Gå til sidens indhold

Overenskomster og aftaler i staten

Her finder du overenskomster, aftaler og vejledninger, som gælder for statsligt ansatte DM-medlemmer.

Ansættelse af kunstnerisk videnskabeligt personale (Retsinformation)
Bekendtgørelsenr 1208 af 12/10/2010 om ansættelse af kunstnerisk/videnskabeligt personale ved visse uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet

Ansættelsesformernes anvendelse (Retsinformation)
Cirkulære nr 210 af 11/12/2000 om anvendelse af tjenestemandsansættelse i staten og folkekirken

Arkitekt-, design- og konservatorområdet - stillingsstruktur (Retsinformation)
Bekendtgørelse nr 962 af 24/08/2015 om stillingsstruktur for kunstnerisk og videnskabeligt personale ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus samt Designskolen Kolding

Arkiver, biblioteker og museer mv. (institutioner under Kulturministeriet) - stillingsstruktur (Retsinformation)
Cirkulære nr 10580 af 18/09/2015 om ansættelse af videnskabelige medarbejdere ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet

Barsel, adoption og omsorgsdage (Retsinformation)
Cirkulære nr 10191 af 12/08/2015

Barselsvejledning (Moderniseringsstyrelsen)
Barselsvejledning, april 2012

Censorvederlag (Retsinformation)
Cirkulære nr 12407 af 17/01/2001

Indplacering af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser i timelønscirkulæret (pdf)

Chefløn (Retsinformation)
Cirkulære nr 9203 af 09/04/2014

Decentrale arbejdstidsaftaler i staten (Retsinformation)
Cirkulære nr. 151 af 06/10/1999 om decentrale arbejdstidsaftaler

Deltidsdirektivet (Retsinformation)
Cirkulære nr. 134 af 02/09/1999

Distancearbejde (Retsinformation)
Cirkulære nr. 9541 af 06/07/2005

Cirkulære om aftale om eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser  (Retsinformation)
Cirkulære nr. 9218 af 23/05/2012

Ferie (Retsinformation)
Cirkulære om ferieaftalen, nr 9705 af 11/11/2005

Ferie (Moderniseringsstyrelsen)
Cirkulære om efterregulering af pensionsbidrag for ansatte, der har fået reguleret lønnen under ferie mv.

Flyttegodtgørelse (Retsinformation)
Cirkulære nr 10058 af 27/11/2006

Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (Retsinformation)
Cirkulære nr 9374 af 15/06/2015 

Forældreorlovsdirektivet (Retsinformation)
Cirkulære om tjenestefrihed af familiemæssige årsager 
Cirkulære nr 9260 af 10/06/2008

GEUS - stillingsstruktur (Retsinformation)
Cirkulære nr 9301 af 05/07/2010  om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved de Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grøndland (GEUS)

Gruppelivsordning - tjenestemænd (Retsinformation)
Cirkulære nr 9538 af 01/11/2011 om gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Hovedaftale (Retsinformation)
(Cirkulære om hovedaftale med AC-organisationerne)
Cirkulære nr 6471 af 24/06/1991

Højskolelærere og –ledere – ansættelsesvilkår (Retsinformation)
Bekendtgørelse nr 140 af 10/02/2016 om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler

Introduktionsstillinger
Cirkulære nr 9339 af 28/06/2013 om ansættelsesvilkår for akademikere i introduktionsstillinger i staten (Retsinformation)

Kompetencefonden (Retsinformation)
Cirkulære nr 9375 af 15/06/2015

Kompetenceudvikling (Retsinformation)
Cirkulære nr 9372 af 15/06/2015

Kontraktansættelse af chefer (Retsinformation)
Cirkulære nr 9204 af 09/04/2014 om Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer 

Kontrolforanstaltninger (Moderniseringsstyrelsen)
Aftale om kontrolforanstaltninger på statens område

Konvertering af over-/merarbejde, arbejdstidsbestemte ydelser m.v. til faste tillæg (Retsinformation)
Cirkulære nr 18 af 26/01/1996

Leder-/læreroverenskomst (Retsinformation) 
Cirkulære nr 11532 af 10/11/2015 om overenskomst for akademikere i staten (AC’s forhandlingsområde)

