Særligt for dig, der er kommunalt ansat

Del artikel:

Vi har her samlet hovedresultaterne, som gælder for alle akademikere i kommunerne. Få et overblik over forliget på det kommunale område og se, hvad der gælder særligt for din ansættelse.

Der er nu landet en ny to-årig overenskomst på det kommunale område. Den indeholder en økonomisk ramme på 8,8% over to år, forbedrede barselsvilkår samt bedre rammer for fleksibilitet.

Løn

Vores højest prioriterede krav var løn, og derfor er vi tilfredse med, at der med aftalen er sikret reallønsfremgang. Med en økonomisk ramme på 8,8% betyder det, at du i løbet af 2024 får en lønstigning på 5,74% (4,00% 1. april og 1,74 fra reguleringsordningen 1. oktober).

I løbet af 2025 er der afsat 0,77 til generelle lønstigninger, og der er indlagt en særlig ekstraforhandling i september 2025 om lønnen, hvor der tages udgangspunkt i udviklingen på privatområdet. Det er aftalt for at give en ekstra sikring af at de kommunale lønninger følger den private lønudvikling i overenskomstperioden. 

At så stor en del af den økonomiske ramme udmøntes tidligt i perioden har været vigtigt for os på grund af inflationen. Vi har arbejdet for, at medlemmerne hurtigt får flere penge i lommerne.

Vi har også aftalt en forbedring af den reguleringsordning, der sikrer, at de kommunale lønninger følger den private lønudvikling. Det har været afgørende for os, at lønningerne i det offentlige følger med op, når lønnen stiger i det private. Kun sådan kan man tiltrække kompetent arbejdskraft til det offentlige område.

Økonomisk oversigt

 

2024

2025

I alt

Generelle lønstigninger inkl. reguleringsordningen

5,74%

0,77%

6,51%

Øvrige forbedringer

 

2,09%

2,09%

Forbedringer i alt

5,74%

2,86%

8,60%

Hertil kommer en forventet reststigning på 0,2% i OK-perioden og dermed en samlet økonomisk ramme på 8,8%.

Nyt tillæg til understøttelse af grøn omstilling

Aftalen sikrer en understøttelse af grøn omstilling, da kommunerne spiller en central rolle og har en bred vifte af myndighedsopgaver inden for natur og miljø.

Derfor ydes der et årligt tillæg på 13.653 kr. plus pension til de akademikere, der arbejder i kommunernes tekniske forvaltninger (der kan være forskellige titler/betegnelser på denne forvaltning i kommunerne), som er ansat til at varetage opgaver indenfor miljøbeskyttelsesloven, naturbeskyttelsesloven, vandmiljøloven og miljøtilsynsbekendtgørelsen, herunder tilsynsopgaver i relation til grund- og spildevand, jordforurening, vandløbsloven samt miljøtilsyn med virksomheder og husdyrbrug.  

Der sondres ikke mellem myndigheds- og driftsopgaver. Tillægget omfatter ikke ledere, ligesom forsyningsvirksomheder mv. ikke er omfattet af tillægget.

 

Dette træder i kraft 1. april 2025.

Pension

Vi har også fået løftet pensionsprocenten med 2,22 procentpoint pr. 1. april 2025, så den samlet kommer op på 21%

Den del af pensionsbidraget, der overstiger 15% kan man vælge at få udbetalt som løn eller overført til en opsparingskonto, som oprettes i tilknytning til pensionskassen, og som giver mulighed for at spare op til større fleksibilitet i indretningen af et langt arbejdsliv. Vi anbefaler fortsat en høj indbetaling til pension, men der bliver også andre fleksible muligheder nu.

Særlig feriegodtgørelse

Der er aftalt en forhøjelse af den særlige feriegodtgørelse fra 1,95% til 2,48% med virkning fra 1. april 2024. Samtidig ophører særskilt udbetaling af St. Bededagstillægget, som udgjorde 0,45%.

Opsparing af frihed

Det bliver muligt at opspare særlige feriedage til senere brug, som giver mulighed for en mere fleksibel anvendelse af friheden. Der kan opspares frihed op til 15 dage i alt.

Ændringen træder i kraft 1. april 2025.

Barsel

Aftalen sikrer løn i yderligere 3 uger til alle medforældre under den øremærkede barsel. Det giver familier bedre muligheder for at udnytte den øremærkede barsel i den nye barselsorlov, at man nu får løn i hele perioden.

Det er meget positivt, at vi nu har sikret flere ugers barsel med løn til fædre og medmødre. Vi ved, at løn spiller en stor rolle for, om partneren tager barsel, og vi forventer, at endnu flere kommer til at bruge hele den øremærkede barselsperiode, når der nu kommer fuld lønret i kommunerne.

Derudover har vi fået forbedret lønret for flerlinge- og soloforældre.

Ændringerne træder i kraft for børn født 1. april 2024 eller senere.

Kompetenceudvikling

Den kommunale kompetencefond videreføres, og den særlige ordning om, at der for masteruddannelser kan søges op til 50.000,- pr. ansat pr. år fra fonden, fortsætter.

Overenskomstdækning af pensionister

Personer som genoptager beskæftigelse efter at være fratrådt og overgået til pension bliver fuldt ud omfattet af overenskomsten inkl. ret til optjening af pensionsbidrag. Ændringen træder i kraft 1. april 2024.

Tillidsrepræsentanter

Som tillidsrepræsentant får man nu ret til at mødes med nyansatte kollegaer i arbejdstiden. Det er vigtigt i forhold til den lokale organisering.

AC-forlig

Læs AC-forliget på det kommunale område.

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}