Til indhold

Konkurs

Er din arbejdsgiver erklæret konkurs – eller på vej til at blive det – skal du straks kontakte DM, som kan vejlede dig om dine muligheder og rettigheder.

Hvis din arbejdsgiver er gået konkurs og ikke kan udbetale din løn, kan du søge om erstatning fra Lønmodtagernes Garantifond (LG). Du søger om erstatning ved at anmelde dine krav til LG – det kan DM hjælpe dig med.

Udmelding fra Lønmodtagernes Garantifond 30. marts 2020

LG's sædvanlige praksis er, at hvis en lønmodtager har aftalt nedgang i bruttolønnen for en fastsat periode på grund af en virksomheds økonomiske vanskeligheder, vil LG fastholde at aftalen om nedgang i bruttolønnen er gældende for denne periode. Har lønmodtager en sådan aftale med arbejdsgiver om nedgang i bruttoløn for en fastsat periode, vil LG som udgangspunkt acceptere et vilkår i aftalen om, at nedgangen i løn bortfalder ved aftalens opsigelse. LG vil derfor dække den sædvanlige løn derefter i en eventuel opsigelsesperiode. Et vilkår om at aftalen bortfalder ved konkurs, vil LG derimod ikke acceptere, da det alene er en aftale, der får betydning for virksomhedens kreditorer og LG og ikke for den tidligere arbejdsgiver, der indgik aftalen.

LG kan derfor vejledende udtale, at lønmodtagerne ikke vil miste privilegium for sædvanlig løn i opsigelsesperioden og evt. for den bruttoløn lønmodtager har accepteret at gå ned til, jf. konkurslovens § 95, såfremt der indgås aftale om tidsbegrænset hjemsendelse med reduceret løn, selv om selskabet enten senere eller i den tidsbegrænsede periode måtte gå konkurs.

LG skal for god ordens skyld gøre opmærksom på, at såfremt en aftale indeholder vilkår om, at den tilbageholdte løn skal udbetales efterfølgende eller lign., kan LG anse sådan en aftale for at være sidestillet med et lån, som ikke er omfattet af privilegium efter konkurslovens bestemmelser.

 • Konkursens betydning for din ansættelse

  Som udgangspunkt påvirker konkursen ikke dit ansættelsesforhold. Hvis du ikke er blevet opsagt inden konkursbegæringen, skal du fortsætte med at arbejde som normalt – også selvom du måske ikke får udbetalt din løn.

  Hvis din arbejdsgiver eksplicit beder dig om ikke at møde på arbejde, skal du huske at få det på skrift.

  Den kurator, som står for konkursboet, har 14 dage til at give dig besked om din ansættelse fortsætter, eller du bliver sagt op.

  Hvis din ansættelse fortsætter

  Bliver du bedt om at fortsætte arbejdet for konkursboet, er du forpligtet til fortsat at møde på arbejde, og det er konkursboet, der betaler din løn.

  LG dækker ikke løn for arbejde, du udfører for konkursboet. Det er derfor vigtigt, at du ikke arbejder for konkursboet, før der er stillet sikkerhed for din løn. Du skal fremsætte kravet om sikkerhed skriftligt til kuratoren – det kan DM hjælpe dig med.

  Hvis du bliver opsagt

  Hvis kuratoren opsiger dig inden for de 14 dage, vil LG dække din løn i opsigelsesperioden. Kontakt DM for at få rådgivning om opsigelse og anmeldelse til LG.

  Hvis du bliver fritstillet, skal du tilmelde dig jobcenteret som ledig og søge nyt job i perioden.

  Læs mere om afskedigelse
  Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk

  Vær også opmærksom på, at der gælder særlige regler for ferie under opsigelse.

  Læs mere om ferie og fratrædelse

  Kan jeg selv opsige stillingen?

  Du har mulighed for at sige din stilling op, hvis du ikke er fritstillet. Kontakt DM for at få rådgivning om, hvordan du opsiger din stilling.

