Seniorordninger i staten

Del artikel:

I det følgende gennemgås mulighederne for at indgå aftale om seniorvilkår for statsansatte.

Hvis du er statsansat, er det cirkulærerne om seniorordninger, fratrædelsesordninger og seniorbonus, der giver rammerne for dine muligheder for seniorordning. Anvendelsen af senior- og fratrædelsesordninger i staten skal drøftes lokalt i samarbejdsudvalgene, og indsatsen for at udvikle og fastholde seniorer skal fremgå af den lokale personalepolitik.

Som statsansat skal du i forbindelse med medarbejderudviklingssamtalen have tilbud om en seniorsamtale. Samtalen skal have fokus på fastholdelse og på dine ønsker og forventninger til dit arbejdsliv fremover.

Efter du er fyldt 60 år, kan du indgå aftale om nedsat arbejdstid med fuld pensionsindbetaling. Dette forudsætter, at du har været ansat i staten i sammenlagt 10 år.

Der kan gives seniordage efter individuel ansøgning. Det er muligt at opnå op til 12 seniordage om året, efter man er fyldt 62 år.

Der er mulighed for at aftale en seniorordning med aftrapning i job/charge, efter du er fyldt 58 år. En sådan aftale forudsætter, at du overgår til en lavere placeret stilling efter mindst 10 års ansættelse i en stilling med ledelsesansvar. Arbejdsgiver indbetaler pension som højst kan svare til pensionsbidraget i den tidligere stilling. Desuden kan der som en del af aftalen gives tillæg, der højst må svare til forskellen mellem lønnen i den hidtidige stilling og den nye stilling.

Din arbejdsgiver kan, hvis du er fyldt 62 år, bevilge fastholdelsesbonus, som udbetales, hvis du udskyder din fratræden til et nærmere aftalt tidspunkt.

Ny aftale om seniorbonus og seniordage ved OK21

Ved OK21 blev der i overenskomstforliget indgået en aftale seniorbonus og seniordage i staten. Efter OK21 opstod der uenighed om forståelse af aftalen i overenskomstforliget, og denne uenighed har eksisteret siden. Der er nu indgået et forlig, som betyder, at der er opnået en løsning på uenigheden, og der er indgået en ny og ændret aftale om seniorbonus og seniordage i staten.

Forliget og den nye aftale betyder, at der med virkning fra 1. januar 2024 gælder nye og ændrede regler om seniorbonus og seniordage i staten.

Fra 1. januar 2024 gælder følgende om seniorbonus og seniordage i staten.

Seniorbonus:

  • Ansatte har fra og med den 1. januar i det kalenderår, hvori de fylder 62 år ret til seniorbonus, der udbetales månedligt sammen med den faste løn
  • Seniorbonussen udgør 0,8 pct. af den ansattes faste månedsløn
  • Der indbetales pensionsbidrag af seniorbonussen

Seniordage:

  • Ansatte, der fylder 62 år i perioden fra 1. januar til 30. juni, har ret til at holde 2 seniordage med lønfradrag i det kalenderår, den ansatte fylder 62 år
  • Ansatte, der fylder 62 år i perioden fra 1. juli til 31. december, har ret til at holde 1 seniordag med lønfradrag i det kalenderår, den ansatte fylder 62 år
  • Ansatte har i de efterfølgende kalenderår efter det kalenderår, hvor de fylder 62 år, ret til at holde 2 seniordage med lønfradrag om året
  • Seniordage skal afholdes som hele fridage
  • Den ansatte skal i så god tid som muligt give besked til arbejdsgiver, hvis man ønsker at afholde seniordage, og arbejdsgiver skal så vidt muligt imødekomme den ansattes ønsker, medmindre arbejdets udførelse hindrer dette

Modellen i den nye aftale er således, at seniorbonussen udbetales løbende månedligt sammen med den faste løn, og at der ved afholdelse af seniordage skal ske løntræk.

Indtil 1. januar 2024 gælder følgende om seniorbonus og seniordage i staten.

Som udgangspunkt gælder de hidtidige regler, således at ansatte, der fx har valgt at konvertere seniorbonus vedrørende kalenderåret 2022 til seniordage, afvikler seniordagene i 2023 efter de hidtidigt gældende regler.

I den nye aftale gælder overgangsregler således, at ansatte ikke kan vælge at konvertere seniorbonus vedrørende kalenderåret 2023 til seniordage til afvikling i 2024. Seniorbonus vedrørende 2023 udbetales efter de hidtidigt gældende regler.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}