Til indhold

Pasning af pårørende

Som lønmodtager har du i visse situationer ret til fri fra dit arbejde eller mulighed for at aftale orlov, hvis en i din familie bliver alvorligt syg. Du har også i visse situationer ret til løn.

 • Alvorligt syge børn

  Forældre med alvorligt syge børn under 18 år har under visse betingelser ret til dagpenge fra Udbetaling Danmark i henhold til barselslovens § 26.

  Offentlige ansatte, der har ret til dagpenge efter barselslovens § 26, har i samme periode ret til hel eller delvis tjenestefrihed med løn.

  Ansættelsesmyndigheden kan dog begrænse retten til tjenestefrihed med løn til en måned pr. barn pr. kalenderår. Ansættelsesmyndigheden kan herudover bevilge yderligere tjenestefrihed uden løn i dagpengeperioden.

  Når du får fuld løn under din orlov, skal din arbejdsgiver have dagpengerefusion fra din bopælskommune.

 • Barn med handicap eller langvarig sygdom

  Du kan få bevilget tabt arbejdsfortjeneste af kommunen, hvis du har et handicappet barn, og det er mest hensigtsmæssigt, at en af forældrene passer barnet hjemme. Ydelsen fastsættes på baggrund af din indtægt.

  Du har ikke som ansat i staten et retskrav på tjenestefrihed til denne ordning, men arbejdsstedet kan give orlov, dog uden løn.

  Som ansat i kommuner og regioner har du ret til tjenestefrihed uden løn svarende til det antal arbejdstimer, hvortil bopælskommunen yder tabt arbejdsfortjeneste. Arbejdsgiver har dog mulighed for at begrænse retten til tjenestefrihed til et år pr. barn.

 • Barn på hospital

  Hvis dit barn under 14 år bliver indlagt, har du ret til tjenestefrihed med løn, hvis du indlægges sammen med dit barn. Fraværet for begge forældre kan tilsammen ikke overstige fem dage inden for 12 måneder for ansatte i staten.

  For ansatte i kommuner og regioner er der ret til frihed med løn i op til 10 dage inden for 12 måneder.

 • Ulønnede omsorgsdage

  Fra 1. januar 2023 har alle lønmodtagere ret til ulønnede omsorgsdage i op til 5 dage hvert kalenderår, til at yde personlig omsorg eller støtte til dine egne børn, forældre, ægtefælle/partner eller person, der bor i samme husstand som dig.

  Du har som lønmodtager ret til omsorgsorlov i op til fem arbejdsdage om året. Retten gælder både lønmodtagere, der er ansat i en privat og i en offentlig virksomhed. Selvstændige er ikke omfattet af aftalen.

  Dagene kan bruges samlet eller enkeltvis og dagene kan ikke overflyttes til næste kalenderår.

  Overordnet er betingelsen, at den pårørende har brug for væsentlig omsorg eller støtte i forbindelse med en alvorlig helbredsmæssig tilstand. Det kan for eksempel være at hjælpe en forælder til udredning for demens eller en ægtefælle til kræftbehandling.

  Du skal være opmærksom på, at der alene er tale om en fraværsret, og at der derfor er tale om ulønnede omsorgsdage.

  Dokumentation:

  • Arbejdsgiveren kan kræve, at du lægeligt dokumenterer behovet for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand.
  • Det er en betingelse, at behovet for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand kan dokumenteres.
  • Det er dig der skal fremskaffe og evt. betale for relevant dokumentation.
  • Dokumentationskravet kan opfyldes med f.eks. en lægeattest, en indkaldelse til behandling eller anden dokumentation, der understøtter, at der i den konkrete situation er behov for væsentlig omsorg eller støtte, og at behovet er en følge af en alvorlig helbredsmæssig tilstand.
  • Dokumentationskravet vil f.eks. være opfyldt, hvis du kan fremlægge dokumentation for, at du skal ledsage en pårørende til demensudredning eller kræftbehandling.

  Varsel:
  I loven er der ikke opstillet krav om, hvornår du skal varsle din arbejdsgiver om behovet for en omsorgsorlov. Men DM anbefaler, at du altid varsler så tidligt som muligt.

  Efter orlov:
  Efter din omsorgsorlov har du ret til at vende tilbage til det samme eller et tilsvarende arbejde. Dine arbejdsvilkår skal være de samme, og du skal have adgang til de samme forbedringer af arbejdsvilkårene, som du ville have været berettiget til under din orlov.

  Du har også ret til bede din arbejdsgiver om ændrede arbejdstider i en nærmere angivet periode i forbindelse med den personlige støtte eller omsorg. Det er dog et krav, at du har seks måneders anciennitet.

  Din arbejdsgiver må ikke opsige dig, fordi du beder om omsorgsorlov, eller fordi du har haft fravær i forbindelse med omsorgsorlov.

   

 • Nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

  Du kan blive ansat af kommunen til at passe nærtstående familiemedlemmer med handicap eller alvorlig sygdom i en periode på op til seks måneder.

  Kommunen betaler lønnen, som i 2023 er på 25.138 kr. om måneden. Du har ikke et retskrav på tjenestefrihed, men du kan søge din arbejdsplads om orlov uden løn.

 • Pasning af døende

  Du kan af kommunen få bevilget plejevederlag, svarende til 1,5 x dagpengebeløbet, hvis du ønsker at passe en nærtstående døende i eget hjem. Som offentlig ansat har du ret til orlov med fuld løn i denne periode, og plejevederlaget udbetales til arbejdsgiver.

 • Force majeure

  Du har ret til tjenestefrihed uden løn som følge af force majeure. Det er ved sygdom eller ulykke, hvor din umiddelbare tilstedeværelse er nødvendig.

  Perioder med tjenestefrihed uden løn medregnes ikke i lønancienniteten, og der optjenes ikke pensionsret.

; ;