 • Sådan anmelder du dine krav

  Du skal anmelde dine krav til LG senest fire måneder efter konkursens indtræden. Dine krav skal også anmeldes til konkursboet. Kontakt altid DM, inden du indsender din anmeldelse.

  Når du skal anmelde dine krav til LG, skal du bruge følgende:

  • Dine tre sidste lønsedler
  • Lønseddel for december året før
  • Ansættelseskontrakt
  • Eventuel opsigelse
  • Eventuelle korrespondancer med arbejdsgiver og kurator omkring konkurs

  Hvem kan få dækning?

  Du skal være lønmodtager for at kunne få erstatning fra LG.

  Hvis du er en del af den daglige ledelse af virksomheden eller er tilknyttet virksomheden som ekstern konsulent eller på freelancebasis, vil du som udgangspunkt ikke kunne få erstatning fra LG. Kontakt DM for at få rådgivning om din situation.

 • Det dækker Lønmodtagernes Garantifond

  LG dækker det, der kaldes privilegerede krav. Det drejer sig om følgende:

  • Løn og tillæg
  • Erstatning for manglende løn i en opsigelsesperiode
  • Fratrædelsesgodtgørelse
  • Feriepenge
  • Bonus og provision
  • Pension
  • Overarbejdsbetaling
  • Løndele som er skattepligtige, for eksempel fri bil, telefon og avis

  LG dækker op til 160.000 kroner efter skat. Feriepenge er ikke omfattet af maksimumbeløbet på 160.000 kroner og udbetales ud over dette beløb.

  Du skal kunne fremvise dokumentation for at få erstattet dine krav. DM kan rådgive dig om, hvordan du anmelder dit krav til LG.

  Hvis du har fået nyt job

  Har du fået andet arbejde i opsigelsesperioden, vil dit krav blive nedsat med et beløb, der svarer til den løn, du har modtaget. Det samme gælder for feriepenge optjent hos din nye arbejdsgiver.

 • Det dækker Lønmodtagernes Garantifond ikke

  LG dækker ikke det, der kaldes simple krav. Simple krav skal i stedet anmeldes til konkursboet, men der er sjældent penge i konkursboet til at dække simple krav.

  Simple krav dækker over:

  • Kørselsgodtgørelse, diæter og repræsentationsudgifter
  • Andre udlæg, som din arbejdsgiver normalt skulle refundere
  • Erstatning for manglende ansættelsesbevis
  • Omkostninger, hvis du har indgivet konkursbegæringen
  • Løn som skulle være udbetalt mere end seks måneder før konkursen

  Det er vigtigt, at du ikke lægger penge ud for virksomheden til fx benzin og hotelophold, da LG ikke dækker udlæg.

 • Søg om lån hos DM

  Behandling af sager om udbetalinger fra LG kan godt tage tid. Du har mulighed for at ansøge om et rentefrit lån hos DM, der kan dække din manglende indkomst for perioden. Lånet udbetales månedligt, og du skal søge månedligt.

  Det er vigtigt, at du ansøger om lånet hos DM senest 10 dage før den sidste dag i måneden, så vi kan nå at udbetale lånet inden udgangen af måneden.

  Det er en betingelse, at du giver DM fuldmagt til at føre din sag og modtage din udbetaling fra LG.

  Kontakt DM for at høre mere om muligheden for lån.

 • Rekonstruktion

  Formålet med en rekonstruktion er at undersøge, om der er mulighed for at undgå konkurs. Du bør altid kontakte DM, hvis din arbejdsgiver bliver taget under rekonstruktion. Vi kan vejlede dig om løn, opsigelse og dine krav.

  Skifteretten udpeger en rekonstruktør, som vil stå for rekonstruktionen. Rekonstruktionen vil normalt være afsluttet inden for et halvt år og resultere i enten en begæring om konkurs eller en fortsættelse af hele eller dele af virksomheden.

  Så længe en virksomhed er under rekonstruktion, kan den ikke erklæres konkurs.

Kontakt DM

Har du spørgsmål i forbindelse med en konkurs på din arbejdsplads, kan du kontakte DM.

Kontakt DM
; ;