Løn for kommunalt ansatte akademikere

Her finder du en oversigt over løn- og pensionsforhold for kommunalt ansatte akademikere.

Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse. Oprykning sker én gang årligt indtil man når sluttrin. Ved nyansættelse indplaceres man på baggrund af erhvervet anciennitet i henhold til overenskomstens bestemmelser herom. Har man således 1½ års anciennitetsgivende beskæftigelse bag sig, vil man som cand.mag. blive indplaceret på trin 4 med oprykning til trin 5 efter ½.

Lønnen er i den offentlige sektor aftalt som en nettoløn (Løn ekskl. pensionsbidrag). Dette betyder, at de 18.78 % pension kommer ud over den udbetalte løn. Det samlede pensionsbidrag indbetales af arbejdsgiver, og man bliver derfor ikke trukket for pension i lønnen.

Basisløn og pension pr. 1. april 2024

 

Overenskomstlønninger pr. 1. april 2024
  Løn ekskl. pensionsbidrag Samlet bidrag 18,78 %  
Trin Årl. Mdl. Årl. Mdl. Årl. Mdl.
1 322.828,00 26.902,33 60.627,00 5.052,25 383.455 31.954,58
2 336.816,00 28.068,00 63.254,00 5.271,17 400.070 33.339,17
4 371.040,00 30.920,00 69.681,00 5.806,75 440.721 36.726,75
4 371.040,00 30.920,00 69.681,00 5.806,75 440.721 36.726,75
5 395.175,00 32.931,25 74.214,00 6.184,50 469.389 39.115,75
6 415.141,00 34.595,08 77.963,00 6.496,92 493.104 41.092,00
7 426.382,00 35.531,83 80.075,00 6.672,92 506.457 42.204,75
8 455.214,00 37.934,50 85.489,00 7.124,08 540.703 45.058,58
             

 

Kandidat er-  Cand.mag., cand.scient.,  biblio., cand.oecon.agro., cand.hort., cand.ling.merc., cand.pæd., mag.art., mag.scient., cand.ling., m.fl. Trin 4-6,8 (Trin 4 er 2 årig)

Bachelores  - (BA. og BS.) aflønnes på Trin 1-6.

Bibliotekarer med afganseksamen fra Det informationsvidenskabelige Akademi (DB) Trin 1-5,7

Andre -  Cand.phil., cand.interpret. Trin 2-7. Et-årige kandidater med udgangspunkt i en universitær bacheloruddannelse.

 

Vagttillæg


I forbindelse med OK08 er der indgået aftale om lokalt aftalt vagttillæg

For bibliotekarer, cand.scient.bibl.'er og cand.mag.'er, som er tillagt funktion med aften-, lørdags-, bogbus eller søndagstjeneste, skal der lokalt indgås aftale om funktionsløn.

For hver times tjeneste på søndage ydes en halv times frihed, der afspadseres. Hvis afspadsering undtagelsesvis ikke kan finde sted, ydes en godtgørelse svarende til 50% af 1/1924 af nettolønnen.

Bestemmelserne gælder ikke for biblioteksledere, vicebiblioteksledere og souschefer.

Aftalen er optrykt som Protokolat 1.5 i Overenskomst for kommunalt ansatte.

Bibliotekarer omfattet af hidtidig tilbagefaldsregel om vagttillæg på 5.000 kr. årligt bibeholder tillægget som personlig ordning, medmindre andet aftales.
Den tidligere aftale om vagtillæg indholdt bestemmelser om, at der for bibliotekarer (bortset fra viceoverbibliotekarer/vicestadsbibliotekarer i kommuner med over 25.000 indbyggere samt overbibliotekarer/stadsbibliotekarer), som var tillagt funktionen med aften-, lørdags-, søndags- eller bogbustjenester, lokalt kunne indgås aftale om funktionstillæg/-løn. Hvis der ikke lokalt kunne indgås aftale om funktionstillæg/-løn blev der ydet et tillæg på kr. 5.000 årligt (31.3.2000-niveau).

Tillægget gives også til vikarer og personer ansat i jobtræning

Hvis man ikke kan lave en lokal aftale og derfor er omfattet at tilbagefaldsbestemmelsen på 5.000 kr. (31.3.00-niveau), bliver beløbet gradueret efter beskæftigelsesgraden. Det blev slået fast ved en voldgiftsafgørelse i 2004.

Lønregulering

Ved de centrale overenskomstforhandlinger aftales hver gang hvordan de offentligt ansattes lønninger skal stige – det kan ske som stigninger i centralt aftalte tillæg, som stigninger i de forskellige løntrinsbeløb og som generelle lønstigninger til alle offentligt ansatte.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}