Del artikel:

Her kan du læse om overenskomstforhandlingerne i 2024 på det private område

Deltagere i overenskomstforhandlinger

På lønmodtagersiden deltager følgende i en overenskomstforhandling: Den eller de organisationer, som er parter i overenskomstforhandlingen, nogle gange repræsenteret ved én organisation, samt tillidsrepræsentanter. Der udpeges en bestemt organisation, som er servicerende. Her nedenfor beskrives ikke, hvis forhandlingerne ender i Forligsinstitutionen/konflikt.

Forløbet i en overenskomstforhandling

Udtagelse af krav og koordinering

Tillidsrepræsentanten eller klubformanden indkalder til et  medlemsmøde om ok-kravene. DM bistår gerne med forberedelsesarbejdet og deltager også gerne på mødet.

Opsigelse af overenskomsten

Der er typisk 3 måneders opsigelsesvarsel, og det er den servicerende AC-organisation, som sørger for det. Den servicerende AC-organisation er typisk den organisation, som har flest medlemmer på arbejdspladsen.

Hvis I har en husaftale, er det tillidsrepræsentanten selv, som skal opsige den.

Tidsplan for kravsudveksling og forhandlinger

Den servicerende AC-organisation sørger for at aftale tidsplan med arbejdsgiver. Hvis overenskomsten udløber 31. marts 2024, vil kravsudveksling typisk ske, når CFU-forliget foreligger og derefter starter forhandlingerne.

Forhandlingerne

Der nedsættes en forhandlingsdelegation på medarbejdersiden, som typisk sammensættes af de organisationer, som er part i overenskomsten. Nogle gange er det alene den servicerende organisation samt tillidsrepræsentanter, deltager i forhandlingerne.

Forhandlingsdelegationen holder forberedelsesmøder og mødes med arbejdsgiver og holder kontakten til baglandet. På det første møde mellem de to parter udveksler man krav og sætter ord på kravene, og så starter de egentlige forhandlinger.

Hvis man når til enighed, udarbejder arbejdsgiver et aftaleresultat til underskrift. Der underskrives med forbehold for godkendelse i de kompetente organer.

Aftaleresultat sendes til afstemning

Aftaleresultatet sendes til afstemning blandt medlemmerne. Hver enkelt organisation sender til afstemning blandt deres medlemmer. På nogle arbejdspladser er tillidsrepræsentanten ansvarlig for at gennemføre afstemningen for samtlige af organisationernes medlemmer. Afstemningen er vejledende, og afstemningsresultatet og aftaleresultatet forelægges til godkendelse i det kompetente organ i DM.

Godkendelse i kompetent organ

Det kompetente organ i DM er Overenskomstudvalget for det private område. Det er et udvalg nedsat af Hovedbestyrelsen

Renskrivning af overenskomst og offentliggørelse på dm.dk

Arbejdsgiver gennemskriver overenskomsten og sender den til organisationerne til underskrivelse.

Involvering af medlemmer/medarbejdere

Tillidsrepræsentanten er ansvarlig for dialogen med medlemmerne i det omfang der måtte være behov for det. Det kan fx være relevant, hvis der er aftalt et helt nyt vilkår i overenskomsten, hvor det er vigtigt at have fokus på, at der sker en implementering på den rigtige måde. 

Forslag til OK-krav

Som tillidsrepræsentant har du en vigtig rolle med at understøtte kravsprocessen og ikke mindst være inspirator.

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}