmelser, som er vigtige at være opmærksom på:

Optjeningsåret 2019 (kalenderåret) – de første 8 måneder

I 2019 optjener du 2,08 feriedage i 8 måneder – frem til 1. september 2019.

Det betyder, at du optjener 16,64 feriedage, som du kan bruge i perioden 1. maj – 31. august 2020. Eller som din arbejdsgiver, hvis I ikke indgår en aftale, kan varsle til afholdelse senest i løbet af september 2020.

Optjeningsåret 2019 (kalenderåret) – de sidste 4 måneder

Den ferie, du optjener de sidste 4 måneder af 2019 og helt frem til og med 31. august 2020 bliver indefrosset og udbetalt til dig, når du forlader arbejdsmarkedet.

Årsagen til indefrysningen er, at du ellers ville opnå ret til at holde 5 ugers optjent ferie og derudover samtidighedsferie.

Din arbejdsgiver skal opgøre og indberette dine tilgodehavende feriemidler til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler (Feriefonden). Du vil på borger.dk løbende kunne følge med i, hvor mange penge din arbejdsgiver har indberettet:

Læs mere på borger.dk

Din arbejdsgiver kan vælge at indbetale dit tilgodehavende til Fonden eller administrere dit tilgodehavende selv, indtil det forfalder (eller virksomheden ophører). Når Fonden har modtaget indberetning om dit ferietilgodehavende fra arbejdsgiveren, hæfter den for dine feriepenge. Herefter er det uden betydning for dig, om din arbejdsgiver har indbetalt til Fonden eller selv administrerer pengene.

Primo januar 2021 får du et brev fra Lønmodtagernes Feriemidler, hvor du bliver bedt om at tjekke de oplysninger, din arbejdsgiver har indberettet til fonden.

Du skal til at planlægge ferie på en ny måde

Når samtidighedsferieprincippet træder i kraft 1. september, vil du ikke længere få 25 feriedage med løn fra 1. maj til brug i det kommende ferieår.

Den løbende feriedagsoptjening betyder, at du skal vænne dig til løbende at holde regnskab med dine feriedage og indtænke dine kommende ferieplaner så tidligt som muligt, så du ikke risikerer at mangle feriedage med løn, når du ønsker at afvikle ferie. Allerede nu, inden miniferieåret starter 1. maj 2020, skal du til at tænke ferieplanlægning på en ny måde.

Har du været i beskæftigelse i hele perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019, har du optjent 16,64 feriedage med løn til miniferieåret, der starter 1. maj 2020 og ophører 31. august 2020.

Holder du tre ugers sommerferie, vil du således have 1,64 dages ferie med ind i det nye ferieår pr. 1. september 2020. Ønsker du fx at holde fem dages efterårsferie i oktober, vil du kun have optjent 2,08 dage i september. Sammenlagt giver det 3,72 dages ferie med løn – du mangler altså 1,28 dage til at holde betalt ferie i fem dage. Den ferie, du optjener i oktober 2020, kan du nemlig først afvikle fra november 2020.

Hvis du har overført ferie på mere end en dag (ud over de 1,64 dag som er overført fra miniferieåret), eller har feriefridage, omsorgsdage, fleks eller afspadsering, vil du kunne stykke din efterårsferie sammen på den måde, uden at skulle trækkes i løn.

Du kan eventuelt også aftale med din arbejdsgiver, at du afvikler 1,28 dages ferie på forhånd. Ellers må du enten holde en kortere ferie eller holde ferie uden løn for de sidste 1,28 dage.

Julen 2020

Når vi så kommer til julen 2020, er der tre arbejdsdage mellem jul og nytår. Hvis du ønsker at holde ferie disse tre dage, skal du have optjent tre dages ferie. Hvis du i efterårsferien har brugt de 1,64 dages overført ferie, de 2,08 dage fra september samt aftalt at holde 1,28 dages ferie på forskud, vil du i december kun have optjent 0,8 dages ferie med løn. Du mangler derfor 0,12 dage for at kunne holde optjent ferie med løn.

Hvis din arbejdsgiver holder virksomhedslukket i dagene mellem jul og nytår, skal arbejdsgiveren i videst muligt omfang sikre, at du har optjent betalt ferie til gode til alle de dage, virksomheden holder lukket. Gør arbejdsgiveren ikke dette, skal arbejdsgiveren betale løn for de pågældende dage. Såfremt din virksomhed holder lukket mellem jul og nytår, er det derfor sandsynligt, at et ønske om at holde ferie inden lukkeperioden kan blive afvist af arbejdsgiveren.

Det er derfor vigtigt allerede nu at se på, hvad du har af optjente feriedage og andre betalte fridage (feriefridage, fleks og afspadering, omsorgsdage mv) samt vurdere, om det har betydning i hvilken rækkefølge du afvikler dem.

Er du offentligt ansat, har du ret til fem feriefridage. Disse kan afvikles før almindelig ferie, og har du tilgodehavende feriefridage for indeværende ferieår, der slutter 30. april, er det en fordel at bruge dem, før du bruger af en eventuelt tilgodehavende 5. ferieuge.

Feriefridage kan nemlig ikke aftales overført til kommende ferieår, som den femte ferieuge kan. Ved aftale om overførsel af ferie er det en fordel at have øremærket feriedagene, således at det af aftalen fremgår, at dagene overføres til fx efterårsferien. Så kan arbejdsgiver ikke varsle dagene afholdt på et andet tidspunkt. Som privatansat kan du også have aftalt ret til feriefridage, men det beror på aftalen, om du kan afvikle dem før anden ferie, og om du kan få dem udbetalt, hvis du ikke har afviklet dem ved ferieårets udgang.

Ligeledes bør du være opmærksom på, om du har ret til fleks/afspadering mv, der skal afvikles inden for bestemte perioder.

På borger.dk kan du planlægge din ferie med ferieplanlæggeren

Beregneren tager ikke højde for godkendte fleks- og afspadseringstimer, feriefritimer og andre betalte fridage med løn, der ikke er feriedage. Husk at have et overblik over disse dage også, når du planlægger dine kommende fri- og feriedage.

Tænk i ferieoverførsel allerede i år

Hvis du kan få en aftale med din arbejdsgiver om ferieoverførsel af 5. ferieuge fra indeværende ferieår (1. maj 2019 – 30. april 2020) + eventuelt overført ferie fra tidligere ferieår, kan du gemme denne (optjente) ferie, til du får brug for den. Hvis du ved, hvornår du ønsker at bruge ferien, bør den øremærkes i aftalen med arbejdsgiver. Skriv fx at overførte feriedage (angiv antal) fra ferieåret 2018–2019 anvendes i hovedferieperioden sammen med den øvrige hovedferie og overførsel af 5. ferieuge fra ferieåret 2018–2019 anvendes til efterårsferien i uge 42, 2020.

Ferietillæg

Ferietillægget er stadig 1 procent efter de nye regler, men kan være højere i lokale overenskomster.

I den nye ferielov har arbejdsgiver mulighed for at vælge mellem to forskellige måder at udbetale ferietillægget på. Enten kan ferietillægget udbetales samtidig med ferieafholdelsen, eller også kan ferietillægget udbetales i to årlige rater i henholdsvis maj og august.

Udbetalt ferietillæg kan ikke kræves tilbagebetalt.