Til indhold

Underviser på professionshøjskole mfl.

Når du bliver ansat som underviser på en professionshøjskole, et erhvervsakademi eller Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, er grundlaget for din ansættelse og din løn reguleret i en række regler og aftaler.

De vigtigste regler og aftaler, som tilsammen udgør rammerne for din løn og dine ansættelsesvilkår generelt, er overenskomsten for akademikere i staten eller AC-overenskomsten og stillingsstrukturen.

Overenskomsten, som er aftalt mellem DM og staten, fastlægger blandt andet din basisløn, din arbejdstid, din ret til pension og dine vilkår ved afskedigelse. 

Hvis du ikke har en akademisk uddannelse, og bliver ansat som underviser på en professionshøjskole, bliver du typisk efter et særligt protokollat til AC-overenskomsten.

Stillingsstrukturen, som er fastlagt i en bekendtgørelse, beskriver, hvilke stillingskategorier du kan blive ansat i, fx som forskerstuderende, adjunkt, lektor eller docent, hvilke krav der knytter sig til de forskellige stillingskategorier, og hvordan man kvalificerer sig til dem.

Bliver du ansat som timelærer (maksimalt 780 arbejdstimer årligt) eller ekstern lektor (maksimalt 300 arbejdstimer årligt) sker det heller ikke efter AC-overenskomsten, men efter Finansministeriets timelønscirkulære.

 • Løn og tillæg

  Er du ansat som adjunkt eller lektor efter AC-overenskomsten, følger din basisløn overenskomstens lønskalaer. Ud over basislønnen har du ret til et adjunkt- eller lektortillæg, og via din tillidsrepræsentant har du mulighed for at forhandle yderligere kvalifikations- og funktionstillæg.

  Er du ansat efter det særlige protokollat, følger din basisløn en af protokollatets to skalaer for henholdsvis ledere og lærere samt pædagog- og håndarbejdsuddannelser.

  Er du ansat som docent, har du ret til en særlig basisløn samt et minimumstillæg. Herudover kan du eller din tillidsrepræsentant forhandle yderligere tillæg.

  Se basisløn og faste tillæg på dit område

 • Forskerstuderende, adjunkt, lektor eller docent

  Stillingsstrukturen på området består af stillingskategorierne forskerstuderende, adjunkt, lektor og docent.

  Det normale forløb fra adjunkt til lektor forløb er, at du bliver ansat i en adjunktstilling i fire år og derefter overgår til en lektorstilling. Overgang til en lektorstilling forudsætter, at du har en positiv lektorbedømmelse af dine kvalifikationer. Er din lektorbedømmelse negativ, kan du få tilbudt en forlængelse af din adjunktperiode med yderligere op til to år. Derefter skal du atter lektorbedømmes.

   

  Hvis din arbejdsplads vælger ikke at tilbyde dig en forlængelse, eller hvis den fornyede lektorbedømmelse atter negativ, vil du blive afskediget. 

   

  Bemærk, at hvis du skal ansættes som adjunkt i en deltidsstilling, forudsætter det, at du er ansat på minimum halv tid. 

   

  En ansættelse som docent forudsætter ligeledes en positiv docentbedømmelse.

 • Lærer ansat før 1. august 2013

  Undervisere ansat før 1.8.2013 har typisk bevaret hidtidige lønvilkår, idet nogle undervisere dog har haft adgang til at lektorkvalificere sig og oppebærer lektortillæg efter stillingstrukturen fra 1.8.2013.

 • Tidsbegrænset ansat

  Hvis du er ansat i en tidsbegrænset stilling som underviser, er det muligt at forlænge din ansættelse to gange, uden at der behøver at foreligge objektive forhold som barsel, orlov eller længevarende sygdom.  Det vil sige, at det er begrænset, hvor længe en arbejdsgiver kan fastholde dig i tidsbegrænsede ansættelser i stedet for at tilbyde dig en fastansættelse.

 • Arbejdstid

  Arbejdstidsreglerne i AC-overenskomsten gælder for forskerstuderende, adjunkter og lektorer ansat på området. Der er dog aftalt, at eventuelt merarbejde skal opgøres mindst en gang om året, samt at underviserne skal tidsregistrere deres faktiske arbejdstid.

  Reglerne for arbejdstid og merarbejde er komplekse. 

  Læs mere i DM’s vejledning

  Hvis du er i tvivl om dine rettigheder i forbindelse med merarbejde, skal du altid kontakte din tillidsrepræsentant eller DM på 38 15 66 00 eller dm@dm.dk

 • Pension

  Når du bliver ansat, får du som udgangspunkt en overenskomstmæssig fastlagt pension indbetalt til AkademikerPension. Adjunkt-, lektor- og docenttillæggene er også pensionsgivende, og pensionsbidragene skal også indbetales til AkademikerPension.

  Hvis du har individuelle funktions- eller kvalifikationstillæg, er de også pensionsgivende og bliver ligesom dine andre pensionsbidrag indbetalt til AkademikerPension. Dette gælder også, hvis du har tjenestemandspensionsrettigheder.

  Hvis du har tjenestemandspensionsrettigheder fra en tidligere stilling og skal ansættes på en professionshøjskole, kan du under visse betingelser bevare din ret til tjenestemandspension.

  Reglerne er komplekse, så kontakt altid DM, inden du siger dit gamle job op på 38 15 66 00 eller dm@dm.dk. Så kan vi hjælpe dig med at arbejde på at få dine tjenestemandsrettigheder med ind i din nye kontrakt.