Selvstændig, freelancer eller kombinatør?

Del artikel:

Hvad er forskellen?

Selvstændig

At være selvstændig betyder, at du driver en virksomhed for egen regning og risiko, og at virksomheden har til formål at generere et overskud. Din virksomhed skal markedsføre og sælge produkter. Et produkt kan også være en ydelse, hvis indhold er viden.

Som selvstændig og virksomhedsejer adskiller dine skatteforhold sig fra lønmodtageres. Du kan blandt andet få fradrag for udgifter til drift af din virksomhed.

Læs mere om egen virksomhed og fradrag på skat.dk

Freelancer

At være freelancer betyder, at du udfører opgaver for andre mod et honorar, men du har ikke din egen virksomhed.

Som freelancer er din status ikke så entydig. I udgangspunktet har du – ligesom selvstændige – ikke lønmodtagerrettigheder som freelancer, fx løn under sygdom og ferie, men der kan være undtagelser.

En forudsætning for, at du i skattemæssig forstand defineres som lønmodtager, er, at du ikke har en personlig økonomisk risiko ved at udføre arbejdet. En personlig økonomisk risiko handler om din situation, hvis du fx bliver syg og ikke kan udføre opgaven. Er det dig personligt, der bærer det fulde økonomiske ansvar, eller er det også virksomheden, du udfører arbejdet for?

Kontakt DM hvis du ønsker en afklaring af, om du i forbindelse med en freelanceopgave faktisk har lønmodtagerstatus. Hvis du har en fast aftale med én bestemt virksomhed om at udføre en række opgaver mod honorarbetaling, er det en god ide at få vurderet din status som freelancer eller lønmodtager.

Kontakt også SKAT for at få en konkret vurdering af din skattemæssige status og Magistrenes A-kasse i forbindelse med din dagpengeret.

I forhold til dine øvrige rettigheder på arbejdsmarkedet kan du kontakte DM.

Kombinatør

At starte op som selvstændig eller freelancer kan gøres på mange forskellige måder. Du kan fx starte med at være lønmodtager med en bibeskæftigelse ved siden af som selvstændig eller freelancer.  Er man både lønmodtager og selvstændig eller freelancer kaldes det at være ”kombinatør”.

Kombinationen af ansættelse som lønmodtager og bibeskæftigelse som selvstændig, kan give en roligere opstart af den selvstændige virksomhed. Som privat ansat skal du huske at få din arbejdsgivers godkendelse af, at du må have bibeskæftigelse ved siden af lønmodtagerjobbet. Når du har fået din arbejdsgivers godkendelse, skal du fortsat være loyal overfor din arbejdsgiver. Det betyder at du ikke må opstarte konkurrerende virksomhed til din arbejdsgivers virksomhed, medmindre du har modtaget din arbejdsgivers accept heraf. DM råder til, at du får din arbejdsgivers skriftlige accept.

Som offentlig ansat skal du ikke have din arbejdsgivers accept for at kunne opstarte bibeskæftigelse. Du skal dog være opmærksom på, at bibeskæftigelsen skal være forenelig med dit lønmodtagerarbejde. Det vil sige, at bibeskæftigelsen skal være forenelig med dit lønmodtagerjob. Bibeskæftigelsen må således ikke indebære risici for interessekonflikter i forhold til dit lønmodtagerjob, og du skal fortsat kunne udføre dit lønmodtagerjob som hidtil i forhold til arbejdstid, medmindre du aftaler en anden ansættelsesnorm med din arbejdsgiver.

Du kan også opstarte selvstændig virksomhed og få supplerende dagpenge. Her skal du huske at få a-kassens godkendelse forinden.

I forbindelse med start af selvstændig virksomhed kan det være en god ide at holde et møde med en revisor om de økonomiske aspekter ved selvstændig virksomhed. 

Honorar og økonomiske risici

Når du fastsætter dit honorar, skal du også indregne dine økonomiske risici. Som hovedregel kan du regne med, at cirka 50 procent af din honorarbetaling skal afsættes til at betale de omkostninger, som du personligt skal betale for at være sikret på samme måde som en lønmodtager, der er fastansat i en virksomhed: løn under sygdom, feriepenge og pension.

Det kan være en fordel for dig at have tegnet en forsikring, som dels dækker indkomsttabet, dels gør det muligt at få sygedagpenge fra den første dag, du er syg.

Husk også, at du selv skal sikre, at du får et tilstrækkeligt honorar til at indbetale feriepenge, pension, skatter og afgifter.

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}