Hvordan bliver jeg ph.d.-studerende?

Del artikel:

Har du besluttet dig for, at du gerne vil skrive en ph.d., er der flere veje, du kan gå. Her kan du få et overblik over dine muligheder, hvis du overvejer at søge en ph.d.

Opslag

Universiteterne opslår løbende et antal stipendier på deres hjemmesider, som du kan søge. Du kan også finde ph.d.-opslag i DM Akademikerbladet og online på magisterjob.dk, hvor du kan oprette en jobagent.

Ansøgning

En ph.d.-ansøgning er ofte længere og mere dybdegående end en almindelig ansøgning. Her skal du typisk præsentere dit forskningsprojekt, demonstrere, at du har overblik over det forskningsfelt, du vil arbejde inden for og vise, hvordan du vil bidrage til det. Du vil som oftest også blive bedt om at lave en tidsplan og redegøre for eksempelvis udlandsophold eller budget.

Inden du udarbejder din ansøgning/projektbeskrivelse, er det vigtigt, at du sætter dig ind i hvilke formelle krav, der er til din ansøgning. Dette vil typisk fremgå af universiteternes opslag og på universiteternes hjemmesider. 

Ph.d.-projekter kan også opslås som en del af et mere omfattende forskningsprojekt, udført af et hold af forskere. Derfor kan det være en god idé at tage kontakt til en eller flere potentielle vejledere og præsentere dine ideer om et kommende forskningsprojekt. På denne måde kan du også få vigtig feedback og sparring, mens du arbejder på din ansøgning.

Finansiering

Stipendium

Det mest almindelige er at gennemføre ph.d.-uddannelsen i et ansættelsesforhold, hvor du er ansat som ph.d.-stipendiat og indskrevet ved et universitet. Har universitetet opslået ledige stipendiater, vil det være universitetet der finansierer din løn som ph.d.-studerende.

Ekstern finansiering

Hvis du har fået tilsagn om ekstern finansiering af dit ph.d.-projekt, kan du søge om indskrivning ved et universitet. Det kræver, at du kan dokumentere at have en ekstern bevilling, som dækker studieomkostninger og løn/forsørgelse på et rimeligt niveau i 3 år. Dette fortolkes typisk på den måde, at den eksterne bevilling som minimum skal dække visse faste udgifter. Sørg for at orientere dig om kravene til ekstern finansiering på de enkelte universiteter. 

Her finder du vejledning til ansøgning om forskningsmidler

Tilskudsprogrammer

Der findes en række danske og internationale programmer, som støtter og yder tilskud til forskning. På Uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside kan du læse mere om programmerne.

Erhvervs-ph.d.

Som erhvervs-ph.d. er du indskrevet ved et universitet, samtidig med at du har ansættelse i en privat eller offentlig virksomhed. Erhvervs-ph.d.-ordningen har et særligt erhvervsrettet sigte, og virksomheden kan få tilskud til din løn, mens du gennemfører projektet. Der skal indgås en særlig ansættelsesaftale med virksomheden, som skal afholde udgiften til din løn. DM kan hjælpe dig med at gennemgå kontrakten, sådan at du sikres de vilkår, der er aftalt for erhvervs-ph.d.er. Erhvervs-ph.d.-ordningen hører under Innovationsfonden. 

Læs om erhvervs-ph.d.-ordningen

Privatister

En sjælden mulighed er at være ph.d.-studerende uden at være ansat – en såkaldt privatist. Du kan vælge at være privatist, enten fordi du har en anden ansættelse, der ikke har noget med din ph.d. at gøre, eller fordi du selv betaler dit ph.d.-stipendium. Du skal dog som privatist opfylde betingelserne i ph.d.-bekendtgørelsen, før du kan opnå en ph.d-grad.

Som privatist skal du betale studieafgift til det universitet, hvor du indskrives.

Ph.d.  ved en professionshøjskole

I 2013 fik professionshøjskolerne udvidet deres muligheder for at løse forskningsopgaver. Derfor er det blevet mere almindeligt, at undervisere – ofte ansat som lektorer på professionsuddannelserne - tager en ph.d.-grad i samarbejde med universiteterne. Denne type ph.d.-studium kan både finansieres fuldt af UC’et eller samfinansieres med for eksempel et universitet og involverer ofte, at den ph.d.-studerende frikøbes fra sine undervisningsforpligtelser på professionshøjskolen i en periode.

Ph.d.-projekter af denne type er ofte rettede mod emner, som er relevante for de store velfærdsprofessioner – og foregår typisk i tæt udveksling med for eksempel offentlige institutioner.

Andre områder

Uanset hvor du er ansat er der mulighed for at skrive ph.d. i forbindelse med din ansættelse, hvis det vel at mærke kan aftales med din arbejdsgiver. Indenfor sundhedssektoren (hospitalerne) og kulturområdet (museerne) er der praksis for ordninger, hvorefter ansatte indskrives på et universitet med det formål at skrive en ph.d.

Når du bliver tilbudt indskrivning og ansættelse som ph.d-studerende

Når du bliver tilbudt at være ph.d.-studerende ved et universitet, skal du  indskrives på universitetet som ph.d.-studerende og  - medmindre du indskrives som privatist - skal du også underskive en ansættelseskontrakt . Derved adskiller danske ph.d.-studerende sig fra ph.d.-studerende i mange andre lande som for eksempel England eller Tyskland, hvor man i højere grad er tilknyttet universitetet som studerende uden ansættelse. Derfor følger dine vilkår også de gængse aftaler på arbejdsmarkedet.

Du skal være opmærksom på, at indskrivning og ansættelse er to forskellige ting. Indskrivning er en administrativ konsekvens af, at du er blevet optaget som ph.d.-studerende og vedrører de uddannelsesmæssige forhold i ph.d.-forløbet.

Hvis du bliver ansat ved et universitet følger din ansættelse Overenskomst for akademikere i Staten indgået mellem Finansministeriet og Akademikerne (AC-overenskomsten). AC-overenskomsten indeholder blandt andet et basislønforløb, som du indplaceres i efter uddannelse og anciennitet samt regler om arbejdstid. Ph.d.-stipendiater har deres eget bilag til overenskomsten, hvor du blandt andet kan se rettigheder i forbindelse med pension, barsel og sygdom

Hvis du ansættes i en kommune eller i en region vil det være Overenskomsterne på disse områder som du ansættes efter. Endelig er der mulighed for, at du ansættes på en individuel indgået med en privat virksomhed. Dette vil fx være gældende i forbindelse med indskrivning og ansættelse i henhold til erhvervsph.d.-ordningen.

Livet som ph.d.

Katrine Falcon Søby fortæller om sit ph.d.-projekt og sine tanker om livet som ph.d.-studerende.

Rådgivning

Du kan bruge DM til at se din kontrakt igennem og rådgive dig i forhold til løn og dine rettigheder.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}