Gå til sidens indhold

Forretningsorden

På denne side kan du læse forretningsordningen for DM Leder.

§ 1. Konstituering

Snarest muligt efter ordinære valg, normalt senest den 15. januar, afholdes bestyrelsesmøde, hvor den nye bestyrelse konstituerer sig på følgende måde:

1. Valg af formand

Kandidater til formandsposten opstilles ved mundtlig anmeldelse. På begæring fra et bestyrelsesmedlem skal dette dog ske ved skriftlig anmeldelse.

Efter kandidatopstillingen har de opstillede kandidater lejlighed til at kommentere deres kandidatur jf. § 5. Er der kun opstillet én kandidat, anses den pågældende som valgt uden afstemning.

Valg af formand sker ved skriftlig afstemning, hvis to medlemmer af bestyrelsen anmoder herom.

Hvis der opstilles flere end 2 kandidater, og ingen af den opnår absolut flertal af de afgivne stemmer, foretages omvalg mellem de 2 kandidater, der har opnået flest stemmer.
Ved stemmelighed i omvalget ofretages en mundtlig forhandling. Derefter gentages afstemningen. Ved fornyet stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

2. Valg af næstformand

Valget af næstformand foregår i øvrigt som valg af formand, jf. punkt 2.

3. Suppleringsvalg

Hvis formanden eller næstformanden fratræder i løbet af valgperioden eller meddeler forfald i mere end 2 måneder, kan bestyrelsen vælge en ny formand/næstformand for den resterende del af valgperioden efter regler i punkt 1.

§ 2. Forretningsudvalg og ad hoc-udvalg

  1. Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand samt et bestyrelsesmedlem. Forretningsudvalget refererer til bestyrelsen.
  2. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc-udvalg.
  3. Møder i bestyrelsens udvalg finder sted på baggrund af en dagsorden, der udsendes til udvalgets medlemmer og udsendes til den øvrige bestyrelse til orientering.
    Ved hvert udvalgsmøde tages et kort referat, der udsendes til alle medlemmer i bestyrelsen.

§ 3. Bestyrelsens møder

Der afholdes minimum 4 bestyrelsesmøder om året i henhold til en aftalt mødekalender.

1. Mødeindkaldelse

Formanden/næstformanden indkalder normalt til de ordinære møder. Der kan ekstraordinært indkaldes til møde, hvis 2 bestyrelsesmedlemmer skriftligt begærer det. Indkaldelsen skal i så fald ske senest 3 dage efter anmodningen er fremsat og med det i stk. 4 nævnte varsel.

2. Møde om uopsættelige sager

Møder om uopsættelige sager kan varetages af formandskabet/forretningsudvalget med reference til bestyrelsen ved førstkommende bestyrelsesmøde. Der optages referat af sådanne møder jfr. stk. 10.

3. Varsel og dagsorden

Formanden indkalder bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsesmøde med normalt 14 dages varsel samtidig med, at der udsendes dagsorden, som ledsages af forberedende materiale i videst mulige omfang. De ordinære bestyrelsesmøders dagsorden skal indeholde følgende punkter:

a. Godkendelse af dagsorden og referater

b. Meddelelser fra formand samt nedsatte udvalg

c. Eventuelt

4. Forslag til dagsordenspunkter

Et bestyrelsesmedlem kan ved henvendelse til formanden senest 10 dage før et aftalt ordinært møde forlange at få et punkt optaget på dagsordenen.

5. Forfald

Medlemmer som måtte være forhindret i at give møde skal meddele dette til formanden og kan i givet fald skriftligt tilkendegive deres synspunkter til de foreliggende dagsordenspunkter.

6. Gæster ved bestyrelsesmøder

Bestyrelsen kan invitere gæster til, uden stemmeret, at deltage i behandlingen af enkelte punkter på dagsordenen.

7. Mødeledelse

Formanden eller næstformanden leder forhandlingerne ved bestyrelsens møder. Mødelederen afgør, når en sag er behørigt drøftet, med mindre bestyrelsen ved stemmeflerhed træffer en anden afgørelse. Mødelederen formulerer de punkter, hvorom der eventuelt skal stemmes i en sag.

8. Beslutningsdygtighed og mindretalsudtalelse

Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved de til enhver tid fremmødte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formanden stemme afgørende. I alle sager, hvor afstemninger har fundet sted, indføres stemmetallene for og imod samt antallet af eventuelle ”ikke-stemmer” i referatet. Et mindretal, herunder et enkelt medlem, er berettiget til gennem en kort tilføjelse til referatet at få givet udtryk for sin afgivende mening samt sin stemmeafgivning angående en bestemt sag.

9. Referat

Bestyrelsens beslutninger protokolleres i et mødereferat. Til yderligere belysning af de førte forhandlinger kan tillige hovedsynspunkter i forhandlingen refereres. Referatet skrives af sekretariatet, gennemses af mødelederen og udsendes til bestyrelsens medlemmer normalt senest 14 dage efter mødets afholdelse. Referatet kan udsendes til sektionens medlemmer. Indsigelser mod referatet skal være sekretariatet i hænde senest 8 dage efter modtagelsen. Når fristen er udløbet korrigeres referatet efter mødelederens anvisninger på basis af de indkomne indsigelser. Herefter anses referatet for godkendt. Endelig godkendelse af referatet sker på næstfølgende bestyrelsesmødet. Referaterne opbevares i sekretariatet.

§ 4. Formanden

  1. Formanden repræsenterer sektionen udadtil. I udvalgte tilfælde kan forretningsudvalget eller dets enkelte medlemmer føre forhandlinger i formandens sted.
  2. Formanden kan undtagelsesvist lade en sag afgøre ved rundsendelse til bestyrelsens medlemmer.

§ 5. Bestyrelsesmedlemmernes hverv

Bestyrelsesmedlemmer kan i reglen ikke pålægges hverv, som de ikke ønsker at påtage sig.

§ 6. Ændring af forretningsorden

Ændring af nærværende forretningsorden kan finde sted efter de almindelige regler for beslutning i bestyrelsen.

Vedtaget på DM Leders bestyrelsesmøde 6. maj 2017.