DM's whistleblowerordning

Del artikel:

DM's whistleblowerordning kan anvendes af en nærmere defineret personkreds til at indberette om forhold, der er omfattet af lov om beskyttelse af whistleblowere (”whistleblowerloven”).

Indberetningen foretages via en digital whistleblowerportal, som du tilgår via nedenstående link.

Whistleblowerordning for DM's ansatte, frivillige, leverandører m.m.

DM har etableret en uafhængig whistleblowerordning via advokatfirmaet Horten. Linket fører til Hortens formularside, hvor to advokater modtager anmeldelsen.

Ved indberetning til ordningen er whistlebloweren beskyttet af whistleblowerloven. Det er dog en betingelse for at være beskyttet af loven, at whistlebloweren har indgivet sin indberetning i god tro.

En indberetning er afgivet i god tro, når du havde rimelig grund til at antage, at de indberettede oplysninger er korrekte på tidspunktet for indberetningen, og at oplysningerne handler om overtrædelser eller forhold, der er omfattet af loven.

Beskyttelsen indebærer bl.a., at whistlebloweren ikke må mødes med repressalier som følge af indberetningen. Derudover er det et krav, at ordningen skal sikre fortrolighed om identiteten på whistlebloweren, den berørte person, som indberetningen af en overtrædelse handler, om, og eventuelle andre personer, der er nævnt i indberetningen.

Hvem kan indberette til ordningen?

Følgende personer kan foretage indberetning til DM's whistleblowerordning:

• Nuværende medarbejdere i DM. 
• Tidligere medarbejdere
• Praktikanter
• Frivillige, der arbejder under instruktion af DM
• Medlemvalgte til DMs hovedbestyrelse, sektorbestyrelser og pensionistsektion
• Leverandører

Personer, der ikke er omfattet af ovenstående personkreds, kan ikke indberette til whistleblowerordningen.

Indberetninger fra personer uden for personkredsen vil som udgangspunkt blive henvist til øvrige muligheder for kontakt til DM.

Hvad kan der indberettes om?

Enhver overtrædelse af lovgivning der stammer fra EU-retten indenfor en række forskellige områder herunder bl.a.:
• Produktsikkerhed og -overensstemmelse
• Miljøbeskyttelse
• Fødevare- og fodersikkerhed, dyresundhed og dyrevelfærd
• Folkesundhed
• Forbrugerbeskyttelse og investorbeskyttelse, herunder fx i den finansielle sektor
• Databeskyttelse og sikkerhed i netværk og informationssystemer
• Selskabsskat

Alvorlige overtrædelser af anden lovgivning, herunder:

• Oplysninger om strafbare forhold, herunder overtrædelse af tavshedspligt, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri, databedrageri, dokumentfalsk, hacking og aflytning af samtaler mellem andre, afpresning og bestikkelse mv.
• Grove eller gentagne overtrædelser af anden lovgivning, herunder, skattelovgivning, bogføringsloven, tilsidesættelse af en lovbestemt handlepligt, samt efter omstændighederne, fx lovgivning, som har til formål at sikre folkesundheden, sikkerhed i transportsektoren eller beskyttelse af natur og miljø mv.
• Seksuel chikane og andre former for grov chikane på arbejdspladsen fx på grund af race, køn, sprog, formueforhold, nationale eller social oprindelse, politisk eller religiøst tilhørsforhold.

Øvrige alvorlige forhold, fx:

• Tilsidesættelse af faglige standarder, der f.eks. vil kunne medføre en risiko for personers sikkerhed og sundhed.
• Alvorlige fejl og alvorlige uregelmæssigheder forbundet med it-drift eller it-systemstyring.
• Særlige tilfælde hvor mindre samarbejdsvanskeligheder indebærer store risici og dermed udgør et alvorligt forhold.

Behandling af henvendelser til ordningen?

Henvendelsen behandles af DM's whistleblowerenhed, der består af udvalgte medarbejdere i DM og advokathuset Horten.

DM har udpeget Horten som indledende undersøger af alle indberetninger.

Du kan som whistleblower frit vælge at indberette via Datatilsynets generelle, eksterne whistleblowerordning i stedet for til DM's ordning.

Den er tilgængelig her: Whistleblowerordningen i Datatilsynet.
Ifølge whistleblowerloven skal DM dog opfordre til, at der indberettes til DM's interne whistleblowerordning i tilfælde, hvor overtrædelsen kan imødegås effektivt internt, og hvor whistlebloweren vurderer, at der ikke er risiko for repressalier.

Brug af whistleblower-portalen

DM har en digital whistleblowerportal, som skal anvendes til at foretage indberetning til DM's whistleblowerordning. Hvis du ønsker at være anonym som whistleblower, skal du være opmærksom på ikke at oplyse dit navn, din adresse eller dit telefonnummer, ligesom man heller ikke må kunne identificere dig på anden vis.

Whistlebloweren skal desuden være opmærksom på, at der ikke ved upload af filer, herunder dokumenter, film, fotos mv., utilsigtet afgives oplysninger om whistleblowers identitet.

Er whistleblowerordningen det rigtige sted at klage?

Hvis du er utilfreds med den sagsbehandling, du har fået af DM, kan du bringe sagen op i DM's klagenævn.

Se link her: DM's klagenævn - klagevejledning

Vil du vide mere?

Se DM's whistleblowerpolitik her:

DM's whistleblowerpolitik (dansk version)

DM's whistleblowerpolitik (engelsk version)

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje