KI: Et stærkt fagligt fællesskab med 100 års historie

Del artikel:

Forbundet Kultur og Informations historie går tilbage til 1923, hvor de første spirer blev sået til Biblioteksfunktionærernes Sammenslutning under Danmarks Biblioteksforening. Nu er forbundet en del af DM.

DM og Forbundet Kultur og Information har samlet kræfterne i en fusion. Med fusionen vokser DM’s faglige fællesskab med knap 4.000 medlemmer, og DM skærper sin profil inden for både digitalisering og kultur. Fusionen mellem DM og KI bygger på et stort ja fra KI’s medlemmer ved en urafstemning i marts. 

Hvorfor fusionerer KI og DM? 

Mange af KI og DM’s medlemmer deler arbejdsplads og arbejdsopgaver og er en del af det samme faglige fællesskab. Som en større, fælles organisation får medlemmerne adgang til flere fagfaglige kurser og netværk. Ved fusionen styrkes muligheden for at varetage medlemmernes interesser inden for digitalisering, informatik og digitalisering såvel som kultur og biblioteker. Desuden betyder en fælles og større forening mere politisk slagkraft og bedre mulighed for at præge den fagpolitiske dagsorden.    

Hvad får jeg ud af det som medlem?  

Som medlem får du adgang til flere fagfaglige kurser, fagkommunikation og netværk, der handler om data, digitalisering og informatik såvel som kultur, formidling og biblioteker. Derudover vil du også opleve, at din fagforening får en skærpet profil og kan øge synligheden omkring de dagsordener, der er vigtige for dit fag. Som tidligere KI-medlem falder kontingentet også for langt de fleste medlemsgrupper, og som tidligere KI’er får du adgang til DM’s brede vifte af kontante medlemsfordele.   

Hvad betyder fusionen for mit kontingent? 

Langt de fleste medlemmer, der kommer fra KI, vil få markant lavere kontingent. Der er et mindre antal tidligere KI-medlemmer, der vil opleve en stigning i deres kontingent. De nye kontingenter træder i kraft fra næste opkrævning, dvs. til januar 2024. 

Hvis du arbejder fuld tid eller mindst 18 timer, falder dit kontingent fra 1.890 kroner til kvartalet til 1.139 kroner i kvartalet.  

Hvis du arbejder mindre end 18 timer, falder dit kontingent fra 1.513 kroner i kvartalet til 551 kroner i kvartalet.  

Hvis du er selvstændig, falder dit kontingent til 870 kroner i kvartalet.  

Hvis du er ledig, falder dit kontingent til 551 kroner i kvartalet.  

Hvis du er bosiddende i Grønland, har du som medlem af KI haft en særlig kontingentsats. I DM betaler du kontingent afhængigt af din arbejdstid. Arbejder du over 18 timer om ugen, vil dit kontingent være 1.139 kroner i kvartalet, mens det vil være 551 kr., hvis du arbejder mindre end 18 timer om ugen.  

Hvis du er pensionist, skal du betale 76 kroner i måneden frem for 64 kroner som tidligere. Som tidligere pensionistmedlem af KI bliver du en del af ”Netværket for pensionerede biblioteksmedarbejdere” i DM, som er en videreførelse af KI’s pensionistgruppe. 

Hvis du er passivt medlem, falder dit kontingent fra 630 kroner til 225,50 kroner i kvartalet. 

Hvad betyder fusionen for mine forsikringer gennem TRYG?

Forbundet Kultur og Information (KI) har haft en aftale med forsikringsselskabet TRYG, som medlemmerne hver især har kunnet benytte sig af. Aftalen mellem KI og TRYG udløber 31. december 2023.

Hvis du har benyttet dig af aftalen, fortsætter dine vilkår hos TRYG indtil videre som hidtil – også efter d. 31. december 2023. Hvis TRYG ændrer på dine individuelle vilkår, kontakter de dig direkte og varsler ændringen med minimum 30 dages varsel.

Det vil så være op til dig, om du ønsker at acceptere de varslede ændringer eller opsige din aftale.

Fra 1. januar 2024 har du mulighed for at skifte til DM’s kommende forsikringspartner. Hold øje med din mail for mere information.

Har jeg stadig adgang til samme fordele?  

Et stort fagligt fællesskab betyder endnu bedre mulighed for at kontante medlemstilbud. Via dit medlemskab i DM kan du få rabat på for eksempel teaterture, museumsbesøg, abonnementer, forsikringer og meget, meget mere. DM har også videreført flere af KI’s medlemsfordele. Alle medlemmer har adgang til DM's fordele.

Vi er en DM og en KI-klub på min arbejdsplads, hvad sker der så?  

Alle KI-klubber bliver til DM klubber, og på de arbejdspladser, hvor der både er DM og KI-klubber lægges de sammen til en fælles klub. Hvordan de nye klubber skal organiseres, er noget, I skal finde ud af sammen på arbejdspladsen. Bliv klogere på, hvad fusionen betyder for jeres klubarbejde.

Hvad betyder fusionen for KI’s medlemstilbud og rådgivning?  

Som DM-medlem kan du få rådgivning inden for dine løn- og ansættelsesvilkår, hvad enten du har brug for hjælp til spørgsmål omkring barsel, løn, afskedigelse med videre. Har du som KI-medlem en verserende sag, sørger vi for, at du får kompetent vejledning både før og efter fusionen, og at ingen viden om din sag går tabt.  

Hvad er DM’s sektorer og søjler? 

Kort fortalt handler sektorerne om løn- og ansættelsesvilkår inden for forskellige medlemsområder, mens søjlerne handler om fagfaglighed på tværs af medlemsområder.   