Lektorbedømmelsesvederlag (esdhweb.ucl.dk) 
Vederlag til medlemmer af lektorbedømmelsesudvalg og docentbedømmelsesudvalg ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Musikkonservatorierne - stillingsstruktur - (Retsinformation)
Cirkulære nr 9299 af 08/06/2004  om Stillingsstruktur for kunstnerisk videnskabeligt personale ved musikkonservatorierne under kulturministeriet

Nyt lønsystem
Cirkulære om aftale om lærere ansat på tjenestemands- og tjenestemandslignende vilkår ved en række videregående uddannelsesinstitutioner (Akademikernes forhandlingsområde) (Retsinformation)
Cirkulære nr 9297 af 15/05/2014

Overenskomst for akademikere i staten (pdf)
Cirkulære af 10. november 2015

Cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om institutledere og dekaner ved universiteterne

Ph.d.-bekendtgørelsen (Retsinformation)
Bekendtgørelse nr 1039 af 27/08/2013  om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Private seminarier m.v. – ansættelsesvilkår (Retsinformation)
Bekendtgørelse nr 522 af 18/06/1992 om ansættelsesvilkår for tjenestemandslignende ansatte ved erhvervsskoler, skolehjem, private seminarier, handelshøjskoler, handelshøjskoleafdelinger og teknika

Professionshøjskoler, erhvervsakademier og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - stillingsstruktur (Retsinformation)
Bekendtgørelse nr 1065 af 04/07/2016 om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Samarbejdsudvalg (Retsinformation)
Cirkulære nr 9444 af 27/08/2013 om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Sektorforskningsinstitutioner og GEUS - stillingsstruktur –  (Retsinformation)
Cirkulære nr 9526 af 22/09/2010 om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutionerne

Senior- og fratrædelsesordninger (Retsinformation) 
Cirkulære af 29. august 2011

Socialt kapitel (Job på særlige vilkår) (Retsinformation)
Cirkulære nr 25022 af 14/06/1997 om lokale aftaler om job på særlige vilkår (Socialt Kapitel)

Cirkulære om ændring af cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Retsinformation)
Cirkulære nr 9611 af 06/11/2013

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Retsinformation)
Cirkulære nr 9671 af 30/09/2008

Tilrettelæggelse af arbejdstiden (Retsinformation)
Cirkulære nr 91 af 18/07/2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden

Timelønnet undervisning – "timelønscirkulæret" (Retsinformation)
Cirkulære nr 12407 af 17/01/2001 om timelønnet undervisning samt cirkulære om censorvederlag

Indplacering af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser i timelønscirkulæret (pdf)

Tjenestemandsloven (Retsinformation)
Bekendtgørelse nr 511 af 18/05/2017 af lov om tjenestemænd

Tjenestemandspensionsloven (Retsinformation)
Bekendtgørelse nr 510 af 18/05/2017 af lov om tjenestemandspension

Tjenesterejseaftalen (Retsinformation)
Cirkulære nr 12212 af 30/06/2000 om Tjenesterejseaftalen

Tjenesterejser (Retsinformation)
Cirkulære nr 9102 af 28/02/2018 om satsregulering pr. 1. januar 2018 for tjenesterejser

Udviklings- og omstillingsfonden (Retsinformation)
Cirkulære nr 9374 af 15/06/2015 om aftale om Fonden til udvikling af statens arbejdspladser

Universiteter m.v. - stillingsstruktur (Retsinformation)
Cirkulære nr 10578 af 18/09/2015 om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter

Universiteter m.v. - Notat om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale ved universiteter (redigeret version) (pdf)

Universiteter m.v. - Stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale ved universiteter, orienteringsbrev samt notat (pdf)

Ytringsfrihed (Retsinformation)
Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed
Vejledning nr. 10062 af 28/10/2016

Åremålsansættelse (Retsinformation)
Cirkulære nr. 9358 af 19/04/2016 om åremålsansættelse

Åremål, forlængelse (Retsinformation)
Cirkulære nr. 9836 af 19/12/2003 om aftale om forlængelse af åremålsansættelse og genbesættelse på åremål