Gå til sidens indhold

Vedtægt for DM Leder

Nedenfor kan du læse vedtægterne for DM Leder.

§ 1. Navn

Sektor for DM Leder

§ 2. Formål

Sektorens formål er – indenfor rammerne af DM’s vedtægt – at varetage og fremme bedst mulige løn og ansættelsesforhold for ledere samt faglige og sociale interesser. Sektoren fremmer rådgivning, faglig sparring samt efteruddannelse om de særlige kvalifikationer og udfordringer ledere møder på det private såvel som offentlige arbejdsmarked.

§ 3. Medlemskab

Medlemmer af DM ansat i eller udpegede til lederstillinger, og som har kompetence til at ansætte eller afskedige medarbejdere eller som har formel indstillingsret til at ansætte og afskedige medarbejdere, kan være medlem i ledersektoren.

Stk. 2. Ansatte ledere med kompetence til at ansætte eller afskedige akademiske medarbejdere, eller som har formel indstillingsret til at ansætte eller afskedige akademiske medarbejdere, kan ikke være medlem i andre sektorer af DM.

Stk. 3. Ledige medlemmer i ledersektoren kan vælge at fortsætte i ledersektoren i op til 1 år eller indgå i DM Offentlig, DM Privat eller DM Viden. Efter 1 år vælger ledige ledere at indgå i en af de nævnte sektorer. 

§ 4. Sektorens organisering

Sektoren er landsdækkende uden opdeling i klubber.

§ 5. Medlemmernes rettigheder i sektoren

Sektorens medlemmer har i sektoren valgret og opstillingsret til:

  • Sektorbestyrelsen
  • Hovedbestyrelsen
  • Kongressen, jf. dog § 10.

§ 6. Sektorbestyrelsen

Sektorbestyrelsen kan anvende sektorens økonomiske midler til formål, der angår sektorens medlemmer inden for sektorens område under respekt for, at DM er én forening.

Stk. 2. Sektorbestyrelsen består af op til 10 medlemmer.

Stk. 3. Sektorbestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden.

§ 7. Sektorens hverv

Sektorbestyrelsen behandler og afgør alle anliggender, som alene vedrører forholdene for sektoren, samt alle anliggender, der af hovedbestyrelsen henlægges til afgørelse i sektorbestyrelsen.

Stk. 2 . I tilfælde af tvivl om et bestemt anliggende skal afgøres af hovedbestyrelsen eller en sektorbestyrelse, bestemmer hovedbestyrelsen, hvor det pågældende anliggende skal afgøres.

Stk. 3. En sektorbestyrelse kan indgå forpligtende aftaler, som alene vedrører sektorens medlemmer, samt afgøre anliggender der af hovedbestyrelsen henlægges til afgørelse i sektorbestyrelsen.

§ 8. Valg til sektorbestyrelse

Sektorbestyrelsen vælges af og blandt sektorens medlemmer hvert 3. år samtidig med valget til DM’s formand og hovedbestyrelsen. Sektorbestyrelsen tiltræder 1. januar i det følgende år og hvert medlem kan genvælges maksimalt tre gange, jf. DM’s vedtægt §§ 10, 14, 15. Der er direkte valg blandt sektorens medlemmer til sektorbestyrelsen.

Stk. 2. Sektorbestyrelsen tilstræber, at større medlemsgrupperinger bliver repræsenteret i sektorbestyrelsen ved valget til sektorbestyrelsen.

Stk. 3. Sektorbestyrelsen tilstræber en ligelig kønsmæssig repræsentation af sektorens medlemmer i sektorbestyrelsen.

§ 9. Valg til hovedbestyrelse

Hovedbestyrelsen vælges hvert 3. år ved direkte valg i sektorerne af og blandt sektorernes medlemmer samtidig med valget til sektorbestyrelsen og valget til DM’s formand, jf. DM’s vedtægt § 14.

Stk. 2. DM Leder har én fast plads i DM’s Hovedbestyrelse.

Stk. 3. Hovedbestyrelsen sidder tre år og hvert medlem kan genvælges maksimalt tre gange. Valget finder sted således, at den nye hovedbestyrelse tiltræder den 1. januar i det følgende år.

Stk. 4. Sektorbestyrelsen tilstræber, at opstillingen af kandidater i sektoren til valget til hovedbestyrelsen afspejler sektorens større medlemsgrupperinger.

Stk. 5. Sektorbestyrelsen tilstræber, at opstillingen af kandidater i sektoren til valget til hovedbestyrelsen sker bredt for at tilgodese en ligelig kønsmæssig repræsentation af sektorens medlemmer.

Stk. 6. Sektorbestyrelsen fastsætter øvrige regler for afholdelse af valget til hovedbestyrelsen, herunder vedrørende opstillingen af kandidater.

§ 10. Valg til kongres

Sektorbestyrelserne foranstalter selv valg af delegerede til kongressen hvert 3. år efter valget af formand og valgene til hovedbestyrelsen og sektorbestyrelserne, jf. DM’s vedtægt § 15. Kongressen samles til ordinært møde hvert 3. år, jf. DM’s vedtægt § 13, stk. 1.

Stk. 2. DM Leder har fast 5 pladser i kongressen.

Stk. 3. Sektorbestyrelsen tilstræber, at større medlemsgrupperinger bliver repræsenteret i kongressen.

Stk. 4. Sektorbestyrelsen tilstræber, at valget af kandidater til kongressen sker bredt for at tilgodese en ligelig kønsmæssig repræsentation af sektorens kongresdelegerede i kongressen.

§ 11. Optagelse af andre fagforeningers medlemmer i DM

I forbindelse med optagelse af andre fagforeninger indplaceres de nye ordinære medlemmer i sektoren i overensstemmelse med DM’s vedtægt § 4.

Stk. 2. De ny-optagne medlemmer af sektoren vælger et medlem, der indgår i sektorbestyrelsen.

Stk. 3. Sektorbestyrelsen kan i forbindelse med optagelse af andre fagforeninger eller dele af fagforeninger, for en nærmere fastsat periode beslutte at udvide antallet af sektorbestyrelsesmedlemmer jf. stk.2.

§ 12. Ændring af vedtægten

Ændringer i vedtægten kan foreslås af sektorbestyrelsen eller af en gruppe på 100 medlemmer af sektoren.
Vedtægtsændringer godkendes i hovedbestyrelsen, jf. DM’s vedtægt § 10 og Vejledning om sektorer stk. 8.

§ 13. Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

Vedtægten træder i kraft den 1. januar 2016.

Godkendt af hovedbestyrelsen 31. august 2015, jf. DM’s vedtægt § 10 og Vejledning om sektorer stk. 8.