DM har 9 sektorer samt en sektion for pensionister. Alle DM-medlemmer er tilknyttet en sektor. Dette sker ud fra medlemmernes stamdata - altså oplysninger om ansættelsessted, beskæftigelsestype, status som leder, selvstændig, studerende og så videre. Alle sektorer har egne bestyrelser og arbejder aktivt for at sikre sektormedlemmerne gode løn- og ansættelsesvilkår. Samtlige KI-medlemmer, der er bibliotekarer, er ved fusionen blevet en del af sektoren DM Kultur og Medier, og sektorbestyrelsen udvides med tre medlemmer fra KI’s hovedbestyrelse.    

Hertil har DM to faglige søjler, som indeholder fagkommunikation, fagfaglige aktiviteter mm. Søjlernes tilbud er åbne for alle medlemmer uanset hvilken sektor, de er i.  

DM har i forvejen det faglige tilbud DM Bio med fokus på natur, miljø og fødevarer. Efter fusionen oprettes DM Digi med fokus på data, informatik og digitalisering. Vi lancerer DM Digi i starten af 2024, men du kan allerede tilmelde dig DM Digi-arrangementer. Arrangementerne vil være åbne for alle medlemmer af DM, og allerede nu er de første arrangementer lagt i kalenderen. 

Hvordan er KI repræsenteret ind i den nye fælles organisation?  

KI viderefører sine eksterne repræsentationer på bl.a. kultur- og informationsområdet og er desuden godt repræsenterede i DM’s politiske organer. 

KI udpeger ét ordinært medlem til DM’s hovedbestyrelse fra fusionsdatoen frem til udgangen af 2024, hvor en ny valgperiode starter.   

I samme periode udpeger KI desuden en ekstra næstforperson og to yderligere ordinære bestyrelsesmedlemmer til sektorbestyrelsen DM Kultur og Medier.  

DM Digi ledes af et udvalg på syv personer med status af HB-udvalg. KI’s forperson udpeges som forperson for søjleudvalget. Desuden udpeger KI yderligere to medlemmer af udvalget for samme periode. DM udpeger tre ordinære medlemmer til udvalget samt en studerende. 

Hvad betyder fusionen for KI’s fag- og ansættelsesgrupper? 

Alle KI’s faggrupper har fået tilbud om at fortsætte i DM som faglige netværk, og du kan som DM-medlem stadig være medlem af netværket. KI’s ansættelsesgrupper erstattes af DM’s sektorer. Se DM’s netværk her.

Hvordan bliver min indflydelse som medlem af DM?  

Som medlem af DM er du med til at vælge DM's forperson, sektorbestyrelser og hovedbestyrelse ved direkte valg hvert tredje år. Næste valg er i oktober 2024.  

I DM er kongressen foreningens øverste politiske myndighed. Kongressen samles til ordinært møde hvert 3. år. Som DM-medlem kan du blive kongresdelegeret. Næste mulighed for det er i 2025.  

Fortid, fremtid fusion

I forbindelse med fusionen med DM udgav KI en publikation om forbundets historie og fursionsprocessen.

En fagforening med indflydelse og faglig stemme

KI var en medlemsnær organisation med et stærkt fagligt fokus, og medlemmerne var især ansat på folke-, fag-, forsknings-, og uddannelsesbiblioteker samt i offentlige organisationer og private virksomheder med opgaver omkring at gøre data og viden brugbar for forretningen og med brugerrettet formidling i bred forstand.

Som fagforening arbejdede KI på at sikre medlemmerne gode arbejdsvilkår og for at give dem en faglig stemme og indflydelse, der kunne præge diskussioner og indsatsområder på højeste niveau.

Med udgangspunkt i medlemmernes professionelle evne til at vurdere og formidle data, information og viden med troværdighed har KI arbejdet for et samfund baseret på fri og lige adgang til viden, med sikker og etisk håndtering af data i både offentlige institutioner og i private virksomheder. Der har været en rød tråd fra KI’s medlemmers bidrag til børn og unges læselyst og digitale dannelse i daginstitutioner og skoler, til deres rolle for studerende og forskere på de videregående uddannelser og til kvalitetssikring af information og data bredt i alle typer virksomheder.

KI i fusion med DM

Efter en årrække med faldende medlemstal i KI startede DM og KI en dialog om de faglige perspektiver ved en fusion. De to organisationer kendte i forvejen hinanden godt, da de siden 2016 havde indgået et administrativt samarbejde. Det var også i 2016, at KI flyttede fra forbundets ikoniske runde tårn på Lindevangs Alle 2 og rundt om hjørnet til DM’s bygning Akademikerhuset på Peter Bangs Vej 30 også på Frederiksberg.

Drøftelserne om en fusion viste hurtigt, at DM og KI delte ambitioner om en styrkelse af den faglige interessevaretagelse inden for data og digitalisering samt kultur- og biblioteksområdet. Samtidig ville en fusion give KI nye og bedre muligheder i forhold til fagforeningsbetjening, digitalisering og hvervning og sikre medlemmerne et konkurrencedygtigt kontingent.

I 2023 havde KI ca. 3600 medlemmer.

Den 1. november 2023 fusionerede KI og DM og blev til en samlet forening under navnet DM. I forbindelse med fusionen har KI’s hovedbestyrelse udpeget flere tidligere KI’ere til hverv i DM. Du finder kontaktoplysninger til DM Digis søjleudvalg her (link), DM Kultur og Mediers bestyrelse her samt oplysninger om DM’s netværk med videre her .

Vedtægter

Her finder du den sidste udgave af forbundets vedtægter. Vedtægterne gjaldt fra den 1. januar 2022 til fusionen

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}